Založ si blog

Je Ježiš naozaj rovný Bohu?

Citujem jedno z mnohých tvrdení veriacich ľudí.:
——————–
“ Ak preskúmaš najväčšie náboženstvá sveta, zistíš, že Budha, Mohamed, Konfucius aj Mojžiš pokladali seba samých za učiteľov či prorokov.
Ani jeden z nich nikdy netvrdil, že je rovný Bohu. Ježiš to však o sebe tvrdil.“

Toľko citácia Marilyn Adamson /bývalá ateistka/ z jej článku v ktorom opisuje dôvody pre vieru v Boha.
Tá citácia je z článku: Existuje Boh:„Šesť dôvodov veriť, že Boh naozaj existuje.“
Zastavím sa pri jej tvrdení, „že Ježiš tvrdil ,že je rovný Bohu“. Tvrdil naozaj niečo také niekedy Ježiš?……..NIKDY !!!

A tak nech mi je dovolené mať iný slobodný názor ,ako je názor väčšinového kresťanstva.

Ak budeme skúmať Písma ,tak ich môžme prelistovať od začiatku do konca,ale nikdy takéto tvrdenie v Biblii  nenájdeme. To,ale čo tam nájdeme ,je tvrdenie,ktoré tvrdí presný opak.
Teda, že sám Ježiš a Písma poukazujú opakovane a mnohými spôsobmi, príkladmi, znázorneniami , že…… Ježiš je podriadený svojmu Otcovi,  Všemohúcemu Bohu./Jahvemu/
Nie je preto náhoda ,že mnohí teológovia tvrdia ,že… „Pôvod Trojice je úplne pohanský.“  To tvrdí kniha – The paganism in our Christianity /Pohanstvo v našom kresťanstve/.

Je nespochybniteľným faktom tiež to, že prvotní kresťania žiadneho trojjediného boha nepoznali a neuctievali. To platí aj na židovských ctiteľov Boha, ktorý v osobe očakávaného mesiáša nikdy nevideli samotného Boha, ale toho, koho pošle Boh, svojho zástupcu, proroka.Trojica je podla teológov nebiblická náuka ,ktorá vzišla z viacerých koncilov a svetlo sveta uzrela až v 4-6 storočí nášho letopočtu. Ale nebol to prínos pre ľudí,a nebolo to ani odrazom biblického učenia.
A tak, – „keď hladíme spiatky dlhými vekmi vlády trojice…poznáme ,že málo doktrín spôsobilo horšie zlo“.
To prehlásil – Andrews Norton, ….. A Statement of Reasons for Not Believing the Doctríne of the trinitarians Concerning the Nature of God and the Person of Christ ,.str.287
Aj keď Ježiš je prirovnávaný k bohu,a ojedinele aj duch svätý/2-3 storočie/, ale nikdy ho nikto z cirkevných otcov,apologétov nepovažoval za rovného Bohu Jahvemu, jeho Otcovi! Klame história?
Všetci títo cirkevní otcovia,apologéti do konca 3.storočia ,boli subordinacionisti.
A Short History of the Early Church, Harry R. Boer, strana 110.
A táto náuka/trojica/ a proklamovaná rovnosť Ježiša s Otcom, nesedela aj samotným trinitárskym učencom,akým bol aj Adam Clark. Tento učenec o Lukášovi 1,35 poznamenal:

„Môžeme tu jasne pochopiť,že anjel nenazýva Synom Božím Ježišovu božskú prirodzenosť, ale svätú osobu,či vec,hagion,ktorá sa mala z panny narodiť energiou ducha svätého….
Tu sa spolieham na to, že mi bude dovolené povedať s náležitým rešpektom k tým, ktorí so mnou nesúhlasia,že doktrína večného synovstva Krista je podla môjho názoru proti Písmu a veľmi nebezpečná. Zamietam túto doktrínu z nasledujúcich dôvodov:
1,Nemôžem o nej nájsť v Písme žiadne výslovne prehlásenie.
2,Pokiaľ Kristus je Synom Božím vzhľadom k jeho božskej prirodzenosti,potom nemôže byť večný, lebo syn si vyžaduje Otca a z otca vyplýva myšlienka splodenia, a zo splodenia vyplýva čas, kedy sa to uskutočnilo,rovnako tak ako čas,ktorý pred tým splodením ubehol.
3,Pokiaľ Kristus je Synom Božím vzhľadom k jeho božskej prirodzenosti,potom nutne ho musí Otec predchádzať, a preto je potom jeho nadriadený.
4,Keby táto božská povaha bola Otcom splodená,potom to musí byť v určitej dobe,to jest, bolo obdobie ,keď to neexistovalo,a obdobie ,kedy to začalo existovať. To ničí večnosť našeho požehnaného Pána a okamžite ho okráda o jeho postavenie Boha.
Povedať, že bol splodený z večnosti,je podla môjho názoru nezmysel,a fráza
večný syn je pozitívny protiklad. Večnosť nemá začiatok, ani ju nemožno zrovnávať k času. Syn si vyžaduje čas,splodenie a Otca, a tiež čas ktorý tomu splodeniu predchádzal. Preto spojenie týchto dvoch výrazov „Syn“ a „večnosť“ je absolútne nemožné!
Pretože z nich vyplývajú v podstate odlišné a protikladné myšlienky“.
Toľko citácia……… z Clárke´ Commentary.

Zrejme, ten večný,nikdy neukončený pôrod/večné plodenie syna/ nebude niečo,čo by bolo logickou a biblickou pravdou. /učenie Origena/ Presný opak je pravdou!
Nečudo preto že, teológ A.Harnack vo svojich –„Dejinách dogmy“, tvrdí, a poukazuje na fakt: –„že evanjelium, v tej forme ako ho hlásal Ježiš ,neohlasuje syna, ale iba Otca, a odmieta cirkevnú christológiu ako ovocie kontaminácie gréckym,pohanským myslením.“
A na margo toho dodáva,že – „Dejiny dogmy sú vlastne dejinami deformácie evanjelia“.
Harnack ďalej poukazuje na „zosvetštenie,spreneverenie Bohu,….na úpadok kresťanstva, a na zatemnenie radostnej zvesti“.
Na margo týchto tvrdení si môžme položiť otázku: Ak by nikto nebol ovplyvnený touto pohanskou dogmou /trojicou/ a ľudia by skúmali Písma s cieľom zistiť, kto je pravý Boh, dospel by niekto z celej ľudskej populácie na základe skúmania Písma , že Boh Biblie je trojjediný?

Som presvedčený, že NIKTO!  Nakoľko táto náuka je nepochopiteľná, nelogická a nebiblická! Ale to stačí na úvod, a vrátime sa k námetu tohto referátu-či je Kristus naozaj rovný Bohu? Trinitári stavajú svoje tvrdenia okrem iného i na slovách z Písma z listu Filipanom 2,3-11.
——————–
Citujem:….“nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných.  Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, ktorý súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom a súc v spôsobe najdený jako človek ponížil sa stanúc sa až po smrť poslušným , a to po smrť kríža. Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských,  a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca.“  /Roh.preklad/
——————–
A teraz si rozoberme daný text, ktorý je silne trinitársky a nevystihuje pôvodnú myšlienku daných slov z listu Filipanom.
Tam pôvodne ,význam sporných slov poukazoval jasne na „uchvátenie, lúpež, zneužitie, koristenie, vzatie násilím“, čo bolo postavené do silne negatívneho svetla. Teda,do protikladu s pokorou. A tak….:
Za prvé,……. „máme považovať iných za vyšších od seba“. Ak by Ježiš dbal na dané slová, mohli by sme tvrdiť ,že on sa rovnal Bohu,svojmu Otcovi,lebo chcel naplniť obsah daných slov?
Nuž to by bolo postavené úplne na hlavu,….bol by to presne opačne pochopené.

Za druhé…. si môžme pomôcť príkladom z minulosti ,kde tiež jeden z Božích synov ,mal možnosť postaviť sa kladne k tomu,čo je pointou Pavlových slov z listu Filipanom. Tým Božím synom bol cherubín,ktorý sa stal Božím odporcom satanom. A prečo sa ním stal?
Nuž preto,lebo sa robil rovný Bohu a neriadil sa slovami ,myšlienkou ktorá vyplýva z listu Filipanom 2,3-11..
A on naozaj „nepovažoval za lúpež ,byť rovný Bohu“. A pritom to „lúpež“ bola.
Teda,ak „ukradol“ Bohu niečo ,na čo má nárok iba Zvrchovaný Boh/uctievanie/, tak v tom on nevidel problém.
Mohol potom satan oprávnene tvrdiť ,že sa „uponížil“,…..že sa stal príkladom pre „pokoru“ a …..že sa „zriekol sám seba“ ….. a že nehľadel len na „svoje záujmy“?
Alebo, že sa stal „poslušným“ Bohu,…..ktorému on chcel „slúžiť“?
NIE,…..to by určite nikto netvrdil! Satan, Boží syn konal presne opačne.

Za tretie,……ak by sme tvrdili ,že „Ježiš Kristus sa tiež ako Boží syn robil rovný Bohu“, tak by sme ho dávali na tú istú rovinu ako Božieho odporcu satana.
A to by bola priveľká opovážlivosť, rúhanie a nerozumnosť.
Naopak,….Ježiš ako poslušný syn konal presne opačne ako satan a všetko robil na…..„slávu svojho Otca“, jediného Boha.
On sa „uponížil“,…“pokoril“,….“stal sa sluhom“, a vždy uctievanie smeroval na
svojho Otca,a nie na seba.

Za štvrté,…..Ježiš totiž opakovane poukazoval na svoju podriadenosť ,trebárs slovami:…
„Otec je väčší ako som ja“.  Ján 14,28,….. a zaiste aj vedel kto je „HLAVOU“? /1 Kor. 11,3/
A to,že jeho Otec a „jeho Boh“ ho „povýšil“ ,tiež poukazuje na skutočnosť,že mal nižšie postavenie ako jeho Otec a to aj po tom, čo bol povýšený. Lebo inak by sme museli veriť,že ak bol Ježiš rovný Bohu , on ktorý bol a je …..:                      „synom Najvyššieho“,  tak nutne by už po svojom povýšení musel byť – vyšší syn od Najvyššieho.
Ale to neznie dvakrát logicky! Aj v minulosti mnohí odmietali trojicu a tiež aj na základe daného textu z listu Filipanom dokazovali nelogickosť tvrdenia mnohých trinitárskych teológov.
Takým bol aj mysliteľ Voltaire. On napísal:

„Origenes v komentári k Jánovi hovorí ……..Veľkosť Ježiša Krista viacej vynikla tým, že sa pokoril, než keby si bol myslel, že sa musí pridržiavať svojej rovnosti s Bohom . Opačný výklad je totiž jasný nezmysel, čo by znamenalo: ,Pokladajte iných za lepších od seba. Konajte podla Ježiša, ktorý si nemyslel ,že koristi a zneužíva, keď sa pridržiava svojej rovnosti s Bohom.
Takto by sa tvrdil pravý opak, velikášstvo by sa dávalo za príklad skromnosti ,
bol by to hriech proti zdravému rozumu./Fil.2.,6,7/
Zdá sa že tento odsek veľmi podrobne rozobral a dokonale vystihol list z roku 117, ktorý sa zachoval vo Vienenských a Lyonských kostoloch, vzácna to staroveká pamiatka. List chváli skromnosť niektorých učeníkov. Nechceli prijať honosný titul martýr/kvôli pár nepríjemnostiam/,pretože sa riadili príkladom Ježiša Krista“…
Filozofický slovník, str.169/

Toľko citácia, ktorá nepotrebuje komentár ,jasne poukazuje na fakt, že tí , čo chcú vidieť v danej správe v liste Filipanom Ježišovo potvrdenie jeho rovnosti s Bohom, ignorujú nielen slová živého Boha ,ale aj elementárne ,logické fakty.
Teda, všetko je to len o tom, že niekto chce silno veriť niečomu ,čo Božie slovo odmieta a aj zdravý úsudok.
A takým ľudom nepomôžu žiadne dôkazy a fakty, že Ježiš sa nikdy nerovnal Bohu a nikdy si neuzurpoval toto právo, ktoré by bolo…… útokom na Božiu zvrchovanosť.

Foto:https://pixabay.com/sk/

Za piate,……Nehladiac na mnoho výrokov Písma,ktoré slovami samotného Boha Jahveho poukazujú na to, ……..že JEMU sa nikto nemôže rovnať!

Citujem Žalm 89,7 ………….. „Lebo kto sa v oblaku vyrovná Hospodinovi? Kto je podobný Hospodinovi medzi synmi Božími?“

Biblia nikde netvrdí ,že jeden Boží syn je výnimka a že ten sa rovná Bohu.
Chápať dané slová zo slov žalmistu týmto spôsobom,by bolo prekrútenie významu Božích slov.
Ak Písmo tvrdí, že sa nik nemôže rovnať Bohu Jahvemu,tak to ctiteľ Písma,ctiteľ pravého Boha a pravdy musí akceptovať. Alebo lepšie-mal by to akceptovať, ak sa chce páčiť jedinému Bohu.
Pretože praví kresťania uctievajú Boha „v duchu a pravde“. Ján 4,23-24.

Spomeniem ešte veľavravný príklad zo Žalmu 110,1.   Aj tu ……..kto je znalý danej problematiky, tak vie ,že tu sa rozlišuje medzi Všemohúcim Bohom /Adonajom/ a Ježišom/adoní/.  Ten daný výraz „adoní“ sa v Písme spája s Ježišom,alebo nejakými významnými anjelskými,alebo ľudskými osobami vo významnom postavení. A tento titul „adoní“ konštantne odlišuje ľudského nadriadeného od jediného Boha Starého zákona./Adonaj/

Pozri…:  Adonai and Adoni (Psalm 110:1)

Ak verím v jediného Boha Otca a v jeho syna Ježiša Krista,….tak určite nekonám zle,… proti Písmu!
A uvedomme si,že ani Ježiš, ani jeho nasledovníci nemali v úmysle nesúhlasiť, oponovať šému Starého zákona:‚Počuj, ó, Izrael: Pán, náš Boh, je jeden Pán.‘  (5 Mojžišivá 6,4.).“
A nie traja v jednom!  Takéto počty, takýto záver , bývalý prezident spojených štátov Thomas Jefferson označil ako: „Nepochopiteľný žargón matematiky Božskej trojice“.

A ak je naša záchrana podmienená presný poznaním osoby Boha a jeho syna /Ján 17,3./,tak je veľmi dôležité chápať Boha a Ježiša správne,aby sme nehlásali „iného Krista“  /2 Kor.11,4../
A preto sa držme „pravej múdrosti“.

„Pravá múdrosť.…..22 Takto hovorí Jahve: „Múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou, silák nech sa nehonosí svojou silou, boháč nech sa nepýši svojím bohatstvom! 23 Ale kto sa chce chváliť, nech sa chváli tým, že je múdry, lebo pozná mňa, lebo ja som Jahve, ktorý prejavuje lásku, právo a spravodlivosť na zemi. Lebo v tomto mám záľubu.“ To je Jahveho výrok.“
…. Jer.9,22-23.

Ale, môžme spoznať a pochopiť „nespoznateľného,nepochopiteľného,tajomného“ ,trojjediného boha? Kardinál John O’Connor o Trojici povedal: ……….. „Vieme, že to je veľmi hlboké tajomstvo, ktorému ani trochu nerozumieme.“

A je pre mňa nepochopiteľné,prečo niektorí učenci vyznávajúci  trojicu,sa vyjadrujú v tom zmysle, že – „To by ani nebol Boh, ktorého by sme pochopili, spoznali“.  Nič na tom, že Biblia tvrdí opak a to, že – „uctievame to čo poznáme“.  Ján 4,22.
Pohanskí konvertiti, teo-filozofovia neboli ľudia ktorí sa vždy držali zdravého úsudku a Božieho slova.
Viac ich oslovovala pohanská filozofia,a aj keď sa jej spočiatku bránili,nakoniec jej podľahli!
Preto sa poučme z chýb minulosti a zastávajme sa jediného Boha a jeho ničím neriedenej:
ZVRCHOVANOSTI !


 

Foto: 1x-vlastné.

Foto:.https://pixabay.com/

Nikdy neexistuje bezvýchodisková situácia v živote človeka a to ani v realite dnešných dní!

13.01.2023

(Doporučenie: Kto chce viac získať z tohoto článku, môže si pozrieť aj všetky odkazy na biblické texty, ktoré sú vyznačené inverzne.) Možno, pri názve tohoto blogu vás napadnú slová, že – nádej zomiera posledná. Ale ja začnem uistením, že skutočná nádej nikdy nezomiera. Ale sa napĺňa, a my potom zisťujeme,(alebo ešte len zistíme) že stálo za to veriť [...]

„Ja Som“ = „Ja som, ktorý som“ ? !

06.02.2021

Ako to vlastne je? A tak skúsme opäť uvažovať pomocou Božieho slova a zdravého úsudku, a možno pochopíme, /ak tak bude chcieť Boh, ktorý pokorným dáva porozumenie/, že nie všetko čo nám niekto tvrdí musí byť pravda. Aj keď to tvrdí väčšina. Z biblickej opakovanej histórie by sme to mali aspoň vedieť, ak ju dobre poznáme?! A verme, že skúmanie, kladenie otázok, [...]

„A pekelné brány ju nepremôžu“. – (ale niekde sa stala chyba, niekoho predsa premohli)

18.12.2020

Citujem, ……. „Akokoľvek zázračne to znie, Cirkev sa naozaj za celých dve tisíc rokov ani raz nepomýlila v otázkach viery alebo mravov. Je to vlastne skutočný zázrak, ktorý by mohol komukoľvek poslúžiť na dôkaz božskosti katolíckej Cirkvi. Mnohí by radi dokázali aspoň jeden jediný omyl katolíckej Cirkvi v jej dvetisíc-ročnej histórii. Nikomu sa to [...]

Bojová stíhačka / F-16 /

Letisko v Sliači nie je pripravené na prílet stíhačiek F-16. Dôvodom je aj sporné rozhodnutie Naďa, zistili vládni kontrolóri

29.05.2024 09:22

Národní audítori skritizovali aj spoluprácu ministerstva obrany s Agentúrou NATO pre podporu a obstarávanie

New York

V ktorých mestách žije najviac milionárov? Pozrite si rebríček svetových metropol

29.05.2024 08:00

Odhaduje sa, že na svete žije asi 59 miliónov milionárov a vyše 2 600 miliardárov. V ktorých mestách ich je najviac? Sú v rebríčku aj metropoly v Európe alebo v Afrike?

fico, handlová, atentát

Prieskum SANEP: Čo najviac prispelo k atentátu na premiéra Fica? Slováci v tom majú jasno

29.05.2024 07:00

Prieskum spoločnosti SANEP skúmal nálady spoločnosti po atentáte na premiéra Roberta Fica.

Belgium Ukraine

ONLINE: Biely dom nevyslyšal Zelenského, nedovolí používať zbrane od USA na ruskom území

29.05.2024 06:25, aktualizované: 08:44

Spojené štáty americké stále nedovoľujú použitie zbraní, ktoré dodali Ukrajine, na ruskom území.

milano

(New Living Translation) "Základy práva a poriadku sa zrútili. Čo môžu robiť spravodliví?" "Základy", - pod týmto slovom treba vidieť princípy morálky, ktoré tvoria základ spoločnosti. (Ellicottov komentár) Na otázku: "čo môže robiť spravodlivý"? - odpovedá Žalmista v 1 a 7 verši, daného 11 Žalmu. Práve v takých časoch, musí kresťan bezvýhradne dôverovať Bohu, ktorý podporuje a ochraňuje tých, čo sa držia jeho spravodlivých noriem. A útechou je im aj to, že tí - čo rúcajú základy poriadku a prehliadajú spravodlivosť, nikdy nemôžu zvíťaziť! Táto kategória ľudí, dokonca považuje súčasný úpadok morálky, za - "ilúziu" a značná časť týchto ľudí verí, že "žijeme v tom najlepšom svete". Veľavravné sú preto aj slová zo Zjavenia 22,11-12, ktoré, na už nadhodenú otázku, radia: ..... "Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je špinavý, nech zostane špinavý ďalej; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov."

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 186598x
Priemerná čítanosť článkov: 5043x

Autor blogu

Kategórie