Založ si blog

Sebazničujúci kompromis-teistická evolúcia.

Citujem…..„Tak ako sv.Tomáš Akvinský /1225-1274/ dokázal začleniť myšlienky Gréckeho filozofa Aristotela do kresťanskej filozofie, tak de Chardin dokázal celkom nenásilne začleniť evolúciu do kresťanského obrazu sveta.“
Kresťan a vývojová teória-KN, /17.11.1996/

Ale ak by bola evolúcia súčasťou biblického zjavenia bolo by ju tam treba začleňovať?
Na druhej strane ,ak nebola ,ako ju môžeme vsúvať ,začleňovať do biblického učenia?
Nevaruje nás Biblia aby sme do nej – „nič nepridávali a ani z nej nič neuberali“?

Pozri.:Zjav.22,18-19,. 5 Moj.12,32,. Prí.30,6…!!!

A tak sa pozrieme na to, čo pre niekoho znamenajú slová – „celkom nenásilne“ a či sú vôbec pravdivé?
Aj tento kompromis náboženstva s ateistickou vedou je ukážkou, ako niekto podlieha tlaku zo strany /vedeckej obce/ sveta a prijíma niečo, čo je úplne proti biblickému posolstvu.
Vieme si predstaviť koľko vzdelaných ľudí je v miliarde kresťanov,  ktorí veria v takúto „kresťanskú“ evolúciu?
Pýtame sa ,….neprišli na zjavný rozpor s biblickým učením? Alebo je to jedno čomu veríme?
Ale možno niekto nevie aké dôsledky to so sebou prinieslo, keď sa prijala táto myšlienka od materialistických evolucionistov.
Teistická evolúcia – je teda označenie pre koncept, ktorý sa snaží o harmonizáciu evolučnej teórie s kresťanskou vierou. Ale táto koncepcia evolúcie sa za žiadnych okolností nedá zosúladiť s Bibliou.
Stránka Solas /Teistická evolúcia a nová teológia/ správne uvádza….

„Teistická evolúcia vo vyššie naznačenom zmysle je kresťanskej verejnosti predkladaná ako vierohodná a konzistentná syntéza „zdrvujúcej ťarchy vedeckých údajov“ so zjaveným slovom Biblie. Jej problém je ale v tom, že sa v rade vecí dostáva s tradične chápaným obsahom Biblie do zásadného rozporu. Ide predovšetkým o pôvod človeka, o otázku pádu do hriechu a o problém utrpenia a smrti. Týchto problémov sú si zástancovia
teistickej evolúcie vedomí, riešenie podľa nich spočíva v nájdení „nového teologického významu“ príslušných častí biblického svedectva.“

Tak ako to je? Sme vyšší druh ľudí, alebo sú ľudia naozaj z opice?

V závere ešte dodáva niečo, s čím mnohí a aj ja súhlasím ,citujem:
„Nová teológia“……..“ teistickej evolúcie je fatálnym omylom, hanebnou kapituláciou pred naturalistickou ideológiou, je to márna snaha o zlúčenie nezlučiteľného. S biblickým svedectvom o stvorení to nemá nič spoločné.“

My sa teraz zameriame aj na to ,čo to znamená „nájsť nový teologický význam príslušných častí biblického svedectva“. Spolu aj s tým vyjadrením o „nenásilnom začlenení“. Inak povedané, ako nájsť vysvetlenie a také, aby zjavný rozpor medzi teistickým konceptom evolúcie a Bibliou nebol viditeľný.
A tiež sa pozrieme na to , ako je tento koncept evolúcie „konzistentný“ s Bibliou?
Aj keď si všetci uvedomujeme, že je rozdiel medzi teistickou a materialistickou koncepciou
Dnes väčšina kresťanov ochotne súhlasí s tým, že na vytvorenie života použil Boh nejakým spôsobom evolúciu.
Citujem: „Učiteľský úrad Cirkvi pripúšťa vysvetlenie pôvodu ľudského tela z hmoty, ktorá bola už pred ním a rovnako pripúšťa objasnenie vzniku oživenej hmoty pomocou evolučnej teórie. Kľúčovým bodom je však bezprostredné stvorenie duše Bohom. Evolúcia, ako ju chápe dnešná veda, nie je v rozpore s biblicky zjavenou pravdou o stvorení.“ /Misijný portál www.redemptoristi.sk/

Poďme si ale potvrdiť ,že tomu tak nie je. A odhaliť jeden dôležitý fakt, že prijatím tejto teistickej koncepcie sa zničilo celé biblické posolstvo.
Lebo sotva uveríme, ak chceme zosúladiť biblickú správu s evolúciou, že sa všetko vyvíjalo tak, že nakoniec sme tu mali dve hominidné opice, /do ktorých Boh neskôr vložil údajne nesmrteľnú dušu/,….a že jedna bola samička a druhý samec,….a že tí sa stretli , zaľúbili a potom mali spoločne deti? /monogenéza/
Nebudeme už ani rozoberať, či smrť bola aj pred tým,ako na scénu sveta prišli Adam a Eva v zmysle tejto evolúcie, a ani o tom ako je to v rozpore ,tak či tak s materialistickým chápaním evolúcie a so správou v Genesis v súvislosti so stvoriteľskými „dňami“.
A tiež teraz nebudeme ani poukazovať na samotné chyby a omyly evolúcie, ako takej, ktorá je od základu chybná.
Vieme, že teológovia a aj mnohí iní poukazujú, že správa v Genesis by sa mala vnímať iba alegoricky, aby to zapadlo do ich predstáv vlastnej koncepcie evolúcie.
Tiež nie celkom dobre rozumiem, ako v tom istom tábore môže niekto tvrdiť, že „Adam a Eva áno“ a iní poukazujú ,už na zmienenú „alegóriu“. Aj tu vidím stále to dedičstvo Gréckej filozofie, lebo s týmto názorom už prišiel dávnejšie židovský filozof – Filón Alexandrijský.
Teda, že v skutočnosti Adam s Evou neexistovali. Nedokážem ani porozumieť tomu, že ak pripustíme model teistickej evolúcie, a že ľudstvo vzišlo z hominidov, ako to dať do súladu s tým,že bol len Adam a Eva v raji, a nie aj iní ,ktorých muselo byť viac ,ako len jeden pár? A prečo potom len jedna dvojica? Kam sa stratili iní hominidi? Ak bolo viac ľudí, a zhrešila len jedna dvojica, prečo potom museli niesť následky aj tí ostatní,nevinní? Alebo je Adam symbolom pre skupinu ľudí, pre vzniknuté človečenstvo? A spomína ich Biblia vôbec? Nie? Alebo kvôli ich vzbure niesli všetci vtedy žijúci ľudia dôsledky?
Je mi zrejme, že niekto možno povie ,že chápať doslovne správu v Genesis je „nevedecký fundamentalizmus“ , a že sa treba „pridržiavať modernej exegézy“, ale patrí sa potom vysvetliť vzniknutý rozpor.
Ale ja vidím problém úplne niekde inde. Mnohí totiž tam, kde úplne jasne vidieť mnohé znaky obraznej /symbolickej/ reči, ako v podobenstve o „boháčovi a Lazárovi“, tak tam to vysvetľujú doslovne,….a tam kde zas vidno realistickú, doslovnú reč, tak tam poukazujú, že ide o obraznú reč. /Luk.16,19-3/ A takých miest je viac. Čo som už naznačil v inom článku, kde v dôsledku takéhoto prístupu , teológovia nechali „zhorieť zem, a aj vesmír,nebesia“. 2 Petra 3,12
A ničotu smrti, trest hriešnikov pretvorili na „ohnivú pec“ a večné muky. Na čom sa potkol aj samotný Darwin. Ale on to vrátil dvojnásobne, tým čo mu privodili takúto úzkosť, traumu danou, nebiblickou dogmou. Preto túto pripomienku ja neakceptujem. A neakceptujem ani to, že Darwinová teória bola „prínosom“.

Alebo skúste nájsť články o teistickej evolúcií, a zistíte ako všetci sa brilantne vyhýbajú otázkam o tom, ako to potom bolo na začiatku s Adamom a Evou?

Pretože nestačí povedať len „A“ /ak veríme v teistickú evolúciu/ ale aj „B“, a uviesť to do súladu s Písmom. Už kvôli svojmu svedomiu a aby veriaci ľudia neboli zmätení.
Lebo inak môžeme veriť hocičomu. Skutočnosť je ale taká, že logické vysvetlenie teistickej evolúcie, je len vtedy možné, ak sa bude teistami tvrdiť, že Adam Eva je len alegória/obraz/, .. .teda, že v skutočnosti neboli. Ale potom to nebude odrážať biblické zjavenie, s čím sa musí rátať.

Pretože, keby sme vytvorili akúkoľvek krkolomnú konštrukciu teistickej evolúcie, nikdy ju nezosúladíme aj s Písmom, aj s materialistickou interpretáciou, teda aspoň v jej hlavných bodoch. Nebiblická duša, a usmerňovanie Bohom, tu teraz nehrá problém.  Môže sa nám podariť nanajvýš to, že ju zosúladíme aspoň s niečim. /s ateistickou evolúciou-ale nikdy nie s Bibliou/
Ak príjmeme pretláčanú verziu alegorického obrazu, a budeme veriť, že „správa v Genesis nezohľadňuje presný odraz toho, ako to bolo“,…..kto potom zhrešil v edene? Teisti tiež necitlivo ,nepravdivo tvrdia, že – „Biblia nemá v sebe len to božské /inšpirované/ ale aj balast, a náhľady istej doby“ a podobne.
Ale poďme ďalej, ako bolo privedené ľudstvo k pádu, k hriechu? Čoho dôsledky dnes všetci cítime…..?

Ale ak Adam neexistoval, tak potom ani nikto nezhrešil,….a nikto nás nemusel zachrániť a vykúpiť z hriechu. A teda ani Ježiš nezomrel a mi nemáme žiadnu nádej. Ak áno,….prečo zomrel? Kto to vlastne zhrešil? Z čoho nás to prišiel on vykúpiť?

A ak nebol Adam, ako potom je možné,že čítame rodokmeň Ježiša Krista a tam je Adam menovaný na prvom mieste?!
Ak on nebol skutočný, potom aj iní v danom rodokmeni tiež neboli reálnymi postavami biblickej histórie? Neexistovali ani Kain, Noe,Abrahám, Júda, Dávid, Jozef a iní? Lukáš 3,23-38
Alebo keď sa pisatelia Biblie odvolávali na správu v Genesis ako na pravdivú, odstránime aj tieto vyjadrenia, aby sme dosiahli súlad? Alebo sa mýlili? Mýlili sa proroci? Mýlil sa Mojžiš? Mýlil sa Júda? Lukáš? Pavol? Júda 14,. Rim.5,12-14,. 1 Kor.15,45. Sk.17,26.,

Alebo nebodaj sa mýlil aj Ježiš ,ktorý sa odvolával na správu v genesis ako pravdivú?  Mar.10,6-9

Ten ktorý „vedel čítať aj v ľudských srdciach“ a vedel presne do detailov ako sa ľudstvo vyvinulo, /„staviteľ“-Prí.8,30/ nepostrehol už zmienený „balast a náhľady doby“? Nechal sa vari Boží syn oklamať? A potom aj sám zavádzal svojich učeníkov, poslucháčov?

Nepíše Pavol,že….“Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva.“ 1 Tim.2,13? A potom následne dodáva: „A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu.“ /14 verš/

A ako môžme zosúladiť teistickú verziu evolúcie ak vieme ,že Eva nevzišla evolučným vývojom z hominidov , ale že Boh použil východiskový materiál pri stvorení Evy – a to Adamovo rebro? Bola „vzatá z muža“!  Gen.2,23
Čo je ten „nový, teologický význam“ ,ktorý má vysvetliť tento rozpor? Ešte sa len „vyrába“ na počkanie?
Pretože filozofia, teológia dáva priestor na zakrytie takýchto rozporov. Aj keď to bude veľmi, ale veľmi ťažké!

Harnack a iní poukazujú, že naozaj – „cirkev musela dodatočne skrývať prácu teológov, ktorí sa tým dostali do nevýhodného postavenia“. /str.10, Dejiny dogmy/

Môžme preto povedať, že tu nešlo o „násilné začlenenie“ ,alebo je to inak? Komu sa vlastne chceme páčiť,……. svetu alebo Bohu, ktorý stojí za správou v knihe Genesis? Budeme opravovať Boha?
Aj keby sme danú problematiku vysvetlili v ospevných, kozmologických špekuláciách a názoroch de Chardina a iných, nikdy nemôžme dosiahnuť súlad, a to ani s ateistickou evolúciou a ani s biblickým posolstvom.
Je aj preto nepochopiteľné,ako sa zatracované dielo niekoho /de Chardina/ zo „žumpy plnej omylov“ zmenilo na niečo „prijímané,posvätené?!“

Evanjeliám zrejme došiel dych a musela prísť jeho kozmogenéza. Ale ani jemu sa nepodarilo zmieriť vedu a náboženstvo, a kompromismi a ústupkami to nikto ani nemôže dosiahnuť. To je cesta do „pekla“!

Touto koncepciou niekto spôsobil to, čo poznáme pod pojmom – „domino efekt!

Celá skladba biblického posolstva sa tým rúca! Aké to ale môže mať ohlasy? Nuž, ak správa v Genesis nie je správna, tak čo potom ešte v Písme nie je správne? A je tam vôbec niečo správne? A tak sa opäť dostávame k bludnému kruhu ľudských názorov, pred čím varoval samotný Kristus. Možno by sme radi  dospeli k bodu „Omega“, k vrcholom de chardinovského panteizmu, ale ja sa radšej budem pridržať jednoduchej pravdy Písma. Možno aj preto,že si neviem predstaviť Krista ,ako teo-filozofa.  Kol.2,8.
Nikdy nebudem súhlasiť a odmietam niečo, čo by som nazval ako – ústup z pozície pravdy. Odmietam všeobecne bigotnosť, svätuškárstvo a neschopnosť byť stále otvorený pravde. A som si istý, že skutočná, kresťanská ortodoxia musí stáť vždy pevne v pozíciách pravdy, rozumnosti a vyrovnanosti. Nakoľko pravda sa nemení, a to aj keď sem zahrniem ľudskú nedokonalosť a naše napredovanie. „Mení sa“ len náš pohľad na pravdu, seba, vesmír. A to takým spôsobom, aby celistvosť biblickej pravdy zostala vždy zachovaná.

„Usiluj sa predstaviť sa Bohu ako človek osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
2 Tim.2,15

——————————————————————————————-

Foto: https://pixabay.com/sk/

 

Založme oheň, budeme páliť vojenskú výzbroj celého sveta!

25.07.2020

Námet daného blogu platí do slova a do písmena. Blíži sa čas, keď naozaj sa budú „páliť“ sedem rokov všetky zbrane sveta. Aj keď to slovo – „páliť“ môžme chápať či už ako – likvidovať, ničiť, alebo aj doslovne. Nakoľko oheň zohráva primárnu úlohu v taviacich peciach. A väčšina zbraní je zo železa. Dané proroctvo môžme [...]

Ako sa to všetko skončí?

02.05.2020

Mnohí ľudia by chceli poznať odpoveď na nadhodenú otázku. A tiež aj to, že ak pominie súčasná pandémia koronavírusu, či môžme očakávať zmenu k lepšiemu? A je to úplne prirodzené. Dnes aj mnohí neveriaci /inoverci-nekresťania/ zbystrili svoju pozornosť, a zaujímajú sa viac ako obyčajne o budúcnosť, o dianie vo svete a dokonca hľadajú mnohí aj odpovede na [...]

Ako sa bezpečne skryť pred štvrtým, apokalyptickým jazdcom?

12.04.2020

Jedno pozoruhodné proroctvo je zaznamenané v 6 kapitole knihy Zjavenie. Ježiš tu láme sedem pečatí zo zvitku, čo poukazuje na odhalenie, oznámenie niečoho dôležitého, čo sa spĺňa v dnešných časoch. Citujem: ……… „Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtého Živého /cherubína/: „Poď!“ A hľa, mŕtvolne bledý kôň a ten, [...]

zdravotníctvo, Marian Kollár,

Zdravotníci píšu koaličným stranám: Bez peňazí bude kolaps!

30.11.2020 13:26

Zdravotníci sa chcú stretnúť s koalíciou. Hovoriť chcú o financovaní zdravotníctva v budúcom roku.

GP šéf kandidáti vypočúvanie prokurátor

Dohoda zatiaľ nie je. Voľbu šéfa prokurátorov zrejme odložia

30.11.2020 13:07

Voľbu kandidáta na šéfa GP v pléne NR SR už raz poslanci presunuli. O ďalšom postupe sa majú dohodnúť večer na koaličnej rade.

Nový Zéland vulkán erupcia turisti nezvestní

V súvislosti s výbuchom sopky na novozélandskom ostrove vzniesli 13 obvinení

30.11.2020 13:00

Pri minuloročnom výbuchu sopky na novozélandskom ostrove White Island prišlo o život 22 osôb.

Boris Kollár

NÁZOR: Čajíček, pán predseda? Alebo vodičku z WC?

30.11.2020 12:30

Ak bude minister zdravotníctva Krajčí potrebovať dobrovoľníkov na ďalšie kolá testovania, môže osloviť smotánkové ošetrovateľky od Borisa Kollára.

milano

1 Kor. 7,29-31 - "Hovorím vám, bratia, že už nezostáva veľa času. Odteraz nech tí, čo majú manželku, žijú tak, ako keby ju nemali; tí, čo plačú, ako keby neplakali; tí, čo sa radujú, ako keby sa neradovali; tí, čo kupujú, ako keby nič nemali, a tí, čo užívajú svet, nech ho neužívajú naplno, lebo scéna tohto sveta sa mení."

Štatistiky blogu

Počet článkov: 34
Celková čítanosť: 87640x
Priemerná čítanosť článkov: 2578x

Autor blogu

Kategórie