Založ si blog

„A pekelné brány ju nepremôžu“. – (ale niekde sa stala chyba, niekoho predsa premohli)

Citujem, ……. „Akokoľvek zázračne to znie, Cirkev sa naozaj za celých dve tisíc rokov ani raz nepomýlila v otázkach viery alebo mravov. Je to vlastne skutočný zázrak, ktorý by mohol komukoľvek poslúžiť na dôkaz božskosti katolíckej Cirkvi.

Mnohí by radi dokázali aspoň jeden jediný omyl katolíckej Cirkvi v jej dvetisíc-ročnej histórii. Nikomu sa to zatiaľ nepodarilo.“ /Redemptoristi/

A je to vraj preto, že cirkev nemôže  „zaniknúť“, …. lebo je „nepremožiteľná“!  A do tretice ďalší dodáva: ……  „Toto sa ale nikdy nestane, lebo to by znamenalo víťazstvo diabla nad Bohom. Bola by to negácia celého Zjavenia, pretože diabol by premohol Boha.“

A ďalšia  stránka  dodáva: ….. “ Všetci to berieme tak, že jednoducho Cirkev je postavená na skale a pekelné brány ju nepremôžu. Keď začne peklo útočiť a chrliť, Cirkvi sa nič nestane.“ Daná stránka ďalej dodáva: ….. „Je to však presne naopak. Týmto výrazom sa myslí, že Cirkev bude vyvíjať aktivitu a pekelné brány nebudú mať moc.“

Všetky tieto a iné tvrdenia sú vraj založené na texte z  Matúša 16,18  – A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“

Prvá chyba je tu ale už v tom, že , že je to nepresný preklad a hlavne zavádzajúci! Prečo to môžme tvrdiť? To zistíme ak si pozrieme daný text  aj v iných prekladoch a povieme si akým iným /správnym/ slovom sa prekladá  to slovo – „pekelné“?!

Preklad:…. Nová verzia Kráľa Jakuba: …. „A tiež ti hovorím, že ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev, a brány Hadesu ho nepremôžu.“

A  tu už vidíme iné slovo ako „pekelné“, a ak porozumieme tomu čo je hádes, tak pomaly začneme chápať význam Matúša 16,18.

A to tak ak budeme citovať Roháčkov preklad, – „A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;“

Tu sme sa dostali už k významu slova – „hádes“  ktorý teda je „ríšou smrti, podsvetím, hrobom“. Proste miesto, kam po smrti idú všetci ľudia/ako dobrí tak zlí/. A  sú tam v nevedomí, mŕtvi!

Ak nepochopíme tento jednoduchý záver, tak potom to má tie dôsledky, že aj naše ostatné závery budú chybné! Za dalšie,  dnes je už úplne neudržateľná predstava, že Peter bol tou , „SKALOU“, ako sa to niekto snaží obhájiť. Pozri: „The Church of Rome at the Bar of History“ “ od Wiliama Webstera ./str.174-183,  a celé/.  Dokonca to neskôr potvrdil aj sám Augustín:  ……  „aby sa to chápalo, že je postavená na Tom, koho Peter vyznal, keď povedal: ,Ty si Kristus, Syn živého Boha.‘ „“ …… „Ale ,tou skalou bol Kristus‘, a keď ho Šimon vyznal, ako ho vyznáva celá Cirkev, bol nazvaný Peter.“ —  The Fathers of the Church—Saint Augustine, the Retractations  (Cirkevní otcovia — Svätý Augustín, Odvolania) Nedokonalý a omylný človek sa môže mýliť v mnohých veciach, ale v tom, čo opakovane  cituje Písmo o „skale, základe“, a o  „hlave cirkvi, zboru“ , tak tu neomylne platí: …… „Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus.“ (1 Kor.3,11).
Je naozaj zvlášť zaujímavé že Biblia na mnohých miestach hovorí o  Kristovi ako SKALE  a zrazu jedna veta, jeden text  by mal narušiť celú túto nespochybniteľnú schému, biblickú pravdu?  Pozri aj Skutky 4,8-11, kde sám Peter povedal, kto je tou „skalou“?!  Zapamätajme si – Biblia /Boh/ si nikdy neprotirečí!  A ak si prečítame 7 kapitolu listu Hebrejom, zistíme, že  jedinečnosť Kristovho veľkňazstva zrušila potrebu ľudských veľkňazov /Pápežov/ –  pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného“.  Heb.7,24.  /26 verš hovorí o jeho veľkňazstve – pozri celú kapitolu!/ A nikde, v celej Biblii ani Ježiš a ostatní pisatelia Biblie nikde a nikdy nepoukazovali na nejakú apoštolskú postupnosť a úrad veľkňaza, pápeža! Ako litera, tak duch Kristovho zákona vylučuje nejaký „kult jedného človeka“! Ako tvrdil už Tyndale, je to „sektársky omyl“! Je zrejme, že v prvých storočiach to boli cirkevné obce /patriarcháty- Rím, Konštantinopol, Alexandria, Antiochia, Jeruzalem/, a až omnoho neskôr si Rímsky biskup postupne vydobyl svoje prvenstvo! A samozrejme, že RKC /aj pravoslávie/ sa musí brániť a predkladá isté „dôkazy“ a tvrdí opak, ale tomu sa nesmieme čudovať! A má na to právo.

Ježiš tu najprv hovorí o tom, že vybuduje svoj zbor, ktorého členov nemôže po ich vernom pozemskom behu udržať v zajatí, ani smrť. Presne tak ako ani jeho neudržala v spánku smrti. /Mat.16,21/ A tento fakt a zmysel slov „brány smrti“/nesprávne-pekla/ opisuje úplne jasne  list Rimanom 6:9, : „Vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje.“ Alebo inak – „brány smrti“ ho neudržali, neuväznili natrvalo! Tento fakt a zmysel sa odráža sa aj  v Skutkoch 2,24,  a 2,31 /vzkriesenie/.
Ježiš krátko predtým ako vzkriesil svojho priateľa Lazára, povedal Marte, Lazárovej sestre: ….. „Ja som vzkriesenie a život. Ten, kto prejavuje vieru vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť.“ (Ján 11,25-26) Jehova /Jahve/ zveril svojmu Synovi – „kľúče smrti a hádesu“ — dal mu moc kriesiť. (Zjavenie 1,17-18)
Týmito kľúčmi odomkne oslávený Ježiš brány hádesu, /smrti, hrobu/ a tak prepustí všetkých, ktorí ho verne nasledovali, ale aj tých , čo nemali možnosť ho spoznať a nasledovať a sú držaní vo všeobecnom hrobe ľudstva, alebo v ríši smrtiJán 5,28-29.. A aj preto, tie „brány pekelné“ nemôžu byť metonymiou , alebo metaforou pre pekelné zástupy, pre sily zla, satana démonov.. A je to aj logické a biblické, pretože brány sú obrannou stavbou, alebo bránia vstupu a výstupu niekam, odniekiaľ.  Brány nič neprekonávajú; skôr moc smrti môže niekoho premôcť, ak nebude zapísaný v knihe života! Ak si ale predstavujeme Hádes ako nejaké  peklo /alebo –  predpeklie/ ,ako hlavné mesto Satanovho kráľovstva temnoty, kde žijú aj jeho démoni a mučia duše zosnulých, omylom sme si vypožičali prvky z gréckej mytológie. Hebrejský šeol nemá vôbec démonské konotácie. Namiesto toho Biblia používa She’ol a aj Hádes ako výraz pre miesto mŕtvych,/viac stav/ čo je synonymum pre hrob. Mali by sme preto brány Sheolu chápať ako už bolo spomenuté, skôr ako brány väzenia, ktoré bránia mŕtvym v návrate k životu.
Teda, Ježiš tu v žiadnom prípade nepovedal to, že „nejakú cirkev /RKC/ brány pekelné nepremôžu“,   …. v tom zmysle, že majú už vyhrané, a že oni sú tou jedinou, nepremožiteľnou cirkvou. A že budú tu až do konca v Božom, schválenom stave! Dnes si aj mnohí katolícki kresťania /a aj iní/ na základe  výkladu Matúša 16,18, kladú otázku:: – „Čo ale v prípade, keď pápež odpadne od viery? Ak odpadne od viery pápež a s ním zjednotená cirkevná hierarchia? „Majú veriaci poslúchať súčasného „pápeža“ – apostatu, Františka, ktorý hlása antikristovo učenie a tiahne ľudí do pekla? Pápež Pavol IV v Bule „Cum Ex Apostolatus Officio“ jasne hovorí, že: „…je dovolené, beztrestne sa kedykoľvek zriecť povinnej poslušnosti a oddanosti voči týmto…a straniť sa ich ako čarodejov, pohanov, neviestok a arcibludarov.“ (viď §6 a §7).
Komu sú potom veriaci viazaní poslušnosťou? Pápež Pavol IV hovorí: „Podriadené osoby zostávajú naďalej zaviazané poslušnosťou voči budúcim (pravoverným) biskupom, patriarchom, prímasom a voči budúcemu (pravovernému) rímskemu pápežovi.“ /Toľko citácia!/
Ale, budú ešte takí „pravoverní“? Alebo, môže to Boh riešiť aj iným spôsobom? Tak, že zmení neposlušného správcu a ustanoví úplne nového, /nekatolíckeho/ správcu?!
A teraz k tomu hlavnému. Povedzme si, na čom sú založené slová z Matúša 16,18 o tom, že niekoho „brány smrti nepremôžu“ a tak aj dostaneme odpoveď na nadhodené otázky!?
Je to predobraz zo Starého Zákona a sú to veľmi podobné slová, ako čítame aj u Matúša,  ktoré poukazujú, ako sa aj vtedy náboženskí vodcovia /Samárie a Judska/ spoliehali na to isté, na čo aj dnes neverné kresťanstvo!

 

Vstúpte do mojich brán, neverní!

Nuž, sú založené na správe  Izaiáša 28 kapitoly:   …… „“Proti Jeruzalemu „Preto čujte, posmešníci, slovo Pánovo, panovníci tohto ľudu, čo je v Jeruzaleme. Pretože ste hovorili: „So smrťou sme uzavreli zmluvu a s peklom sme spravili dohodu, keď sa privalí bič šľahavý, nezasiahne nás, lebo sme si lož urobili útočišťom a zakrývame sa klamom.“  Preto takto hovorí Pán, Jahve: „Hľa, ja položím na Sione kameň, kameň vyskúšaný, uholný, vzácny, pevne zasadený. Kto uverí, nezakolíše.““
A práve 28 kapitola Izaiáša pojednáva o tom, ako najprv Boh Jahve pre nevernosť zničil Izrael /Samáriu/ Asýrčanmi a neskôr aj Judsko /Jeruzalem/ Babylonskou armádou. Ich neviera vtedy bola  až katastrofálna, a ich duchovná opilosť je vyjadrená aj v 1-3 verši a v 7-8 verši. A to, čomu vtedy naivne verili, Boh Jahve prirovnáva k „vývratkom, výkalom“! Môže ešte niečo viac vystihnúť zlý duchovný stav vtedajších „Božích ctiteľov“, ako dané slová?
A mohla byť potom tá ich „zmluva so smrťou“ naplnená? Premohli ich vtedy „brány smrti“? /pekelné brány/

„Vaša zmluva so smrťou bude zrušená a vaša dohoda s peklom neobstojí“!

História a Biblia jasne potvrdzuje, že ich „zmluva so smrťou“ neobstála!
Možno niekto povie: „Ale to sa splnilo v minulosti a dnes sa to už nenaplní“!
Samozrejme, to môže každý tvrdiť, ale Ježiš a Pavol poukázali , že sa to splní aj v ich dňoch, čo sa aj stalo. A celá 28 kapitola, knihy Izaiáš má aj dnešné splnenie!!!
Bola niekomu platná zmluva so smrťou /peklom/ v 1 storočí? Nie !!! Práve naopak. Tvrdenie Biblie na adresu vtedajších náboženských vodcov to jasne dokumentuje: …. „Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla?“ /zničeniu/ Matúš 23,33
Ak by to nestačilo, tak v tej istej kapitole v 38 verši Ježiš ešte dodáva: …. „Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý!“
A tak vyvolený národ bol Bohom zavrhnutý, opustený a tak „brány smrti“ /pekla/ opäť niekoho premohli. Už  aj preto, že zavrhli a zabili si svojho mesiáša a hrešili proti duchu svätému! /náboženskí vodcovia/
A to potvrdzuje aj správa z Izaiáša 28 kapitoly 18 veršu: …. „Vaša zmluva so smrťou bude zrušená a vaša dohoda s peklom neobstojí, keď sa privalí bič šľahavý, ten vás rozdrví.“
A samozrejme, toto proroctvo ako sme už spomenuli, sa naplní aj v dnešných časoch. Aj jedno známe znázornenie na to nepriamo poukazuje.
Pavol používa znázornenie o olivovníku a zdôrazňuje, ako boli pre nedostatok viery telesného Izraela naštepení na obrazný olivovník nežidia. Avšak, Nežidia sa ale nemajú radovať zo zavrhnutia Izraela, lebo keď Boh neušetril neverné prirodzené vetvy, neušetrí ani plané olivové vetvy naštepené z národov./pohanov/
Správa dodáva: …. „Nenamýšľaj si, ale sa boj!  Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, čo padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty odťatý.“  Rim.11,11-22.
Teda, na základe tohoto znázornenia, omnoho ľahšie môžu „brány smrti“/pekla/ premôcť tých, čo tvrdia, že sú kresťania a že ich „brány pekelné nepremôžu“. Tam Pavol poukazuje na nevyhnutnú podmienku: “ zotrvať v tej dobrote, (vo vernosti) lebo inak budeš aj ty odťatý“.
A môžme si to ešte pripomenúť slovami Ježiša, ako to chápať? Je to „podobenstvo o vernom sluhovi“! Mat.24,45-51

„Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm?  Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť.  Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.  Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: “Môj pán voľajako nejde”  a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá,  oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.“

Otázka: Naplnil niekto význam týchto slov a správal sa neverne, bil svojich spolusluhov„?      Ako poznáme dejiny kresťanstva„?
Uvedomujeme si, že od nášho správneho posúdenia závisí náš život a naša večná budúcnosť?
Otázka: Kto je dnes tým „múdrym a verným sluhom“?

Kto je dnes ten verný sluha, správca? Je to tak, že kde sa dvaja bijú, tretí víťazí?

Alebo, ako tomu bolo pri prvom príchode Krista? Koho Boh zavrhol? Nuž svoj zmluvný a vyvolený národ!
A ak použijem slová z úvodu, …. vyhral vtedy Boží odporca satan nad Bohom? Nie!
Boh správcovstvo preniesol na niekoho iného, na nového správcu, sluhu, zbor, ľud!
A koho si Boh vyvolil? Bol to novozaložený kresťanský zbor, …. tá všetkými opovrhovaná NAZARETSKÁ SEKTA , na čele s Ježišom, Pavlom !?
A ak teda Boh pri druhom príchode svojho syna Ježiša, zavrhne /zavrhol/ neverné kresťanstvo, /ako to Písmo predpovedá/ tak opäť, …. Boh prehrá nad svojim odporcom, satanom? Nie!
Alebo sa tak nestane? Sme presvedčení, že dnešné kresťanstvo  sa správalo verne a tak nikoho /cirkev/ „brány smrti“ /pekla/ nepremôžu?  Aké je jeho ovocie?
Ak sa k tomu vyjadria oponenti, /teda aj ja/ tak druhá strana to nepríjme. Tak skúsime jednu z mnohých pozoruhodných sebareflexií, samotných katolíckych kňazov. Katolícky kňaz  Jozef Porubčan v knihe „Apokalypsa/str.14/ napísal …..: „Keď raz po dvoch tisícročiach vzdelaný kresťan vystúpi na obhajobu svojej cirkvi, už sa ani veľmi nepokúsi argumentovať láskou, ktorou táto zaplavila dejiny /ako by aj mohol/, ale skôr sa bude uchyľovať len k vyzdvihovaniu zásluh, ktoré mala táto na poli pokroku, umenia, vedy a kultúry“.
Tento kňaz dal do zátvorky slová…„ako by aj mohol“?
Skutočne,….iba človek ,čo nepozná históriu a zaviera oči pred pravdou môže tvrdiť niečo tak nepravdivé! A pán Porubčan ešte dodáva: „Papučové kresťanstvo bez každodenného kríža. Matrikoví, nanajvýš kultoví kresťania, ktorým už ani nenapadne ,že sa majú vyznačovať tým, že sa vzájomne milujú. Až na zvracanie nechutné“. /str.21/ Toľko citácia.  Daný kňaz porovnáva situáciu z 1 storočia s dneškom a ešte dodáva: „To všetko čo videl Ján /v 1 storočí/ vidíme aj my:Úpadok pôvodnej lásky, masy takmer mŕtvych kresťanov, masy kresťanov vlažných,atď“. /str.22/

Podotýkam, že toto nie je ojedinelý názor,  Ale aj napriek tomu verím, že ešte sa nájdu vo svete, aj v tom ateistickom a inom – pokorní ľudia, ktorí milujú PRAVDU a verím, že včas na ňu aj patrične zareagujú! Pretože táto Pravda a pravé kresťanstvo je stále veľkou, hybnou silou /zmyslom/ človeka v tomto upadajúcom svete. Vieru v krásu a silu skutočného kresťanstva /tam kde láska zvíťazila v srdciach jednotlivcov// potvrdzuje aj  vyjadrenie, „katolíckeho“ teológa Hansa Künga, že ……   „iba zlomyseľný a nevzdelaný človek môže tvrdiť, že kresťanstvo nezmenilo svet k lepšiemu“. A s tým sa dá do istej miery súhlasiť, ale ako celok je dnes kresťanstvo vnímané inak, pretože nemohlo svojou nevierou, filozoficko-pohanským, ľudským  učením  a pasivitou odomknúť väčšinu brán ľudských sŕdc.

 

Otázka: Podľa čoho poznať pravých kresťanov, podľa úspechov na poli umenia,vedy, kultúry, pokroku – alebo podľa lásky?

Otázka: Pochopili sme, že je tu dnes takmer presná paralela a že všetko sa presne opakuje?

Otázka: Vieme kedy sa splnili slová Písma, že  – Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu„?  1 Petra 4,17

Otázka:  A vieme, že až v „čase konca“ /ďalšieho veku/ si mal Boh – vyvoliť svoj ľud, – očistiť ho od nánosu ľudských a pohanských náuk, – zjednotiť, – a použiť ho na šírenie celosvetového posolstva na záchranu každého človeka? ( Iz. 2:2–4;. Micheáš 4:1–4., Mal.3,1-5., Ef.1,9-10., Mat.24,14,31., Zj.18,4., Zech. 8:23., Izaiáš 60,22., Daniel 12,9-10., Aggeus 2,6-7.)


Teda, môže Boh zmeniť správcu? Áno! A môže niekto zničiť natrvalo jeho ľud a znemožniť jeho zámer? Nie!
Boh ako vždy len zmení svojho správcu, sluhu a bude ďalej napĺňať svoj zámer, ktorý nikto nemôže zmariť! Izaiáš 55,11.
A to, že niekto tomu nebude chcieť veriť /tak ako v staroveku, tak aj v časoch Ježiša/, …… tak tomu bude a je aj dnes! Skutky 13,40-41.
Aj preto už citovaná Izaiášová 28 kapitola a jej slová sa nás pýtajú a konštatujú: …. „Koho to učí múdrosti? A komu to vysvetľuje náuku?  Odkojeným mliekom? Odtrhnutým od pŕs?  Veď káž len, káž, káž len, káž, čakaj len, čakaj, čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam!“  Veru brblavými perami a cudzím jazykom bude hovoriť k tomuto ľudu“ , Tu sa spomína to, že ako v minulosti,/neverným židom/ tak aj dnes slová a výstrahy nevernému kresťanstvu budú znieť ako nejaká riekanka, smiešne, otrepane a posmievači ako vtedy , tak aj dnes sa na tom budú nesmierne baviť! Pozri aj Botekov preklad: „Všade len: „Hala bala, hala bala, hala, bala, hala bala…, ešte trocha sem, ešte trocha tam!“

Ak nám dnes niekto zaklope na dvere /dvojica pekne oblečená/ s istým posolstvom, nebavíme sa presne rovnako? /hala bala/ „Chcete sa rozprávať? A koľkí ste? Dvaja, – tak sa spolu môžte rozprávať“! /hala bala/
Aj apoštol Peter poukazoval na takýchto posmeškárov ktorí sa objavia v posledných dňoch: 2 Petra 3,3., Príslovie 1,22., Júda 18
K tomu správcovstvu – komu by to bolo málo, tak aj Izaiáš poukazuje  na zmenu správcovstva , ked bol zvrhnutý Šebna a nahradený Eljakímom! Izaiáš 22 kapitola – Proti Šebnovi ! Citujem len 19 verš  ……  Odstránim ťa z tvojho úradu, zhodím ťa z tvojho miesta. Aj tento predobraz nám mnoho napovie, a podporí našu vieru, že slová ako – Raz spasený, navždy spasený“, …. „Raz ustanovený, navždy ustanovený“, neplatia!!!  Celým Písmom sa tiahnu výstrahy typu:  Jahve je s vami, keď ste vy s ním. Keď ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak ho však opustíte, opustí vás.“   2 Kroník 15,2  .,    2 Kroník 7,19-22.


ZÁVER: …. teda, nejaké vyhlásenia o božskom ustanovení do úradu, …… a o tom, že niekoho „brány pekelné nepremôžu“, ……. nič neznamenajú, ak tí, ktorí to o sebe tvrdia, nie sú poslušní a verní Bohu a Kristovi. Mat. 7:21–23,
Táto myšlienka, varovanie sa opakovane zdôrazňuje v celých Písmach! V týchto viac ako zložitých  časoch, venujme viac ako zbežnú pozornosť, tomu čo je a čo nie je PRAVDA ?!     Ale nezúfajme,pretože Boh tu má stále svoj ľud, aj ked v nadpise témy je uvedené, že niekto sa predsa len nepoučil z minulosti! Ale tí verní a poslušní čo si zakladajú svoju vieru na pravej skale a pravej ceste, môžu mať istotu, že brány smrti budú v blízkej dobe zlomené /otvorené/ vzkriesením mŕtvych v „posledný deň“!, Ján 6,54

SMRŤ BUDE PORAZENÁ a potom sa spolu s apoštolom Pavlom spýtame: Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“

 

A tak „aj samo stvorenie bude oslobodené z otroctva porušenia a vojde do slobody a slávy Božích detí.

—————————————————————————————————————————–

PS:BRÁNY – /ale nie pekla/ – „Nádej so mnou zíde za brány hrobu, keď spolu zostúpime do prachu“. Job 17,16
„Či sú ti zjavené brány smrti, alebo brány tône smrti si videl?“ Job 38,17
„Zmiluj sa, Pane, nado mnou, pozri, ako ma nepriatelia sužujú, vytrhni ma z brán ríše smrti,“ Žalm 9,14 /13/
„Každý pokrm sa im sprotivil a priblížili sa až k bránam smrti.“ Žalm 107,18

———————————————

Foto:10x https://pixabay.com/sk/

Nikdy neexistuje bezvýchodisková situácia v živote človeka a to ani v realite dnešných dní!

13.01.2023

(Doporučenie: Kto chce viac získať z tohoto článku, môže si pozrieť aj všetky odkazy na biblické texty, ktoré sú vyznačené inverzne.) Možno, pri názve tohoto blogu vás napadnú slová, že – nádej zomiera posledná. Ale ja začnem uistením, že skutočná nádej nikdy nezomiera. Ale sa napĺňa, a my potom zisťujeme,(alebo ešte len zistíme) že stálo za to veriť [...]

„Ja Som“ = „Ja som, ktorý som“ ? !

06.02.2021

Ako to vlastne je? A tak skúsme opäť uvažovať pomocou Božieho slova a zdravého úsudku, a možno pochopíme, /ak tak bude chcieť Boh, ktorý pokorným dáva porozumenie/, že nie všetko čo nám niekto tvrdí musí byť pravda. Aj keď to tvrdí väčšina. Z biblickej opakovanej histórie by sme to mali aspoň vedieť, ak ju dobre poznáme?! A verme, že skúmanie, kladenie otázok, [...]

Založme oheň, budeme páliť vojenskú výzbroj celého sveta!

25.07.2020

Námet daného blogu platí do slova a do písmena. Blíži sa čas, keď naozaj sa budú „páliť“ sedem rokov všetky zbrane sveta. Aj keď to slovo – „páliť“ môžme chápať či už ako – likvidovať, ničiť, alebo aj doslovne. Nakoľko oheň zohráva primárnu úlohu v taviacich peciach. A väčšina zbraní je zo železa. Dané proroctvo môžme [...]

hasiči Trenčín auto požiar

Byt na Rovniankovej ulici v Petržalke zachvátili plamene

15.07.2024 22:51

Oheň zachvátil byt na prvom poschodí.

Senátor J.D. Vance

Kompenzácia veku. Trump si za svojho viceprezidenta vybral senátora, ktorý ho označil za idiota

15.07.2024 21:27, aktualizované: 22:15

Niekdajší šéf Bieleho domu si vybral relatívne mladého volebného partnera: Vance má 39 rokov, čo je presne polovica Trumpovho veku.

Viktor Orbán v Moskve, Vladimir Putin

Namiesto ministrov úradníci. Orbán pre „mierové misie“ dostal od Eurokomisie košom

15.07.2024 20:52, aktualizované: 22:39

Zrušená bola tiež tradičná návšteva eurokomisárov v predsedníckej krajine.

medveď hnedý

Rumuni zavelili do útoku na medvede. Kvótu na odstrel radikálne navýšili

15.07.2024 20:40

V roku 2023 bolo povolených 220 odstrelov, dnes zákonodarcovia veľkou väčšinou hlasov tento počet zvýšili.

milano

Príslovia 24:12 - potom ďalej na túto bežnú výhovorku pokračujú slovami: "A ten kto pozoruje tvoj život (dušu), to nevie? On každému odplatí podľa jeho skutkov". Preto počúvajme hlas múdrosti, ktorá nás všetkých napomíná: ""Múdrosť na ulici kričí, hlasne volá na námestiach, na baštách znie jej volanie a v mestských bránach prednáša reči: „Vy neskúsení, dokedy budete mať radi prostoduchosť, a dokedy sa budú posmešníci schuti vysmievať a blázni nenávidieť poznanie? Venujte pozornosť mojim výčitkám! Hľa, vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje slová."" (Príslovia 1:20-23) "Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne (si žije), bez strachu, že sa mu zle povodí." (33 verš) A to je v dnešnej neistej a nepokojnej dobe, ten najlepší benefit pre každého jednotlivca. Pretože, presné poznanie biblickej pravdy prináša bohatú odmenu. Pozri ešte aj; ..... ; Príslovia 3:13-18.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 189963x
Priemerná čítanosť článkov: 5134x

Autor blogu

Kategórie