Jedenáste prikázanie.

24. januára 2019, milano, Nezaradené

Autor knihy – „JEDENÁSTE PRIKÁZANIE“ , /F.Markovič/ v úvode uvádza:

„Čím to je, že teológovia dokázali deformovať odkazy bohov vo všetkých veľkých náboženstvách“.

https://pixabay.com/sk/

A následne na druhej strane svojej knihy k tomu dodáva: „Keby sa Pán vrátil na zem, doplnil by svoje prikázania. Posledné by potom znelo: ,Neprekrútiš slovo Pána, Boha svojho, ktoré ľudom ako poučenie odkázal v Biblii“.

Pán Markovič v danej knihe poukazuje na mnohé nebiblické náuky,dogmy.
Ale musíme ho trošku opraviť, pretože Biblia má v sebe zakomponované pravidlo,zásadu, výstrahu nič nepridávať, neprekrúcať. Ale ani sa mu nečudujeme, že nám to pripomína a že „pričlenil“ navyše niečo k desiatym prikázaniam.
Sami dnes vidíme, že mnohí držia tú istú Bibliu v ruke, a každý tvrdí, že jeho výklad je správny, a že tí druhí sa mýlia.
Samozrejme, potom aj na základe takéhoto vzájomného obviňovania, a rôznych náhľadov na Písma sú ľudia zmätení a vedie to len k tomu, že teda nemá zmysel hľadať pravdu,…..alebo že ,daná pravda sa nedá ani nájsť. Lebo kto nám povie ,ktorý výklad je ten správny?
Niektorí si myslia, že hľadajúci človek musí mať nejaké mimoriadne vzdelanie /teologické/, výnimočný intelekt, znalosť pôvodných jazykov a podobne, aby sa dopracoval k pravde.
Ale, ak by sa pravda nedala nájsť, tak nám je zbytočné niečo hľadať, a Biblia by bola nepoužiteľná. Ale tak tomu našťastie tak nie je!
Lebo ako si vysvetľujeme slová, že – „klopte a bude vám otvorené“,…..“hľadajte a nájdete“ ,…..a „spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí“ ??? Ján 8,32,. Luk.11,9-10.
A môžme sa aj spýtať,……kto v 1 storočí nachádzal pravdu? Boli to náboženskí vodcovia, vládcovia, vzdelanci? Nie! Boli to prevažne jednoduchí ľudia, ktorých odporcovia kresťanstva /Celsus, a iní/, označovali za „nevzdelaných, naivných, primitívnych“. A skutočne,…… ako píše Biblia , Boh si vyvolil  „slabé, bláznivé a neurodzené , bezvýznamné, prosté veci sveta.“  1 Kor.1,26-29 

https://pixabay.com/sk/

Aby tak „zahanbil múdrych a učených“ Mat.11,26.
Teda, pravda nie je zložitá, a môže ju nájsť hocijaký človek, ak je dostatočne pokorný a nestavia na svojich názoroch, na svojej vzdelanosti, alebo na domýšľavosti. Poďme si to overiť. Zdravý úsudok, logické myslenie je mocná zbraň. No a nám naša „vlastná“, prirodzená logika, to definuje tak, že je to vlastne – požívanie zdravého sedliackeho rozumu. Urobme si krátku zahrievaciu skúšku, prv než začneme. Použijeme nám známy  jednoduchý argument, aby sme sa dopracovali k logickému záveru a to potom budeme uplatňovať ďalej. Teda…….ak to vyzerá ako kačica, chodí to ako kačica a kváka to ako kačica, potom ak neexistuje presvedčivý argument, ktorý by svedčil o opaku,máme dôvod prísť k záveru, že je to kačica.
A teraz sa vrátim ku knihe pána Markoviča, a pozrieme sa tiež na jednoduchú argumentáciu Písma, /jedného podobenstva/ z jeho knihy.
Citujem Jána 13,16-17....:„Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, čo ho poslal.  Keď to viete, budete šťastní, ak podľa toho budete aj konať.“

Autor poukazuje na daný text, ktorý je úplne jasný, a zmysel hlavnej myšlienky daného textu by preto nemal nikomu uniknúť. Nakoľko Ježiš tu naozaj priam „polopatisticky“ vysvetľuje týmto podobenstvom, aký je vzťah medzi ním a Otcom?!
Určite nikto nemôže povedať, že „sluha je väčší ako Pán“. A ani „posol, ako ten ,kto ho poslal.“  To je predsa vopred stanovené spoločenským postavením jednotlivých aktérov. Aj menej chápaví, a i deti vedia, že sluha,otrok,posol je menej ako Pán, Vládca, kráľ. Už aj z rozprávok.  A to platí aj na to – kto tu koho posiela a poslúcha?!
A predsa, autor knihy dodáva: „Šokujúce však je ,že cirkev sa neriadi týmto podobenstvom.“ A dodáva: „Prečo je ale pre cirkev viac posol ako ten,čo ho poslal….ak vidíme ako máme konať z daných slov Ježiša?“
Hlavne ak v danom texte je podmienka, že „budeme šťastní ak budeme v zmysle daného podobenstva konať“.
„Cirkev preto nemôže byť šťastná /blahoslavená/ lebo to nedodržiava“./str.99/ Vidíme, aké je to jednoduché a prosté. A ak niekto to vykladá inak, tak si môžte sami utvoriť názor, či taký človek miluje pravdu, a používa zdravý úsudok, logiku? Alebo, či nenaplnil ono motto z daného úvodu, alebo inak, či sa neprehrešil proti tomu „jedenástemu prikázaniu“!
To nechám na vás.To, že je to jednoduché, poukazujú aj opakované slová Ježiša, ktorý poukazoval, že je naozaj menší od „svojho Otca“ a od „svojho Boha“. Ján 20,17

https://pixabay.com/sk/

A Ján to ďalej  potvrdzuje:Otec je väčší ako ja.“ Ján 14,28
A nakoniec skúsme ešte ďalší veľavravný text z Písma: „Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus: hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Boh.“  1 Kor.11,3
Čo tu vidíme? Vieme, čo znamená byť „hlavou“?  Ak povieme – hlava štátu ,tak vieme o koho a o čo ide? Samozrejme, a vieme aj to, že každý organický subjekt, jednotka musí mať svoju hlavu. Či už je to – fabrika,obec,mesto,štát,rodina,atď.
Ale k danému textu – môže niekto teraz na základe daných slov  povedať, že Ježiš je rovný Otcovi? A ak zohľadníme aj tie predchádzajúce texty? Zdôrazňujem, že poznať odpoveď na túto otázku je životne dôležité!
Aká je hlavná myšlienka tohto textu?  Nuž to, že tri organické jednotky: Kristus-muži, muž-žena, Otec-syn ……majú svoju „hlavu“.
Teda, niekoho, kto je nadradený tomu druhému. Ale ak neplatí, že Otec je hlavou Krista,….tak potom neplatia ani tie ďalšie dve postavenia hlavy. A ani muž nie je hlavou ženy, a ani Kristus hlavou muža. Sú si rovní všetci. Ale vieme, že to tak nemôže  nikdy byť. „Hlava“ ,vedenie – je všade potrebné a neodmysliteľné!
Už aj preto je tu položený dôraz, nakoľko sú tu vymenované tri postavenia hlavy, a tak sotva by to chcel niekto prekrútiť, aby tak podporil nejakú náuku, ktorá odporuje Písmu. A predsa sa tak deje. Pýtam sa – je problém v Písme /v Bohu/ alebo v ľudoch ktorí necitlivo pristupujú k Písmu,pravde?  Myslím si,že odpoveď je veľmi ľahká. A pritom sami veľmi dobre vedia, čo znamená  byť v cirkvi – „hlavou“?!  Alebo nie?
Ale položím otázku,….ak som pochopil tieto a mnoho iných, /jasných/ textov Písma tak, že syn sa nikdy nemôže rovnať svojmu Otcovi, konám v rozpore so zdravým úsudkom a Písmom? Prekrúcam biblickú pravdu? Alebo to robia tí druhí, čo prehliadajú jednoduché vyjadrenia, podobenstvá Písma?
To, že tomu je tak, poukazujú  ešte na záver aj slová Pavla z 1 Kor.15,24-28..:

„Potom bude koniec, keď /Ježiš/ odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu.  Lebo Kristus musí kraľovať, kým mu Boh nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy.  Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť,  lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď povie: „Všetko je podrobené,“ je jasné, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil. Keď bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom.“

Foto:https://pixabay.com/sk/

Čo k tomu dodať?   Pravda o Ježišovi a jeho Otcovi, Všemohúcom Bohu je jednoduchá. A tu niet čo špekulovať a vymýšľať. Tu Otec Ježiša Krista exceluje a potvrdzuje sa tu nespochybniteľnými tvrdeniami to – kto je Boh a Hlava?!.
A tak aj „syn sa podrobí Otcovi, jedinému Bohu a ten bude Bohom a hlavou nad všetkým a vo všetkom“!
Pretože ak vedome prekrúcame jednoduché pravdy, tak niet ospravedlnenia pre také počínanie. Základné pravdy Písma sú naozaj jednoduché a triezvo uvažujúci človek ich ľahko môže spoznať. A ak je tu nejaký problém, tak iba u tých, čo nemilujú pravdu, nechcú sa ňou viesť a čo ju ani nechcú hľadať. Alebo si ju prispôsobujú na svoj obraz! Pokiaľ niekto hovorí, že miluje Ježiša, zatiaľ čo nepočúva slová /pravdy/ svojho učiteľa, tak jeho slová sú len obyčajnou prázdnou frázou. Niekto raz povedal, že -„ľudstvo je ako veľká obluda, a je rada ak je klamaná“!

Pán F. Markovič v svojej knihe ešte dodáva: „Medzi vedou a vierou niet rozporov. Rozpory sú medzi vedou a bludnými predstavami cirkevných hodnostárov“.

 

A tak aj rôzne výklady ľudí, sú len dôsledkom toho,že nerešpektujeme jednoduché pravdy, a nie preto,že Biblia sa dá vysvetľovať rôzne. Určite nie v základných náukách. Ak sa tak robí, opäť je to záležitosť zlého srdca a zlých pohnútok tých, čo si nectia pravdu a na jej úkor presadzujú vlastné náuky a tradície. Mar.7,7-9
Autor Biblie si to tiež myslí a preto nás varuje  a konštatuje … :“Lebo keď príde niekto a zvestuje iného Krista, ktorého sme my nezvestovali,“…..tak buďme v strehu a ešte nás aj varuje slovami….. ….„Nepridávaj nič k Jeho slovám, aby ťa nestrestal a neoznačil za klamára.“ 2 Kor.11,4,. Príslovie 30,6

ZAVER..: „Je dosť toho, nad čím sa oplatí zamyslieť. A uvážme koľko miliard veriacich bolo uvedených do omylu a stále uvádzaných je od vzniku kresťanskej filozofie.“ /autor knihy/

Príslovie 22,3 – ako dobrá rada…….. „Rozvážny človek vidí zlo a ukryje sa, neskúsení idú ďalej a doplatia na to.“


 

Foto: https://pixabay.com/sk/