Založ si blog

PEKLO, namierte naň hadice! Paradox večných múk.

 

 J.H.Holmes v knihe: Pohľad rozumného človeka na náboženstvo /The Sensible Man´s View of Religion/ napísal:

„Náboženstvo s potláčaním  starého teroru prinieslo ľudom nové,vlastné zastrašovacie praktiky, inými slovami, vytvorilo predstavu pekla a zo všetkých výmyslov ,ktoré ovládli ľudskú myseľ nepoznám nijaký iný ,ktorý by spôsobil toľké nešťastie a katastrofu ako práve táto strašná dogma“.

Je to tak !  Preto mnohí nemôžu súhlasiť s večnými mukami v pekle, a preto neveria ,že Boh lásky by bol toho schopný.

Verím,že mi bude dovolené mať opäť iný názor,ako ten „tradičný“, nakoľko som presvedčený, že táto dogma je nebiblická,zlá a často vzbudzuje odpor k Bohu!

Kanadský teológ,profesor Clark H.Pinnock upozorňuje: „Predstava, že bytosť s vedomím by mala byť podrobená telesnému a duševnému mučeniu nekonečný čas, je hlboko znepokojujúca, a pomyslenie, že je to na ňu uvalené na základe božského rozhodnutia, uráža moje presvedčenie o Božej láske.“

Podobne znepokojivo sa vyjadruje aj katolícky teológ Hans Küng: „Mal by sa Boh lásky… po celú večnosť pozerať na toto nekonečné, beznádejné, žalostné, neláskavé a kruté telesno-psychologické mučenie svojich tvorov?“

 

Küng pokračuje: „Je takým neľútostným veriteľom?… Čo by sme si pomysleli o ľudskej bytosti, ktorá by uspokojovala svoju túžbu po pomste tak nezmieriteľne a nenásytne?“

Eternal Life?—​Life After Death as a  Medical, Philosophical, and Theological Problem (Večný život? — Život po smrti ako lekársky, filozofický a teologický problém), strana 136.

A keďže Boh v Biblii hovorí, že my máme svojich nepriateľov milovať, ako môže chcieť on svojich nepriateľov mučiť po celú večnosť?

Pozri.:(1. Jána 4:8–10) Nie je to zarážajúci paradox, nevidíme v tom rozpor?
Profesor Pinnock to opäť komentuje: „Z mravného hľadiska nemožno večné muky tolerovať, pretože to robí z Boha krvilačného netvora, ktorý udržiava akýsi večný Osvienčim pre obete, ktorým ani nedovolí zomrieť.“ Pýta sa: „Ako môže niekto, kto má v sebe súcit, zostať pokojný pri uvažovaní o takejto myšlienke [tradičnej náuke o pekle]?… Ako môžu kresťania vôbec vykresliť také kruté a pomstychtivé božstvo?“ /Criswell Theological Review/

Viac o názoroch prof.Pinnocka aj na stránke: The Destruction of the Finally Impenitent …..alebo v knihe: Štyri poňatia pekla.

Namieste je teraz si položiť otázku: Poznajú vôbec Boha tí,čo tvrdia ,že Boh hriešnikov trápi vo večnom pekle?
Paradox je aj v tom, že smrťou človeka sa všetko končí a človek nie je pri vedomí, a je po smrti aj zbavený hriechu. „Lebo kto je mŕtvy, je oslobodený od hriechu“ Rim.6,7
A opäť Kazateľ v 9 kapitole k tomu dodáva – „Lebo živí vedia, že zomrú; ale mŕtvi nevedia ničoho ani nemajú viacej nijakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka. Aj ich láska aj ich nenávisť aj ich revnivosť už dávno zahynula, a nemajú viacej nijakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom.“  /5-6 verš/
Zaujímavý je fakt, že ako mŕtvy nič necítime, nie sme pri vedomí a hlavne…“A nemajú viacej nijakej odplaty“ !!!
Teda, žiadne peklo,….žiadne večné muky!
Smrť je odplatou! …….. „Lebo odplatou za hriech je smrť,“ Rim.6,23

Je rôzny pohľad na túto náuku. To je nám zrejme. A nie každý s ňou súhlasí. Lebo  nie každý ju považuje za biblickú!
A tak skúsme ďalej premýšľať Predstavme si príklad jednej rodiny, kde by dcéra doniesla zo školy poznámku za zlé správanie, a otec by ju chcel potrestať tak, že by jej opaľoval prsty nad ohňom. Môžme si predstaviť, aj príklad, že by daná dcéra urobila závažnejší priestupok, väčší,……Ako by sme sa dívali na daného otca keby sa takto správal k svojej dcére? Bolo by to prirodzené,úmerné k priestupku jeho dcéry? Aj keby ten zlý skutok bol vážny?.
Zrejme každý človek bez rozdielu, by takéto počínanie považoval za neprirodzené, zlé, až za sadistické. Bolo by to týranie a nič iné. Progres by bol len v tom, že možno dcéra by druhý raz už poslúchala, ale len zo strachu pred takýmto trestom, ale určite nie z lásky.
Som presvedčený,že každý by povedal, že žiadny normálny rodič takto nekoná!
Ak teda odmietame myšlienku ,že takýto trest je oprávnený, normálny, prirodzený , …a preto si nevieme predstaviť,že by takto nejaký nedokonalý rodič robil , ako potom môžme tvrdiť ,že Boh lásky, absolútne dokonalý Boh by tak konal?!
Je vari ON /Boh lásky/ horšie na tom ako nedokonalí ľudia? Alebo tak  môže konať z titulu svojho Zvrchovaného postavenia?

Alebo ďalší príklad – ako sa Boh pozeral na to, keď začali Izraelčania upaľovať svoje deti v ohni ,ako sa to dialo v okolitých  pohanských národoch?
Boh to opisuje  vo svojom Slove: „Postavili svätyňu v Tofete v Doline Ben-Hinnom, aby tam pálili svojich synov a dcéry, čo nebol môj príkaz, na čo som nikdy ani nepomyslel.“ Jeremiáš 7:31.

Uvažujme: Ak nikdy nevznikla v Božom srdci myšlienka,pomyslenie na upaľovanie ľudí v ohni, zdá sa rozumné, že by vytvoril ohnivé peklo s večnými mukami pre tých, ktorí mu neslúžia? Nehovorí Biblia že: „Boh je láska.“ ​(1. Jána 4:8) ?
Trápil by milujúci Boh, spravodlivý Boh,nekonečne múdry Boh ľudí večne? Urobil by si to ty?

A vôbec, vieme čo to znamená večne? A čo je to nekonečno?  Aj keby sme nepoznali Boha, Bibliu , tak je nemožné dospieť k tomu, že  existuje takáto ustanovizeň,miesto večného trápenia.

Kazateľ 9:10 píše…“ Všetko, čo nájde tvoja ruka robiť v tvojej sile, rob; lebo není diela ani výmyslu ani vedomosti ani múdrosti v ríši mŕtvych,/v pekle/ kam ideš.“
A tak znovu,……  môže teda človek po smrti byť pri vedomí? Môže trpieť, ak by šiel do pekla?
A vôbec, prečo sa tu šeol v danom texte u Kazateľa prekladá ako „ríša smrti“ /podsvetie/ , a prečo sa tak prekladá  aj ekvivalent slova šeol /hádes/  aj v Novom Zákone?  Teda, na miestach ,kde je zrejme  ,že ide o smrť.  Ale ak sa objaví dané slovo – „hádes“ v texte ,kde sa spomínajú „muky,síra,oheň“ , už sa tam používa slovo „peklo“. Prečo?  Prečo je to raz „peklo“,…potom „hrob“,….alebo „záhrobie“, …..„podsvetie“,…..„ríša smrti“,….a podobne?  Podotýkam, že tie turbulencie v rôznych výrazoch daného slova hádes  sa objavujú v prekladoch tých,čo chcú veriť v peklo.  Podotýkam,že výraz„peklo“ nepatrí do Písma, ale do pohanskej mytológie. Neprivádza takáto činnosť s daným slovom hádes /nie peklo/ ľudí do zmätku?  Alebo sa tak deje zámerne? Nesplietol si len niekto pohanský hádes s biblickým hádesom? Tak ako  pohanskú /Grécku/ dušu s biblickou dušou? Ale my sa môžme usmievať, lebo pravda Písma nám dáva ten dôvod. A nech plačú tí, čo si vymysleli peklo. A tak tu treba povedať,že náuka o pekle je len príveskom dalšej nebiblickej náuky o nesmrteľnej duši.

A ak bol  aj Ježiš tri dni v hádese,…..v „pekle“ ,kde vlastne bol?  Bol skutočne tri dni v „ríši smrti“,teda mŕtvy,……. alebo robil audit  na mieste, kde sa zdržiavajú hriešne,trpiace duše?  Poprípade démoni ,po našom-čerti?

Preto slová o „mukách, škrípaní zubov, síre, ohni a podobne“ ,treba chápať, vnímať ako symbolickú /obraznú/ reč Písma.
Použijem názorný príklad a budem citovať Izaiáša 34,6-10...:
„Jahveho meč je zmáčaný krvou, presýtený tukom, krvou baránkov a capov, tukom z obličiek baranov, lebo Jahvemu sa prináša veľká obeta v Bocre, veľké obetné zabíjanie v edomskej zemi.  S nimi padnú byvoly, tiež junce s býkmi, ich zem sa napije krvi, ich prach sa presýti tukom.  Lebo to je deň Jahveho pomsty, rok odplaty nepriateľom Siona. Edomské potoky sa zmenia na smolu, prach krajiny sa obráti na síru, jej zem bude horúcou smolou.  Nevyhasne ani v noci, ani vo dne, vždy bude z nej vystupovať dym, z pokolenia na pokolenie zostane pustá, nik tadiaľ nebude prechádzať na večné časy.“
Kto z vás verí, že sa vtedy zmenili „Edomské potoky na smolu„? Alebo že „prach krajiny zmenil na síru“? A že „zem bola horúcou smolou“? A na záver,……veríme ,že ešte aj dnes tam „horí oheň a vystupuje dym“?
Pevne verím, že to by si netrúfal povedať nikto! Alebo budem citovať slová samotného Ježiša z Lukáša 12,49... „Prišiel som ohňom zapáliť zem a ako túžim, aby už horel!“
Ako chápať tieto slová? Tak, že Ježiš doslova zapálil oheň,…..chodil s nejakým plameňometom?
Samozrejme ,že nie. Tým „ohňom“ bola sporná otázka pravdy!
A tak tí, čo veria v danú náuku o pekle, dochádzajú potom k strašne nerozumným záverom, ako je tomu aj v prípade slov z 2 Petra 3,7.,10-11.
Lebo,kvôli tomu ,že niekto nerozumie obraznej reči Písma, určite Boh nespáli zem a dokonca aj nebesia. Môžu aj oni, samotné tieto prvky /zem,nebesia/ za niečo , že Boh sa takto rozhodol konať?  Hlavne keď tak dlho tvoril zem a vesmír?!
Biblia mnohými slovami hovorí ,že sa tak neudeje a že „zem bude naveky!“ Kaz.1,4.  A to je zlá správa pre tých,ktorý „holdujú“ peklu.

Samozrejme, je  veľmi veľa dôkazov v Písme, ktoré poukazujú, že  peklo /šeol,hádes/ nie je miesto trápenia ,ale  jednoducho „ríša smrti„, miesto kam idú všetci čo zomreli, ako dobrí,tak aj zlí. A ak niekto tvrdí,že toto miesto je rozdelené pre rôzne skupiny ľudí-neverte! Na to nie sú žiadne dôkazy a môžme to smelo zaradiť do dielne science fiction.

Aj bohabojný Jób to vedel, keď sa modlil ,aby  šiel do šeolu /pekla/, keď trpel a tak chcel len ukončiť svoje utrpenie ,ktoré zažíval na zemi, ako o tom hovorí celá kniha Jób a konkrétne  tá prosba je u Jóba 14,13..
Je to presné tak ako napísal Anatol France v knihe Jean Marteau…:„Ľudia sú náchylní uctievať zlovoľných bohov ,a všetko čo nie je ukrutné, sa im zdá nehodné zbožňovania.“ Ale práve taký ukrutný boh je satan, ktorý stojí za touto náukou a naša nevedomosť.
Lebo Boh Biblie nepodmieňuje to, aby ho ľudia uctievali hrozbou pekla /večných múk/,….nakoľko chce aby sme mu slúžili ochotne a z lásky. Nikdy nie zo strachu!
Ak by náuka o pekle bola správna, bolo by to presne ako keby nám dával nôž na krk a hovoril: „Ak ma nebudeš uctievať ,tak sa budeš zvíjať v agónií večných múk, ako telesných ,tak duševných“. Aj preto táto náuka o večných mukách dehonestuje Boha lásky a bráni mnohým úprimným ľudom vytvoriť si k nemu vzťah.

Že tomu je tak dokazujú mnohí vzdelanci svojimi vyjadreniami, ktorí sa na tejto náuke potkli a prisudzujú tejto náuke také tvrdé vyjadrenia, že nie sú ani publikovateľné. Poukazujú, na fakt, že „taký trestný poriadok by nevymysleli ani tí najskazenejší ľudia ako Machiavelli,de Sade,Stalin,Hitler“./Chester Dolan-Obžaloba náboženstva I,str.43/

Ešte šťastie,že toto „Božie peklo“ pripisujú oni viac „vrchným religionistom“ ako Bohu.

 

Preto je namieste povedať, že posledné plamene pekla vyhasínajú,  nakoľko naša myseľ ich môže uhasiť,ak porozumieme Písmu a jeho obraznej reči.

PEKLO NEEXISTUJE,……A NIKDY ANI NEEXISTOVALO.  UŽ DOHORELO !!!

 

Tešme sa ľudia dobrej vôle.

———————————————————————————————–

 

Foto:https://pixabay.com/sk/

Všetko je možné! Pravoslávny kňaz chváli Jehovových svedkov.

27.09.2019

Sú Jehovovi svedkovia "extrémistickou skupinou", alebo si zaslúžia pochvalu za svoju činnosť a bezúhonnosť? Zaujímavé je to, že svojho času ..... Prezident Putin vyznamenal rodinu Jehovových viac »

Smrtiaca ilúzia !

30.08.2019

[caption id="attachment_577" align="alignright" width="284"] závoj smrtiacej ilúzie[/caption] Môže falošná predstava, ilúzia zabíjať? A môže to robiť vo veľkom meradle, o ktorom nemáme ani viac »

Hádanka života a smrti ! ?

03.05.2019

Sú hádanky, hlavolamy ,ktoré ak uhádneme získame /máme/ dobrý pocit, niekedy možno vyhráme knihu alebo aj hodnotnejšiu cenu. Ale je jedna hádanka, ktorú je dnes životne dôležité spoznať. viac »

Mick Mulvaney

Trump pozastavil Ukrajine pomoc z politických dôvodov

17.10.2019 23:14

Priznal to úradujúci vedúci kancelárie Bieleho domu Mick Mulvaney, pričom tých, ktorých takýto Trumpov krok znepokojuje odkázal: "Preneste sa nad to."

Kuba Balet Alicia Alonsová Úmrtie

Vo veku 98 rokov zomrela legendárna kubánska baletka Alicia Alonsová

17.10.2019 22:00

Alonsová bola jedinou latinskoamerickou tanečnicou, ktorá dostala honorárny titul "prima ballerina assoluta" - ojedinelé ocenenie udeľované najvýznačnejším baletkám svojej generácie.

Trump / G-7 Summit /

Nasledujúci summit G7 sa bude konať v Trumpovom golfovom klube

17.10.2019 21:28

"Sme absolútne presvedčení, že toto je pre summit najlepšie miesto," vyhlásil úradujúci vedúci kancelárie Bieleho domu Mick Mulvaney na tlačovej konferencii.

Euro, peniaze, meter, kríza

Štát dupne na banky

17.10.2019 21:00

Koaličná rada finančným domom škrtla zisky o približne 130 miliónov eur za rok. Špeciálny bankový odvod bude vo výške 0,2 percenta.

milano

„Aj keď má niekto hojnosť, jeho život nevyplýva z toho, čo má.“ — LUKÁŠ 12:15.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 25
Celková čítanosť: 33428x
Priemerná čítanosť článkov: 1337x

Autor blogu

Kategórie