Založ si blog

„Ja Som“ = „Ja som, ktorý som“ ? !

Ako to vlastne je? A tak skúsme opäť uvažovať pomocou Božieho slova a zdravého úsudku, a možno pochopíme, /ak tak bude chcieť Boh, ktorý pokorným dáva porozumenie/, že nie všetko čo nám niekto tvrdí musí byť pravda. Aj keď to tvrdí väčšina. Z biblickej opakovanej histórie by sme to mali aspoň vedieť, ak ju dobre poznáme?! A verme, že skúmanie, kladenie otázok, hľadanie – sú najlepšie  prostriedky proti omylu!

Nie-Ja som, ale bol som(exitoval som)

1, …… prvá línia dôkazov:
O čo tu ide? Budem citovať celú správu v Jánovi 8 kapitole 56 verši až po 58 verš,….aby sme pochopili daný kontext správy:….. „“Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.“ 57 Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“ 58 „Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.““  Tu sa snaží  trinitárska teológia /preklady/ vytvoriť spojenie medzi týmto vyjadrením  – „Ja Som“ – a 2. Mojžišovou 3,14, kde sa podľa ich prekladu Boh označil titulom „Ja Som“.  Presne to znie„Ja som, ktorý som!“ / Kat.preklad., ……. „Som ktorý som“ – Ev. preklad/
Z textovej analýzy (58 verš) si všimnime, že to sporné slovné spojenie – ja som,/Ja som/ je úplne dole a v Gréčtine znie: „ego eimi“!
Mnohí veriaci v trojjediného Boha tvrdia ,že tu sa sám Ježiš nazýva Božím menom! A že by malo byť jasné čitateľovi Písma, že Jahve je vlastne Ježiš, alebo teda, že syn, Otec a duch svätý sú tým jediným Bohom Biblie /trojjediným/.
Paradoxom je to, že tí istí veriaci  tvrdia, že .. … Jahve, Jehova = Ježiš, a  tí istí kresťania tvrdia , že to neplatí, pretože každá osoba trojica má svoju vlastnú identitu, vôľu a podobne.    A tak , veriaci v trojicu majú aj na výber.  Ďalším paradoxom je to, že práve Ján veľmi často popiera to, že „otec a syn“ sú doslovne jedno. Pozri: Ján 5,19,30., 6,38., 8,28., 12,49.,Ján 17,1-3.,  Aj preto novozákonný vedec, profesor (biskup) J.A.T.Robinson tvrdí: …. „Ján jasne svedčí, že Ježiš odmietal byť pokladaný za Boha“.
Dokonca ,ak sa vrátime k tomu  Jánovmu textu, niektoré anglické preklady používajú veľké písmená – (Ja Som) aby navodili už spomenutú myšlienku titulu. Aj tým sa porušili zámerne pravidlá pravopisu písania veľkých písmen. Vieme či Hebrejčina a staro-Gréčtina  vôbec používala malé a veľké písmena?! Zistime si to! Ale vedzme, že v hebrejskom Písme (v hebr. jazyku) nie je nič písané veľkými písmenami! A tak je len na tom – ktorom  prekladateľovi, kde dá malé písmeno a kde veľké!? A o tom rozhoduje kontext textu a celkový biblický kontext. Teda, mal by!

Ale pokračujme – Ježiš sa v odpovedi , ktorú sme citovali v úvodnom texte, zmienil o svojej pred-ľudskej existencii, keď bol mocným duchovným tvorom v nebi ešte skôr, než sa Abrahám narodil. Ale trinitárska teológia tvrdí, že tento verš je dôkazom, že Ježiš je všemohúci Boh. A často týmto textom obhajujú trojjedinosť Boha.
Vieme, že Abrahám žil asi 2 000 rokov predtým, než sa Ježiš narodil. Ježiš však žil už pred týmto verným patriarchom. Ale kde? „Ja som prišiel z neba,“ vysvetlil. (Ján 6,38, Nový zákon v modernom jazyku, NPK – 1993)
V uvedenej pasáži z úvodu (Jn.8,58) sa dej vyjadrený gréckym slovesom eimi začal „skôr ako bol Abrahám“ a stále pokračoval. Preto je správne preložiť ho slovesom v minulom čase „bol som“, a nie „ja som“, a viaceré staroveké i moderné preklady to aj tak prekladajú!  Výrok „Ja som“ ešte neurobí z človeka Boha. Slepý muž ktorého Ježiš uzdravil, tiež netvrdil, že je Boh, keď povedal: „Ja som to“, /ego eimi/ Ján 9,9.  A  tento text sa nachádza len pár veršov za sporným textom z Jána 8,58, a v gréčtine sú obe pasáže štruktúrované rovnako, obe končiace „Ja som“ (Ego eimi) – pozri priložené textové analýzy! .Ak teda vo väčšine prekladov je tu použité podobné znenie, tak z toho vidno, že vzhľadom na kontext neexistuje z gramatického hľadiska opodstatnená námietka, aby bolo eimi preložené slovesom v minulom (v niektorých jazykoch v predprítomnom) čase. Proste gramatika je tu úplne rovnaká.  Aj keď uzdravený slepec používal presne tie isté slová, aké použil mesiáš v Jánovi 8:58, nikto sa ho nepokúsil ukameňovať. Prečo? Pretože slová, ktoré použil Ježiš v Jánovi 8,58  v závere, nie sú, slová, ktoré sú použité na  všemohúceho Boha v Ex 3,14.  Skutočnosť, že presne tá istá fráza je preložená dvoma rôznymi spôsobmi, jedným ako „Ja Som“ a druhým ako úplne bežným  „Ja som to“, je jedným z dôvodov, prečo je pre priemerného kresťana také ťažké zistiť  pravdu  pri čítaní Biblie. Pretože niekto to tak preložil do slovenčiny, a aj do iných jazykov. A že ten niekto upozorňuje čitateľa Biblie, že to „Ja som“ má chápať ako meno Boha z Ex.3,14!  Keby to upozornenie, tvrdenie trinitárov nebolo, tak si nikto ani nič nevšimne. Hlavne ak by to „Ja Som“,  nebolo zvýraznené v úvodzovkách, alebo uvedené veľkými písmenami!

Študuj Písma, ak miluješ život?!

Okrem toho aj Ježišova argumentácia zaznamenaná v Jánovi 8:54-55 ukazuje, že netvrdil, že je tou istou osobou ako jeho Otec!
Ktorý preklad je v súlade s kontextom? Otázka Židov (57. verš), na ktorú Ježiš odpovedal, súvisela s jeho vekom, a nie s jeho totožnosťou. Ježiš vo svojej odpovedi logicky hovoril o svojom veku, o dĺžke svojej existencie. O tom, že žil, existoval ešte pred verným Abrahámom, ktorý žil od roku 2018 do roku 1843 pred n. l.
Spomeniem ešte, a to je  zaujímavé, že nikdy nebola snaha uplatniť egó eimi ako titul na svätého ducha. A tiež zaujímavé je aj to, že duch svätý nikde v Písme nie je ani nazvaný ako Boh a nemá ani meno.

Profesor náboženských štúdií Jason David BeDuhn  zo Severnej arizonskej univerzity vo svojej knihe „PRAVDA V PREKLADE Presnosť a zaujatosť Nového zákona“ porovnáva desať hlavných anglických prekladov. Ja citujem – LB /Living Bible-preklad/ ….. „“Ježiš: „Absolútna pravda je, že som existoval predtým, ako sa vôbec narodil Abrahám!“  Profesor BeDuhn uvádza, že „Preklad LB vychádza ako najpresnejší preklad Jána 8:58. Prekladateľ sa vyhol vábeniu zaujatosti a tlaku tradície KJV. Tí, ktorí hovoria, že Exodus 3:14 korešponduje s „Ja som“ v Jánovi 8:58, ….  tak už len  letmý pohľad na Septuagintu ukazuje, že toto tvrdenie je omyl.“ Robert Bowman a BeDuhn v roku 2005 uskutočnili rozsiahlu online diskusiu o preklade tohto verša. E-maily boli zhromaždené a sú k dispozícii online – tu. (PDF)

————————————————————————————————————————————————————-

►  Rímskokatolícky preklad – J. A. Kleist S.J. a J. L. Lilly C.M.,  – Nový zákon (Milwaukee, 1956) – „Bol som /existoval som/ pred      Abrahámom“.

►  William F. Beck, luterán – Nový zákon v dnešnom jazyku (St. Louis, 1963) – „Existoval som predtým, ako sa vôbec narodil Abrahám“

 Kenneth N. Taylor, Živá biblia (Wheaton, 1979). „Existoval som predtým, ako sa vôbec narodil Abrahám!“

►  Kuretónska verzia štyroch evanjelií, Burkitt, z rukopisov 5. storočia, (1904): „ Predtým, ako Abrahám vznikol, bol som“.

► Richard Lattimore, Štyri evanjeliá a zjavenia (New York, 1979) –  „Existoval som predtým, ako sa narodil Abrahám“.

► Americký preklad, Smith and Goodspeed, (1939): …… „Ježiš im povedal:“ Hovorím vám, že som existoval skôr, ako sa narodil Abrahám!“

Nový zákon: Nový preklad a vysvetlenie Na základe najstarších rukopisov – Johannes Greber (1937):„ Hovorím pravdu, Ježiš odpovedal, som starší ako Abrahám. 

► Doslovný preklad z verzie Syrskej Pešity, James Murdock, D.D., z rukopisov 5. storočia, (1896): ….. „Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, že skôr, ako existoval Abrahám, bol som“.

► Nový zákon, George Rh. Noyes, D.D., „profesor hebrejčiny a iných orientálnych jazykov a lektor Dexterovej biblickej literatúry na Harvardskej univerzite“, (1869): ….. „Ježiš povedal, skutočne ti hovorím, bol som skôr, ako bol Abrahám.“

► „Štyri evanjeliá“ Podľa sinajskeho Palimpsestu Agnes Smith Lewis z rukopisu zo 4. až 5. storočia (1886): ….. „Povedal im: ‚Veru, veru, hovorím vám: Predtým, ako bol Abrahám, som bol.“

►  Stará gruzínska verzia Jánovho evanjelia, P. Blake, M. Briere, Patrologia Orientallis, roč. XXVI, faxcicle 4, Paris, z rukopisov 5.storočia, (1950): …. „Predtým, ako Abrahám vznikol, bol som.“

Samozrejme, tých  prekladov  aj trinitárskych je viac, ktoré nespájajú to „Ja som“ u Jána 8,58 s Ex.3,14.  Pýtam sa  opäť, prečo? Zrejme neboli teologicky zaujatí!?!

————————————————————————————————————————————————————-

  Dokonca, aj keby pán Ježiš bol v Písme stotožnený s nejakým božským titulom, nič to neznamená. Pretože aj mnohí anjeli v Písme vystupujú ako „pravý Boh“, alebo „Jahve„, a pritom iné správy v Písme poukazujú, že ide o anjelov, ktorí zastupovali Boha!  /hebrejský – princíp zastúpenia/  A ak by sa Ježiš vyhlasoval  za Boha , tak prečo  na iných miestach Biblie a aj u  samotného Jána tvrdil niečo úplne iné? /Pozri Ján 10,34-36/  A pán Ježiš často naprával nesprávne závery náboženských vodcov, a to aj vtedy keď tvrdili, že „on sa rovná Bohu“.  A slávny trinitársky vedec Robert Young pri vysvetľovaní Jána 8:58 nás informuje, že Kristus sa ohlasoval slovami (ego eimi) ako „zasľúbený Mesiáš“. – (Young’s Concise Critical Bible Commentary, s. 61, 1977 vyd., Baker Book House) Teda, nikdy nie ako BOH /všemohúci/ !!! Aj  preto mnohí trinitárski učenci  tu vidia len niečo ako „mesiánsky titul“, nie to, že Ježiš je sám Boh. Lenže, Ježiš svoje poslanie mesiáša/Krista/ opisuje úplne jednoducho v iných častiach Písma, tak nie je dôvod tu opäť vidieť nejakí titul, skôr len v istých textoch stotožnenie sa s mesiášom.
Craig L. Blomberg je významným profesorom Nového zákona v Denverskom seminári v Colorade od roku 1986. On napísal: …… „Skutočnosť, že sa ho Židia okamžite pokúsili ukameňovať, neznamená, že jeho výrok chápali ako priamu rovnicu seba s Bohom. Tvrdenie, že „Abrahám videl jeho deň“ (verš 56) už to samo hraničí s rúhaním, a Židia sa ho už pokúsili zabiť aj pre oveľa menšie „zločiny“, ako napríklad uzdravenie v sobotu a hovorenie o Božej láske k pohanom, a podobne.“  Takmer všetky preklady Biblie vypracovali trinitári a napriek tomu všetci nepoužívali v Jánovi 8:58 veľké písmeno „Ja som“. Toto odhaľuje, že všetci títo vedci vedeli, že medzi Ex. 3:14 a Jánom 8:58 neexistuje žiadna súvislosť!!!  Fráza „Ja som“ sa v Novom zákone vyskytuje mnohokrát a často sa prekladá ako sme si už naznačili „Ja som on“  – Marek 13: 6; Lukáš 21: 8; Ján 13: 19; 18: 5, 6 a 8. „To som ja“ – ; Marek 6:50; a pod.

◙  Ján 6:20. ……… „Ja som /ego eimi/ to, nebojte sa“

◙  Ján 8:24  ………  „že ja som /ego eimi/ ním, za koho sa vydávam“.

Mt.26,25  ……….  “ Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som /ego eimi/ to azda ja, Rabbi?“ 

◙  Ján 18,8  ………  „Povedal /Ježiš/ som vám, že ► ja som./ego eimi/ on. (ten) Keď teda mňa hľadáte, nechajte týchto,….“!? /Lamsa, pozri: Geneva study Bible/

◙  Sk.10,21 ……….  „Peter zišiel k mužom a povedal: „Ja som/ego eimi/ ten, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli?“

◙  Sk.23,6.  ……….   „Pavol povedal: „Bratia, ja som /ego eimi/ farizej, syn farizejov.“ 

◙  Mr.14,61-62 …..  „Veľkňaz sa ho…. pýtal: „Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?“ Ježiš odvetil: „Áno, som.“ /ego eimi/

◙  Mt.14,27    ………. “ Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Nebojte sa! To som ja,/ego eimi/ nemajte strach!“

◙  Luk.1,18  ……….  „Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som/ego eimi/ starec a moja manželka je v pokročilom veku.“

◙  Lk.1,19   –     „Anjel mu odpovedal: „Ja som /ego eimi/ Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť.“  …. teda, žiadne meno, titul ale opäť zdôrazňujem, obyčajné – som /ja som. – áno, som/!

————————————————————————————————————————————————————–

Je vari Peter, Pavol, Zachariáš tiež Boh, alebo anjel Gabriel?  Alebo dokonca Judáš? Je zrejmé, že tieto preklady sú úplne správne, a je zaujímavé, že fráza je preložená ako „Ja som“ iba v Jánovi 8:58 v siedmych ďalších textoch!  Keby bola fráza v Jánovi 8:58 preložená ako „Ja som on“ alebo „Ja som ten“, poprípade – „To som ja“, ako všetky ostatné, bolo by ľahšie vidieť, že Kristus hovoril o sebe ako o Božom mesiášovi (ako v skutočnosti aj bol ), o ktorom sa hovorí v celom Starom zákone. /aj ako o Pánovom anjelovi/.

Trinitári tvrdia, že Židia chceli ukameňovať Ježiša, pretože tvrdil, že je Boh (Ján 8:59), ale to je, opakujem – chybný predpoklad. Existuje aj iné vysvetlenie, ktoré je podporené lepšími dôkazmi: Židia vybrali kamene, aby zabili Ježiša, pretože pochopili, že tvrdil, že je Mesiáš. že je Boží syn, …. on, chudobný tesár z Nazaretu. On, ktorý odhaľoval aj ich pokrytectvo a to, že komu slúžia?! Napríklad, keď Ježiša súdili pred sanhedrinom  ….. „“ Veľkňaz mu povedal: Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn.“ (Mat. 26:63). Najskôr by sme si mali všimnúť, že nikto sa pri súdnom procese nepýtal Ježiša, či je Boh. Navyše správa u Mk 14,55   hovorí úplne jasne: „Veľkňazi a celá rada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby Ho usmrtili, ale nič nenašli“. Ale ak sa Ježiš titulom „Ja som“ zrovnával s Bohom –  „prečo nič nenašli“? /tu sa zastav a premýšľaj !!!/ ……..

Keby si však mysleli, že o sebe tvrdí, že je Boh, určite by to bola otázka, ktorú by mu položili a obvinili by ho z toho!. Veľkňaz sa Ježiša veľmi zreteľne spýtal, či je Kristus, pretože o tom Židia vedeli, že to Ježiš o sebe tvrdí.. Po druhé, keď Židia počuli Ježišovu jasnú odpoveď („Sám si to povedal“), obvinili ho z rúhania a povedali: „Je hodný smrti“ (Mat. 26:65-66)  Ak by si Židia spojili „εγω ειμι“ s „YHWH“, tak vo verši  25 , u Jána V 8 kapitole,  by sa nedali zmiasť, lebo verš 27 veľmi jasne potvrdzuje, že o žiadnom takomto spojení neuvažovali („nevedeli, že hovorí o Otcovi“).  Tu si opätovne treba všimnúť, čo tomu všetko predchádzalo, aj ďalej, ako to môžeme čítať v 44,… 47, a 55 verši?! A tak sa aj znovu  pýtam: –  „Ak sa Ježiš naozaj robil rovný Bohu, všemohúcim, /aj na iných miestach Písma/ prečo ho z toho židia neobvinili  pred súdom?  Opakujem – PREČO ?

Dokonca ani vtedy, keď visel na dreve ho z toho neobviňovali: …„Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád! Veď povedal: Som Boží Syn!“  Mat.27,43  Teda ako vidíme, pravda je jednoduchá! Skutky 9,22.,17,2-3.,18,5.,28 .….. tie texty svedčia ,že Ježiš je mesiáš a nie všemohúci Boh!  Potvrďme si to slovami samotného Ježiša: ….. Opýtal sa ich: „A vy ma za koho pokladáte?“  Šimon Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Mat.16,15-16 !  V skutočnosti jediný príklad: „Som tým, čím som“ („ειμι ο ειμι“) v celom NZ sa nepripisuje Bohu ani Ježišovi, ale autorovi 1 Kor 15,10, Pavlovi!  Táto fráza je zjavne iba popisnou frázou a nie frázou, ktorá má odrážať určitú identifikáciu s YHWH. Na internete, a vôbec rôzni učenci vedú polemiku o Jánovi 8,58 a o  gramatike, ale je to zbytočná a vyčerpávajúca polemika a aj to narábanie s   predikátom,  v súvislosti s takzvanými „absolútnymi textami“ /absolútnou existenciou/, kde sa nachádza výraz „Ja Som“, a kde by sa to malo vraj tak prekladať. Nie je to potrebné poznať, lebo kontext Biblie a pravda o vzťahu Otca a syna je úplne jasná! 1 Tim.2,5 !!!

Tí,  čo poznali Božie meno, si teda nikdy nedávali do  do súvisu /Ja som a Som ktorý som/ ako dnešní (trinitári) učenci!

Božská a aj ľudská matematika je rovnaká!

Pretože židia ani len neuvažovali o viac-jedinom Bohu. A dobre vedeli, že ich Boh nemôže prísť na zem. Žiadny fakt nemôže byť pevnejšie dokázaný, ako ten, ktorý je pevne zakotvený v šeme Starého zákona: ‚Počúvaj, ó Izrael: Pán, náš Boh, je jeden Pán‘ (Deut. 6:4) <> A  „Boh sa nemení“ !!!

Preto aj kniha Pentateuch and Haftorahs uvádza:….“Židia sa radšej túlajú, trpia a zomrú, než aby pripustili nejaké zriedenie svojho monoteizmu“!  A toto je trvalé posolstvo a neotrasiteľné presvedčenie židovsko-kresťanského zjavenia. Tým sa zároveň židia a aj kresťania oddelili od polyteistického sveta! A to nikto nemôže meniť!

 

 

————————————————————————————————

 

2, ….. ďalšia línia dôkazov spočíva v tom, ako by sa mali prekladať slová z Ex.3,14 ???  Pretože, ak „Som ktorý som“ nie je správny, dôsledný preklad, tak to opäť dokazuje nesprávnosť toho, že sa „Ja som“ z Jána 8,58 a iných miest u Jána sú odkazom na Božie meno! A budem citovať rôzne zdroje, a viac pohľadov na preklad 14 verša, aby som niečo nevytrhával z kontextu. Ale je to dôležité poznať presne danú problematiku. Venujme tomu svoj čas, môžeme tým mnoho získať! Preto prosím o trpezlivosť, lebo opakovanie je matka múdrosti!.

Citujem – Exodus 3:14 z gréckej Septuaginty. „Και ειπεν ο θεος προς μωυσην ….  εγω ειμι ο ων …..  και ειπεν ουτως ερεις τοις υιοις ισραηλ ο ων απεσταλνν. Aj tu vidíme ,že správa v Starom Zákone je úplne iná, ako – ego eimi – v Novom Zákone. Citujem a všimnime si ten rozdiel: „ego eimi ho hown“ –  אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה (Som, ktorý som):  LXX: ᾿Εγώ εἰμι ὁ ὤν ·  (Pozri aj –  „Doktrína o trojici: Sebazranenie kresťanstva“, Buzzard, Hunting) – Pozor len na tú nebiblickú kapitolu o „predexistencii Krista“!
Väčšina moderných prekladateľov sa riadi podľa Rashiho [francúzsky komentátor Biblie a talmudu] a podáva [2. Mojžišovu 3:14]: ‚Chcem byť, čím chcem byť.‘“. Alebo ….„Stanem sa, čímkoľvek chcem.“ /The Emphasised Bible od J. B.Rothenharma/, …… „Budem tým, čím sa rozhodnem byť.“ /New World Translation/ . Obdobne aj Targum Onkelos. Jeden odborník na biblickú hebrejčinu vysvetľuje toto slovné spojenie takto: „Nech by vznikla akákoľvek situácia alebo potreba… Boh ‚sa stane‘ riešením tejto potreby.“ To poukazuje na Boha predsavzatí a na skutočnosť ,že sa stáva vždy tým ,čo je potrebné!
A tak sa Jehova stáva neporaziteľným Vojenským Veliteľom, Osloboditeľom, Pánom všetkých prírodných živlov, jedinečným Zákonodarcom, Sudcom, Architektom, Stvoriteľom, Darcom jedla a vody, Darcom života, Udržiavateľom oblečenia a obuvi, Tešiteľom, Ochrancom , Ničiteľom zlých — a tak ďalej.

Pri rozbore Wesselových myšlienok, spisovateľ H. A. Oberman dospel k záveru, že Wessel si myslel, že pokiaľ by Tomáš Akvinský a aj ďalší vedeli po hebrejsky, „zistili by, že  to Božie meno odhalené Mojžišovi neznamená – ‚Som, ktorý som‘, ale ‚Budem, ktorý budem‘.  Wessel Gansfort (1419-1489) and Northem Humanism, strana 105. Pozri aj verziu  Aquily a Theodotiona.….preložené do Gréčtiny: „esomai hos esomai“ a „esomai“. Tiež, E.W. Bullinger, v sprievodcovi Bibliou to hovorí o Exoduse 3:14  – „SOM, ŽE SOM.“ Citujem: „Hebrejské „ehyeh“ ashar „ehyeh – budem tým, čím budem (alebo sa stanem)“.   Sloveso Ehyeh sa v Hebrejských písmach vyskytuje  veľa krát  ,ale iba v 2. Mojžišovej 3:14 sa prekladá ako „JA SOM“.(Ja som)  Všade inde v Biblii sa prekladá buď ako „Budem“, alebo „budem?“. / „I will be“ or „will I be?“ – angl./  “  Je teda naozaj  zaujímavé poznamenať, že každý ďalší výskyt hebrejského slova „hayah“ /Ehyeh/ v obľúbenom preklade KJV sa nikdy neprekladá ako „ja som“.  A tak sa znovu natíska otázka: „PREČO ?“

„Dôvodom prečo je „ Ehyeh Asher Ehyeh “(budúci čas) je to, že sa prezentuje ľuďom, ktorí žijú v dimenzii času. V hebrejčine vyzerá prítomný čas inak. Exodus 3:12, „Určite budem [ehyeh] s tebou.“  A Boh opakovane hovorí svojim služobníkom, prorokom, patriarchom, Izraelu: „Budem s tebou, budem s vami“!  Každopádne, výraz Ehyeh Asher Ehyeh sa dá v tom uvedenom spojení  ťažko preložiť úplne presne (preto toľko pohľadov) a pritom sa aj dôsledne pridržať gramatiky. „Hlavne do tých jazykov, v ktorých sa používa pomocné sloveso »byť«. Lebo hebrejčina pomocné sloveso v prítomnom čase nepotrebuje a budúci i minulý čas tvorí trošku inak, ako sme navyknutí v bežných európskych jazykoch“. (Citácia z: Dobré slovo)

A tak  kauzatívny, tvar slovesa /príčinný tvar hebrejského slovesa havah,HVH/ vyjadruje myšlienku, že niekto alebo niečo pôsobí, koná aby sa dialo to, čo vyjadruje dané sloveso. Pretože Boh v 2 Moj.3,14 nepotvrdzuje len svoju existenciu, ale hlavne to, že on ako „Samoexistujúci“, ….“ten kto spôsobuje bytie“, živý a skutočný Boh bude vždy konať prospech svojho ľudu, svojich ctiteľov z čoho vyplýva, že Jehova môže spôsobiť, že aj jeho stvorenie sa stane čímkoľvek, čo je potrebné na dovŕšenie jeho zámeru. Alebo ešte trochu inak …. „Urobím všetko, čo chcem, splním každý svoj zámer. Vždy dodržím svoje slovo.“ Boh Biblie  totiž nie je statický, ale dynamický Boh! Stránka reformných judaistov to prekladá ako: „Som čímkoľvek, čím chceš aby som bol. Som všetkým, čím ma chceš mať.“  Alebo podobné: „Stanem sa tým, čím sa rozhodnem stať.“
A jeho MENO vystihuje aj to, že má schopnosť poznať budúcnosť a ovplyvňovať ju tak, aby sa diala jeho vôľa. Preto opakujem, môžeme si byť istí, že určite splní všetko, čo sľúbil.   (Sh’mot Rabbah 3: 6) poskytuje ďalšie vysvetlenie. Konštatujúc, že ​slovo Ehyeh sa vo verši 3:14 objavuje trikrát,  Midrasha  učí, že Boh odpovedá na Mojžišovu otázku slovami:  „Ja som Ten, ktorý bol, kto je teraz a kto bude v budúcnosti“.  Pozri: Zjav.1,4-5 !!!
Samozrejme, tu nesmieme byť dogmatickí, a ak niekto chce veriť, že ten opis, vysvetlenie /charakteristika/ Božieho mena JHVH /Jahve,Jehova// je ten „Som, ktorý som„, /14 verš/ tak tu nevidím žiaden neprekonateľný problém. Ale nemôžme ten text spájať s Jánom 8,58! Aj keď sú aj  učenci, čo nemajú radi tento preklad. Podľa  Martina Bubera   odpoveď –  „Ja som, kto som“ nie je vhodná pre Zjavenie, ale v najhoršom prípade môže byť zhovievavá k podstate, ktorá chce zostať tajomne skrytá aj pre ľudí, s ktorými sa zoznámi. Z tejto perspektívy sa „Ja som, kto som“ ukazuje ako nezmyselná tautológia“.  Aj z takýchto tvrdení, a z tvrdení mnohých novodobých učencov je len veľmi ťažko možné spájať to „Ja Som“ z Jána, s Božím menom!  Až nie nemožné!

A vedzme, čo chcem znovu zdôrazniť, že v Ex.3,14 je opis Božieho mena, ale  jedinečné meno Boha je v  Ex.3,15 (JHVH, – Jahve, Jehova, atď.)   Je to viac nebiblické, ako keď napríklad spájame/prekladáme/ slovo „pascha“  ako pohanskú „veľkú noc“!  Skutky 12,4 !  EASTER /Aštarta/ – angl. (KJV,. SSV.,ROH,.SEP, atď.)

Samozrejme, za ten zmätok ako píše teológ Adolf Harnack, môže: pogréčtenie kresťanského učenia /výkladu/. A tak  sa v tej zložitej „logos-Christológií“, alebo inak – “ v spleti, mäteži najrôznejších štýlov sa pôvodné jadro úplne stratilo“, … takže sa v tom  nevyznajú ani samotní „teo-filozofovia, ktorí sú za to zodpovední“! Harnack tvrdí, že „dogmy do Písma nepatria a že nie sú výsledkom biblického zjavenia“, …a zároveň  poukazuje, že „dogmu vytvorila teológia, a že cirkev musela dodatočne  skrývať prácu teológov“. Niečo na spôsob „kamufláže“.

Pozri ►: Dejiny dogmy /alebo ŹILKOV preklad v CZ..

 

ZAVER: Základná myšlienka  používaného gréckeho textu u Jána, je tá,   že stvorený Boží „prvorodený“ Ježiš existoval dlho predtým, ako sa narodil Abrahám . A je veľmi nebiblické, neadekvátne  tvrdiť, že u Jána 8,58  ide o titul Boha a že ním je pán Ježiš. Takýto preklad daného textu ak zohľadníme okolitý a aj celkový kontext Písma nie je možný a je nesprávny. A je to viac účelové – takto prekladať dané slová!  Ako aj dokazovať rovnosť Ježiša s Otcom tvrdeniami farizejov!!! Určite takýmto spôsobom si nikdy nezískame priazeň  pána Ježiša a ani  jeho Otca.  Pozri Zjav,20,18-19 !!!

A znovu zdôrazňujem, že sám život a Biblia (história Božieho zmluvného ľudu) nám ukazujú to, že všeobecne obľúbený a rozšírený názor ešte nemusí byť pravdivý! Viera v jediného Boha,/Jahveho, Jehovu/ a jeho syna /Ježiša/ je správna, logická a hlavne biblická! 1 Kor.8,6.
A za ďalšie, je povzbudzujúce veriť, že je tu Boží ľud, ktorý si „Boh vybral aby niesol jeho meno“, a aj preto verím, že tento ľud najlepšie pozná – „presný“ význam Božieho mena a aj to, aký je vzťah medzi Bohom Otcom a jeho synom?! A tak nikdy nepridávajme k Písmu niečo, čo tam nepatrí! „Hlavou Krista je stále jeho Otec“, ktorý je „neviditeľný“, a je  „večný Duch“, a ktorý je „nesmrteľný“! Ak je raz niekto „synom Najvyššieho“, nemôže byť aj Najvyšším Najvyššieho! Preto rovnica: Ja Som = Ja som ktorý som, neplatí !!!  Lebo pán Ježiš „neprišiel konať svoju vôľu“ a ani „nehlásal svoje učenie“, …. „ale Otcovo“! Ján 7,16-17., A každý má nárok na svoj názor! A teda aj ja. A uisťujem vás, že milujem rovnako ako vy, …… pána Ježiša a aj jeho Otca!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

PS. Nakoľko do istej miery chápem zaujatosť a predsudky mnohých ľudí, tak necitujem zo stránok JS, ale vo väčšine blogov používam zdroje iných a aj biblické preklady, až na malé výnimky. Aj preto tie zdroje z „druhej strany“. Aj keď nie so všetkým sa stotožňujem z daných stránok. Jednoznačne sa ale stotožňujem  s učením JS /JW.ORG/ a to vo všetkom.  A ak som niekde niečo napísal nesprávne, oboznámte ma s tým. Ak chcete porozumieť celej polemike (problematike) prosím prečítajte si uvedené zdroje. Dnes, kto neovláda angličtinu, nie je problém si to preložiť automaticky prekladačom.

Využime translátor!  A majme pripravené srdce pred skúmaním, a pamätajme, že základnou učebnicou je stále – BIBLIA!

Pozri aj: https://www.biblicalunitarian.com/videos/john-8-58b

https://www.angelfire.com/space/thegospeltruth/TTD/verses/john8_58.html

http://www.theremnantofisrael.org/index.php/articles/70-john-8-58-is-the-messiah-claiming-to-be-the-great-i-am

https://en.wikipedia.org/wiki/I_Am_that_I_Am

 


Foto: https://pixabay.com/sk/

Pinterest

 1 Foto:http://www.TrinityTruth.org

Nikdy neexistuje bezvýchodisková situácia v živote človeka a to ani v realite dnešných dní!

13.01.2023

(Doporučenie: Kto chce viac získať z tohoto článku, môže si pozrieť aj všetky odkazy na biblické texty, ktoré sú vyznačené inverzne.) Možno, pri názve tohoto blogu vás napadnú slová, že – nádej zomiera posledná. Ale ja začnem uistením, že skutočná nádej nikdy nezomiera. Ale sa napĺňa, a my potom zisťujeme,(alebo ešte len zistíme) že stálo za to veriť [...]

„A pekelné brány ju nepremôžu“. – (ale niekde sa stala chyba, niekoho predsa premohli)

18.12.2020

Citujem, ……. „Akokoľvek zázračne to znie, Cirkev sa naozaj za celých dve tisíc rokov ani raz nepomýlila v otázkach viery alebo mravov. Je to vlastne skutočný zázrak, ktorý by mohol komukoľvek poslúžiť na dôkaz božskosti katolíckej Cirkvi. Mnohí by radi dokázali aspoň jeden jediný omyl katolíckej Cirkvi v jej dvetisíc-ročnej histórii. Nikomu sa to [...]

Založme oheň, budeme páliť vojenskú výzbroj celého sveta!

25.07.2020

Námet daného blogu platí do slova a do písmena. Blíži sa čas, keď naozaj sa budú „páliť“ sedem rokov všetky zbrane sveta. Aj keď to slovo – „páliť“ môžme chápať či už ako – likvidovať, ničiť, alebo aj doslovne. Nakoľko oheň zohráva primárnu úlohu v taviacich peciach. A väčšina zbraní je zo železa. Dané proroctvo môžme [...]

Robert Fico, rokovanie vlády

Hrabko: Fico nikdy nemal ústavnú väčšinu, aj tak ústavu dokázal meniť

13.07.2024 07:38

V minulosti podľa publicistu Fico opakovane dokázal väčšinu potrebnú na odsúhlasenie ústavnej zmeny dosiahnuť rokovaniami s opozíciou.

F-16, stíhačky, F16, armáda, letectvo

ONLINE: Kyjev chcel stovky, príde ich niekoľko. Príchod F-16 na Ukrajinu je komplikovaný

13.07.2024 07:30

Kyjev v lete konečne dostane stíhačky F-16, ale v oveľa menšom počte, ako dúfal, uvádza agentúra Bloomberg.

medved melon kosice tasr

Špeciálne melóny, mrazené vývary, nanuky či zmrzliny. Zvieratá v zoo počas horúčav dôkladne ochladzujú

13.07.2024 07:00

Do ľadových pochúťok pridávajú zvieratám v „pekelných“ horúčavách maliny, melón aj čučoriedky.

India Nový rok oslavy 2024

Najviac ľudí bude na svete v roku 2080 - 10,3 miliardy. Potom to pôjde z kopca

13.07.2024 06:40

Populácia Zeme dosiahne vrchol v polovici 80. rokov 21. storočia, na úrovni približne 10,3 miliardy ľudí, potom mierne klesne.

milano

Príslovia 24:12 - potom ďalej na túto bežnú výhovorku pokračujú slovami: "A ten kto pozoruje tvoj život (dušu), to nevie? On každému odplatí podľa jeho skutkov". Preto počúvajme hlas múdrosti, ktorá nás všetkých napomíná: ""Múdrosť na ulici kričí, hlasne volá na námestiach, na baštách znie jej volanie a v mestských bránach prednáša reči: „Vy neskúsení, dokedy budete mať radi prostoduchosť, a dokedy sa budú posmešníci schuti vysmievať a blázni nenávidieť poznanie? Venujte pozornosť mojim výčitkám! Hľa, vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje slová."" (Príslovia 1:20-23) "Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne (si žije), bez strachu, že sa mu zle povodí." (33 verš) A to je v dnešnej neistej a nepokojnej dobe, ten najlepší benefit pre každého jednotlivca. Pretože, presné poznanie biblickej pravdy prináša bohatú odmenu. Pozri ešte aj; ..... ; Príslovia 3:13-18.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 189756x
Priemerná čítanosť článkov: 5129x

Autor blogu

Kategórie