Založ si blog

Je Ježiš naozaj rovný Bohu?

Citujem jedno z mnohých tvrdení veriacich ľudí.:
——————–
“ Ak preskúmaš najväčšie náboženstvá sveta, zistíš, že Budha, Mohamed, Konfucius aj Mojžiš pokladali seba samých za učiteľov či prorokov.
Ani jeden z nich nikdy netvrdil, že je rovný Bohu. Ježiš to však o sebe tvrdil.“

Toľko citácia Marilyn Adamson/bývalá ateistka/ z jej článku v ktorom opisuje dôvody pre vieru v Boha.
Tá citácia je z článku: Existuje Boh:„Šesť dôvodov veriť, že Boh naozaj existuje.“
Zastavím sa pri jej tvrdení, „že Ježiš tvrdil ,že je rovný Bohu“. Tvrdil naozaj niečo také niekedy Ježiš?……..NIKDY !!!

A tak nech mi je dovolené mať iný slobodný názor ,ako je názor väčšinového kresťanstva.

Ak budeme skúmať Písma ,tak ich môžme prelistovať od začiatku do konca,ale nikdy takéto tvrdenie v Biblii nenájdeme. To,ale čo tam nájdeme ,je tvrdenie,ktoré tvrdí presný opak.
Teda, že sám Ježiš a Písma poukazujú opakovane a mnohými spôsobmi, príkladmi, znázorneniami , že…… Ježiš je podriadený svojmu Otcovi,  Všemohúcemu Bohu./Jahvemu/
Nie je preto náhoda ,že mnohí teológovia tvrdia ,že… „Pôvod Trojice je úplne pohanský.“  To tvrdí kniha The Paganism in Our Christianity/Pohanstvo v našom kresťanstve/.

Je nespochybniteľným faktom tiež to, že prvotní kresťania žiadneho trojjediného boha nepoznali a neuctievali. To platí aj na židovských ctiteľov Boha, ktorý v osobe očakávaného mesiáša nikdy nevideli samotného Boha, ale toho, koho pošle Boh, svojho zástupcu, proroka.Trojica je podla teológov nebiblická náuka ,ktorá vzišla z viacerých koncilov a svetlo sveta uzrela až v 4-6 storočí nášho letopočtu. Ale nebol to prínos pre ľudí,a nebolo to ani odrazom biblického učenia.
A tak, – „keď hladíme spiatky dlhými vekmi vlády trojice…poznáme ,že málo doktrín spôsobilo horšie zlo“.
Andrews Norton, ….. A Statement of Reasons for Not Believing the Doctríne of the trinitarians Concerning the Nature of God and the Person of Christ ,.str.287
Aj keď Ježiš je prirovnávaný k bohu,a ojedinele aj duch svätý/2-3 storočie/, ale nikdy ho nikto z cirkevných otcov,apologétov nepovažoval za rovného Bohu Jahvemu, jeho Otcovi! Klame história?
Všetci títo cirkevní otcovia,apologéti do konca 3.storočia ,boli subordinacionisti.
A Short History of the Early Church, Harry R. Boer, strana 110.
A táto náuka/trojica/ a proklamovaná rovnosť Ježiša s Otcom, nesedela aj samotným trinitárskym učencom,akým bol aj Adam Clark. Tento učenec o Lukášovi 1:35 poznamenal:

„Môžeme tu jasne pochopiť,že anjel nenazýva Synom Božím Ježišovu božskú prirodzenosť, ale svätú osobu,či vec,hagion,ktorá sa mala z panny narodiť energiou ducha svätého….
Tu sa spolieham na to, že mi bude dovolené povedať s náležitým rešpektom k tým, ktorí so mnou nesúhlasia,že doktrína večného synovstva Krista je podla môjho názoru proti Písmu a veľmi nebezpečná. Zamietam túto doktrínu z nasledujúcich dôvodov:
1,Nemôžem o nej nájsť v Písme žiadne výslovne prehlásenie.
2,Pokiaľ Kristus je Synom Božím vzhľadom k jeho božskej prirodzenosti,potom nemôže byť večný, lebo syn si vyžaduje Otca a z otca vyplýva myšlienka splodenia, a zo splodenia vyplýva čas, kedy sa to uskutočnilo,rovnako tak ako čas,ktorý pred tým splodením ubehol.
3,Pokiaľ Kristus je Synom Božím vzhľadom k jeho božskej prirodzenosti,potom nutne ho musí Otec predchádzať, a preto je potom jeho nadriadený.
4,Keby táto božská povaha bola Otcom splodená,potom to musí byť v určitej dobe,to jest, bolo obdobie ,keď to neexistovalo,a obdobie ,kedy to začalo existovať. To ničí večnosť našeho požehnaného Pána a okamžite ho okráda o jeho postavenie Boha.
Povedať, že bol splodený z večnosti,je podla môjho názoru nezmysel,a fráza
večný syn je pozitívny protiklad. Večnosť nemá začiatok, ani ju nemožno zrovnávať k času. Syn si vyžaduje čas,splodenie a Otca, a tiež čas ktorý tomu splodeniu predchádzal. Preto spojenie týchto dvoch výrazov „Syn“ a „večnosť“ je absolútne nemožné!
Pretože z nich vyplývajú v podstate odlišné a protikladné myšlienky“.
Toľko citácia………z Clárke´Commentary.

Zrejme, ten večný,nikdy neukončený pôrod/večné plodenie syna/ nebude niečo,čo by bolo logickou a biblickou pravdou. /učenie Origena/ Presný opak je pravdou!
Nečudo,preto že, teológ A.Harnack vo svojich –„Dejinách dogmy“, tvrdí, a poukazuje na fakt: –„že evanjelium, v tej forme ako ho hlásal Ježiš ,neohlasuje syna, ale iba Otca, a odmieta cirkevnú christológiu ako ovocie kontaminácie gréckym,pohanským myslením.“
A na margo toho dodáva,že – „Dejiny dogmy sú vlastne dejinami deformácie evanjelia“.
Harnack ďalej poukazuje na „zosvetštenie,spreneverenie Bohu,….na úpadok kresťanstva, a na zatemnenie radostnej zvesti“.
Na margo týchto tvrdení si môžme položiť otázku: Ak by nikto nebol ovplyvnený touto pohanskou dogmou /trojicou/ a ľudia by skúmali Písma s cieľom zistiť, kto je pravý Boh, dospel by niekto z celej ľudskej populácie na základe skúmania Písma , že Boh Biblie je trojjediný?

Som presvedčený, že NIKTO!  Nakoľko táto náuka je nepochopiteľná, nelogická a nebiblická! Ale to stačí na úvod, a vrátime sa k námetu tohto referátu-či je Kristus naozaj rovný Bohu? Trinitári stavajú svoje tvrdenia okrem iného i na slovách z Písma z listu Filipanom 2,3-11
——————–
Citujem:….“nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných.  Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, ktorý súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom a súc v spôsobe najdený jako človek ponížil sa stanúc sa až po smrť poslušným , a to po smrť kríža. Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských,  a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca.“  /Roh.preklad/
——————–
A teraz si rozoberme daný text, ktorý je silne trinitársky a nevystihuje pôvodnú myšlienku daných slov z listu Filipanom.
Tam pôvodne ,význam sporných slov poukazoval jasne na „uchvátenie, lúpež, zneužitie, koristenie, vzatie násilím“, čo bolo postavené do silne negatívneho svetla. Teda,do protikladu s pokorou. A tak….:
Za prvé,……. „máme považovať iných za vyšších od seba“. Ak by Ježiš dbal na dané slová, mohli by sme tvrdiť ,že on sa rovnal Bohu,svojmu Otcovi,lebo chcel naplniť obsah daných slov?
Nuž to by bolo postavené úplne na hlavu,….bol by to presne opačne pochopené.

Za druhé…. si môžme pomôcť príkladom z minulosti ,kde tiež jeden z Božích synov ,mal možnosť postaviť sa kladne k tomu,čo je pointou Pavlových slov,z listu Filipanom. Tým Božím synom bol cherubín,ktorý sa stal Božím odporcom satanom. A prečo sa ním stal?
Nuž preto,lebo sa robil rovný Bohu a neriadil sa slovami ,myšlienkou ktorá vyplýva z listu Filipanom 2:3-11.
A on naozaj „nepovažoval za lúpež ,byť rovný Bohu“. A pritom to „lúpež“ bola.
Teda,ak „ukradol“ Bohu niečo ,na čo má nárok iba Zvrchovaný Boh/uctievanie/, tak v tom on nevidel problém.
Mohol potom satan oprávnene tvrdiť ,že sa „uponížil“,…..že sa stal príkladom pre „pokoru“,a …..že sa „zriekol sám seba“,…..a že nehľadel len na „svoje záujmy“?
Alebo že sa stal „poslušným“ Bohu,…..ktorému on chcel „slúžiť“?
NIE,…..to by určite nikto netvrdil! Satan, Boží syn konal presne opačne.

Za tretie,……ak by sme tvrdili ,že „Ježiš Kristus sa tiež ako Boží syn robil rovný Bohu“, tak by sme ho dávali na tú istú rovinu ako Božieho odporcu satana.
A to by bola priveľká opovážlivosť,rúhanie a nerozumnosť.
Naopak,….Ježiš ako poslušný syn konal presne opačne ako satan a všetko robil na…..„slávu svojho Otca“, jediného Boha.
On sa „uponížil“,…“pokoril“,….“stal sa sluhom“, a vždy uctievanie smeroval na
svojho Otca,a nie na seba.

Za štvrté,…..Ježiš totiž opakovane poukazoval na svoju podriadenosť ,trebárs slovami:…
„Otec je väčší ako som ja“.  Ján 14,28,….. a zaiste aj vedel kto je „HLAVOU“? /1 Kor,.11,3/
A to,že jeho Otec a „jeho Boh“ ho „povýšil“ ,tiež poukazuje na skutočnosť,že mal nižšie postavenie ako jeho Otec a to aj po tom, čo bol povýšený. Lebo inak by sme museli veriť,že ak bol Ježiš rovný Bohu , on ktorý bol a je …..:                      „synom Najvyššieho“,  tak nutne by už po svojom povýšení musel byť – vyšší syn od Najvyššieho.
Ale to neznie dvakrát logicky! Aj v minulosti mnohí odmietali trojicu a tiež aj na základe daného textu z listu Filipanom dokazovali nelogickosť tvrdenia mnohých trinitárskych teológov.
Takým bol aj mysliteľ Voltaire. On napísal:

„Origenes v komentári k Jánovi hovorí ……..Veľkosť Ježiša Krista viacej vynikla tým, že sa pokoril, než keby si bol myslel, že sa musí pridržiavať svojej rovnosti s Bohom . Opačný výklad je totiž jasný nezmysel, čo by znamenalo: ,Pokladajte iných za lepších od seba. Konajte podla Ježiša, ktorý si nemyslel ,že koristi a zneužíva, keď sa pridržiava svojej rovnosti s Bohom.
Takto by sa tvrdil pravý opak, velikášstvo by sa dávalo za príklad skromnosti ,
bol by to hriech proti zdravému rozumu./Fil.2.,6,7/
Zdá sa že tento odsek veľmi podrobne rozobral a dokonale vystihol list z roku 117, ktorý sa zachoval vo Vienenských a Lyonských kostoloch, vzácna to staroveká pamiatka. List chváli skromnosť niektorých učeníkov. Nechceli prijať honosný titul martýr/kvôli pár nepríjemnostiam/,pretože sa riadili príkladom Ježiša Krista“…
/Filozofický slovník str.169/

Toľko citácia, ktorá nepotrebuje komentár ,jasne poukazuje na fakt, že tí , čo chcú vidieť v danej správe v liste Filipanom Ježišovo potvrdenie jeho rovnosti s Bohom, ignorujú nielen slová živého Boha ,ale aj elementárne ,logické fakty.
Teda, všetko je to len o tom, že niekto chce silno veriť niečomu ,čo Božie slovo odmieta a aj zdravý úsudok.
A takým ľudom nepomôžu žiadne dôkazy a fakty, že Ježiš sa nikdy nerovnal Bohu a nikdy si neuzurpoval toto právo, ktoré by bolo…… útokom na Božiu zvrchovanosť.

Za piate,……Nehladiac na mnoho výrokov Písma,ktoré slovami samotného Boha Jahveho poukazujú na to, ……..že JEMU sa nikto nemôže rovnať!

Citujem Žalm 89:7………….. „Lebo kto sa v oblaku vyrovná Hospodinovi? Kto je podobný Hospodinovi medzi synmi Božími?“

Biblia nikde netvrdí ,že jeden Boží syn je výnimka a že ten sa rovná Bohu.
Chápať dané slová zo slov žalmistu týmto spôsobom,by bolo prekrútenie významu Božích slov.
Ak Písmo tvrdí že, sa nik nemôže rovnať Bohu Jahvemu,tak to ctiteľ Písma,ctiteľ pravého Boha a pravdy musí akceptovať. Alebo lepšie-mal by to akceptovať, ak sa chce páčiť jedinému Bohu.
Pretože praví kresťania uctievajú Boha „v duchu a pravde“. Ján 4:23

Spomeniem ešte veľavravný príklad zo  Žalmu 110,1. Aj tu ……..kto je znalý danej problematiky, tak vie ,že tu sa rozlišuje medzi Všemohúcim Bohom /Adonajom/ a Ježišom/adoní/.  Ten daný výraz „adoní“ sa v Písme spája s Ježišom,alebo nejakými významnými anjelskými,alebo ľudskými osobami vo významnom postavení. A tento titul „adoní“ konštantne odlišuje ľudského nadriadeného od jediného Boha Starého zákona./Adonaj/

Pozri…:  http://Adonai and Adoni (Psalm 110:1)

Ak verím v jediného Boha Otca a v jeho syna Ježiša Krista,….tak určite nekonám zle,… proti Písmu!
A uvedomme si,že ani Ježiš, ani jeho nasledovníci nemali v úmysle nesúhlasiť, oponovať šému Starého zákona:‚Počuj, ó, Izrael: Pán, náš Boh, je jeden Pán.‘  (5. Mojžišova 6:4).“
A nie traja v jednom!  Takéto počty, takýto záver , bývalý prezident spojených štátov Thomas Jefferson označil ako: „Nepochopiteľný žargón matematiky Božskej trojice“.

A ak je naša záchrana podmienená presný poznaním osoby Boha a jeho syna /Ján 17,3/,tak je veľmi dôležité chápať Boha a Ježiša správne,aby sme nehlásali „iného Krista“./2 Kor.,11,4/
A preto sa držme „pravej múdrosti“.

„Pravá múdrosť.…..22 Takto hovorí Jahve: „Múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou, silák nech sa nehonosí svojou silou, boháč nech sa nepýši svojím bohatstvom! 23 Ale kto sa chce chváliť, nech sa chváli tým, že je múdry, lebo pozná mňa, lebo ja som Jahve, ktorý prejavuje lásku, právo a spravodlivosť na zemi. Lebo v tomto mám záľubu.“ To je Jahveho výrok.“
…. Jer., 9,22-23

Ale, môžme spoznať a pochopiť „nespoznateľného,nepochopiteľného,tajomného“ ,trojjediného boha? Kardinál John O’Connor o Trojici povedal: ……….. „Vieme, že to je veľmi hlboké tajomstvo, ktorému ani trochu nerozumieme.“

A je pre mňa nepochopiteľné,prečo sa niektorí učenci vyznávajúci  trojicu,sa ,vyjadrujú v tom zmysle, že – „To by ani nebol Boh, ktorého by sme pochopili, spoznali“.  Nič na tom,že Biblia tvrdí opak a – „uctievame to čo poznáme“.     Ján 4, 22,
Pohanskí konvertiti, teo-filozofovia neboli ľudia ktorí sa vždy držali zdravého úsudku a Božieho slova.
Viac ich oslovovala pohanská filozofia,a aj keď sa jej spočiatku bránili,nakoniec jej podľahli!
Preto sa poučme z chýb minulosti a zastávajme sa jediného Boha a jeho ničím neriedenej:
ZVRCHOVANOSTI !


 

 

Foto:.https://pixabay.com/

Hádanka života a smrti ! ?

03.05.2019

Sú hádanky, hlavolamy ,ktoré ak uhádneme získame /máme/ dobrý pocit, niekedy možno vyhráme knihu alebo aj hodnotnejšiu cenu. Ale je jedna hádanka, ktorú je dnes životne dôležité spoznať. viac »

Prvý posmievač – to on s tým začal. . . . . . . . . . . . /Prí. 27, 11/

30.04.2019

"Dajte si teda pozor, aby neprišlo, čo sa hovorí u Prorokov: “Pozrite, pohŕdači, čudujte sa a zahyňte, lebo za vašich dní vykonám skutok, dielo, ktorému neuveríte, keď vám bude o ňom niekto/podrobne/ viac »

Čo teda znamená „zdržiavať sa krvi“? Biblický pohľad/2. časť/

26.04.2019

"Zákaz krvných transfúzií je jedna z najkontroverznejších doktrín svedkov Jehovových, kvôli ktorým boli a sú kritizovaní širokou verejnosťou za nezmyselné hazardovanie so životom. Žiadna viac »

Čína, Rusko, lode, vojenské cvičenie

Irán nasadil v Adenskom zálive na ochranu svojich lodí torpédoborec

26.08.2019 11:34

Torpédoborec bude sprevádzaný logistickým plavidlom a plavidlom na prevoz vrtuľníkov.

Zuzana Čaputová / Prezidentka SR /

Prezidentka Zuzana Čaputová vo vyhlásení: Jankovská by mala odstúpiť

26.08.2019 11:15, aktualizované: 11:41

Podľa prezidentky je neobhájiteľné, aby štátna tajomníčka Jankovská naďalej zotrvávala v jednej z najvyšších pozícií na ministerstve spravodlivosti.

Doláre

Čína chce rokovať, nie hrotiť obchodný spor. Trump to víta

26.08.2019 10:23

Čína je ochotná riešiť obchodný konflikt so Spojenými štátmi prostredníctvom pokojných rozhovorov a rozhodne sa stavia proti ďalšej eskalácii sporu.

Mária Patakyová

Ombudsmanka nenavrhne žiadnych kandidátov na ústavných sudcov

26.08.2019 10:06

Ombudsmanka Mária Patakyová plánovala využiť svoje oprávnenie navrhovať mená kandidátov aj v piatej voľbe. Tentoraz však oslovení odmietli.

milano

"Žatva je koniec sveta". Mat.13,39 - a vykonáva sa v zmysle: Mat.24,14 !!!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 23
Celková čítanosť: 27509x
Priemerná čítanosť článkov: 1196x

Autor blogu

Kategórie