Založ si blog

Sebazničujúci kompromis-teistická evolúcia.

Citujem…..„Tak ako sv.Tomáš Akvinský /1225-1274/ dokázal začleniť myšlienky Gréckeho filozofa Aristotela do kresťanskej filozofie, tak de Chardin dokázal celkom nenásilne začleniť evolúciu do kresťanského obrazu sveta.“
Kresťan a vývojová teória-KN, /17.11.1996/

Ale ak by bola evolúcia súčasťou biblického zjavenia bolo by ju tam treba začleňovať?
Na druhej strane ,ak nebola ,ako ju môžeme vsúvať ,začleňovať do biblického učenia?
Nevaruje nás Biblia aby sme do nej – „nič nepridávali a ani z nej nič neuberali“?

Pozri.:Zjav.22,18-19,. 5 Moj.12,32,. Prí.30,6…!!!

A tak sa pozrieme na to, čo pre niekoho znamenajú slová – „celkom nenásilne“ a či sú vôbec pravdivé?
Aj tento kompromis náboženstva s ateistickou vedou je ukážkou, ako niekto podlieha tlaku zo strany /vedeckej obce/ sveta a prijíma niečo, čo je úplne proti biblickému posolstvu.
Vieme si predstaviť koľko vzdelaných ľudí je v miliarde kresťanov,  ktorí veria v takúto „kresťanskú“ evolúciu?
Pýtame sa ,….neprišli na zjavný rozpor s biblickým učením? Alebo je to jedno čomu veríme?
Ale možno niekto nevie aké dôsledky to so sebou prinieslo, keď sa prijala táto myšlienka od materialistických evolucionistov.
Teistická evolúcia – je teda označenie pre koncept, ktorý sa snaží o harmonizáciu evolučnej teórie s kresťanskou vierou. Ale táto koncepcia evolúcie sa za žiadnych okolností nedá zosúladiť s Bibliou.
Stránka Solas /Teistická evolúcia a nová teológia/ správne uvádza….

„Teistická evolúcia vo vyššie naznačenom zmysle je kresťanskej verejnosti predkladaná ako vierohodná a konzistentná syntéza „zdrvujúcej ťarchy vedeckých údajov“ so zjaveným slovom Biblie. Jej problém je ale v tom, že sa v rade vecí dostáva s tradične chápaným obsahom Biblie do zásadného rozporu. Ide predovšetkým o pôvod človeka, o otázku pádu do hriechu a o problém utrpenia a smrti. Týchto problémov sú si zástancovia
teistickej evolúcie vedomí, riešenie podľa nich spočíva v nájdení „nového teologického významu“ príslušných častí biblického svedectva.“

Tak ako to je? Sme vyšší druh ľudí, alebo sú ľudia naozaj z opice?

V závere ešte dodáva niečo, s čím mnohí a aj ja súhlasím ,citujem:
„Nová teológia“……..“ teistickej evolúcie je fatálnym omylom, hanebnou kapituláciou pred naturalistickou ideológiou, je to márna snaha o zlúčenie nezlučiteľného. S biblickým svedectvom o stvorení to nemá nič spoločné.“

My sa teraz zameriame aj na to ,čo to znamená „nájsť nový teologický význam príslušných častí biblického svedectva“. Spolu aj s tým vyjadrením o „nenásilnom začlenení“. Inak povedané, ako nájsť vysvetlenie a také, aby zjavný rozpor medzi teistickým konceptom evolúcie a Bibliou nebol viditeľný.
A tiež sa pozrieme na to , ako je tento koncept evolúcie „konzistentný“ s Bibliou?
Aj keď si všetci uvedomujeme, že je rozdiel medzi teistickou a materialistickou koncepciou
Dnes väčšina kresťanov ochotne súhlasí s tým, že na vytvorenie života použil Boh nejakým spôsobom evolúciu.
Citujem: „Učiteľský úrad Cirkvi pripúšťa vysvetlenie pôvodu ľudského tela z hmoty, ktorá bola už pred ním a rovnako pripúšťa objasnenie vzniku oživenej hmoty pomocou evolučnej teórie. Kľúčovým bodom je však bezprostredné stvorenie duše Bohom. Evolúcia, ako ju chápe dnešná veda, nie je v rozpore s biblicky zjavenou pravdou o stvorení.“ /Misijný portál www.redemptoristi.sk/

Poďme si ale potvrdiť ,že tomu tak nie je. A odhaliť jeden dôležitý fakt, že prijatím tejto teistickej koncepcie sa zničilo celé biblické posolstvo.
Lebo sotva uveríme, ak chceme zosúladiť biblickú správu s evolúciou, že sa všetko vyvíjalo tak, že nakoniec sme tu mali dve hominidné opice, /do ktorých Boh neskôr vložil údajne nesmrteľnú dušu/,….a že jedna bola samička a druhý samec,….a že tí sa stretli , zaľúbili a potom mali spoločne deti? /monogenéza/
Nebudeme už ani rozoberať, či smrť bola aj pred tým,ako na scénu sveta prišli Adam a Eva v zmysle tejto evolúcie, a ani o tom ako je to v rozpore ,tak či tak s materialistickým chápaním evolúcie a so správou v Genesis v súvislosti so stvoriteľskými „dňami“.
A tiež teraz nebudeme ani poukazovať na samotné chyby a omyly evolúcie, ako takej, ktorá je od základu chybná.
Vieme, že teológovia a aj mnohí iní poukazujú, že správa v Genesis by sa mala vnímať iba alegoricky, aby to zapadlo do ich predstáv vlastnej koncepcie evolúcie.
Tiež nie celkom dobre rozumiem, ako v tom istom tábore môže niekto tvrdiť, že „Adam a Eva áno“ a iní poukazujú ,už na zmienenú „alegóriu“. Aj tu vidím stále to dedičstvo Gréckej filozofie, lebo s týmto názorom už prišiel dávnejšie židovský filozof – Filón Alexandrijský.
Teda, že v skutočnosti Adam s Evou neexistovali. Nedokážem ani porozumieť tomu, že ak pripustíme model teistickej evolúcie, a že ľudstvo vzišlo z hominidov, ako to dať do súladu s tým,že bol len Adam a Eva v raji, a nie aj iní ,ktorých muselo byť viac ,ako len jeden pár? A prečo potom len jedna dvojica? Kam sa stratili iní hominidi? Ak bolo viac ľudí, a zhrešila len jedna dvojica, prečo potom museli niesť následky aj tí ostatní,nevinní? Alebo je Adam symbolom pre skupinu ľudí, pre vzniknuté človečenstvo? A spomína ich Biblia vôbec? Nie? Alebo kvôli ich vzbure niesli všetci vtedy žijúci ľudia dôsledky?
Je mi zrejme, že niekto možno povie ,že chápať doslovne správu v Genesis je „nevedecký fundamentalizmus“ , a že sa treba „pridržiavať modernej exegézy“, ale patrí sa potom vysvetliť vzniknutý rozpor.
Ale ja vidím problém úplne niekde inde. Mnohí totiž tam, kde úplne jasne vidieť mnohé znaky obraznej /symbolickej/ reči, ako v podobenstve o „boháčovi a Lazárovi“, tak tam to vysvetľujú doslovne,….a tam kde zas vidno realistickú, doslovnú reč, tak tam poukazujú, že ide o obraznú reč. /Luk.16,19-3/ A takých miest je viac. Čo som už naznačil v inom článku, kde v dôsledku takéhoto prístupu , teológovia nechali „zhorieť zem, a aj vesmír,nebesia“. 2 Petra 3,12
A ničotu smrti, trest hriešnikov pretvorili na „ohnivú pec“ a večné muky. Na čom sa potkol aj samotný Darwin. Ale on to vrátil dvojnásobne, tým čo mu privodili takúto úzkosť, traumu danou, nebiblickou dogmou. Preto túto pripomienku ja neakceptujem. A neakceptujem ani to, že Darwinová teória bola „prínosom“.

Alebo skúste nájsť články o teistickej evolúcií, a zistíte ako všetci sa brilantne vyhýbajú otázkam o tom, ako to potom bolo na začiatku s Adamom a Evou?

Pretože nestačí povedať len „A“ /ak veríme v teistickú evolúciu/ ale aj „B“, a uviesť to do súladu s Písmom. Už kvôli svojmu svedomiu a aby veriaci ľudia neboli zmätení.
Lebo inak môžeme veriť hocičomu. Skutočnosť je ale taká, že logické vysvetlenie teistickej evolúcie, je len vtedy možné, ak sa bude teistami tvrdiť, že Adam Eva je len alegória/obraz/, .. .teda, že v skutočnosti neboli. Ale potom to nebude odrážať biblické zjavenie, s čím sa musí rátať.

Pretože, keby sme vytvorili akúkoľvek krkolomnú konštrukciu teistickej evolúcie, nikdy ju nezosúladíme aj s Písmom, aj s materialistickou interpretáciou, teda aspoň v jej hlavných bodoch. Nebiblická duša, a usmerňovanie Bohom, tu teraz nehrá problém.  Môže sa nám podariť nanajvýš to, že ju zosúladíme aspoň s niečim. /s ateistickou evolúciou-ale nikdy nie s Bibliou/
Ak príjmeme pretláčanú verziu alegorického obrazu, a budeme veriť, že „správa v Genesis nezohľadňuje presný odraz toho, ako to bolo“,…..kto potom zhrešil v edene? Teisti tiež necitlivo ,nepravdivo tvrdia, že – „Biblia nemá v sebe len to božské /inšpirované/ ale aj balast, a náhľady istej doby“ a podobne.
Ale poďme ďalej, ako bolo privedené ľudstvo k pádu, k hriechu? Čoho dôsledky dnes všetci cítime…..?

Ale ak Adam neexistoval, tak potom ani nikto nezhrešil,….a nikto nás nemusel zachrániť a vykúpiť z hriechu. A teda ani Ježiš nezomrel a mi nemáme žiadnu nádej. Ak áno,….prečo zomrel? Kto to vlastne zhrešil? Z čoho nás to prišiel on vykúpiť?

A ak nebol Adam, ako potom je možné,že čítame rodokmeň Ježiša Krista a tam je Adam menovaný na prvom mieste?!
Ak on nebol skutočný, potom aj iní v danom rodokmeni tiež neboli reálnymi postavami biblickej histórie? Neexistovali ani Kain, Noe,Abrahám, Júda, Dávid, Jozef a iní? Lukáš 3,23-38
Alebo keď sa pisatelia Biblie odvolávali na správu v Genesis ako na pravdivú, odstránime aj tieto vyjadrenia, aby sme dosiahli súlad? Alebo sa mýlili? Mýlili sa proroci? Mýlil sa Mojžiš? Mýlil sa Júda? Lukáš? Pavol? Júda 14,. Rim.5,12-14,. 1 Kor.15,45. Sk.17,26.,

Alebo nebodaj sa mýlil aj Ježiš ,ktorý sa odvolával na správu v genesis ako pravdivú?  Mar.10,6-9

Ten ktorý „vedel čítať aj v ľudských srdciach“ a vedel presne do detailov ako sa ľudstvo vyvinulo, /„staviteľ“-Prí.8,30/ nepostrehol už zmienený „balast a náhľady doby“? Nechal sa vari Boží syn oklamať? A potom aj sám zavádzal svojich učeníkov, poslucháčov?

Nepíše Pavol,že….“Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva.“ 1 Tim.2,13? A potom následne dodáva: „A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu.“ /14 verš/

A ako môžme zosúladiť teistickú verziu evolúcie ak vieme ,že Eva nevzišla evolučným vývojom z hominidov , ale že Boh použil východiskový materiál pri stvorení Evy – a to Adamovo rebro? Bola „vzatá z muža“!  Gen.2,23
Čo je ten „nový, teologický význam“ ,ktorý má vysvetliť tento rozpor? Ešte sa len „vyrába“ na počkanie?
Pretože filozofia, teológia dáva priestor na zakrytie takýchto rozporov. Aj keď to bude veľmi, ale veľmi ťažké!

Harnack a iní poukazujú, že naozaj – „cirkev musela dodatočne skrývať prácu teológov, ktorí sa tým dostali do nevýhodného postavenia“. /str.10, Dejiny dogmy/

Môžme preto povedať, že tu nešlo o „násilné začlenenie“ ,alebo je to inak? Komu sa vlastne chceme páčiť,……. svetu alebo Bohu, ktorý stojí za správou v knihe Genesis? Budeme opravovať Boha?
Aj keby sme danú problematiku vysvetlili v ospevných, kozmologických špekuláciách a názoroch de Chardina a iných, nikdy nemôžme dosiahnuť súlad, a to ani s ateistickou evolúciou a ani s biblickým posolstvom.
Je aj preto nepochopiteľné,ako sa zatracované dielo niekoho /de Chardina/ zo „žumpy plnej omylov“ zmenilo na niečo „prijímané,posvätené?!“

Evanjeliám zrejme došiel dych a musela prísť jeho kozmogenéza. Ale ani jemu sa nepodarilo zmieriť vedu a náboženstvo, a kompromismi a ústupkami to nikto ani nemôže dosiahnuť. To je cesta do „pekla“!

Touto koncepciou niekto spôsobil to, čo poznáme pod pojmom – „domino efekt!

Celá skladba biblického posolstva sa tým rúca! Aké to ale môže mať ohlasy? Nuž, ak správa v Genesis nie je správna, tak čo potom ešte v Písme nie je správne? A je tam vôbec niečo správne? A tak sa opäť dostávame k bludnému kruhu ľudských názorov, pred čím varoval samotný Kristus. Možno by sme radi  dospeli k bodu „Omega“, k vrcholom de chardinovského panteizmu, ale ja sa radšej budem pridržať jednoduchej pravdy Písma. Možno aj preto,že si neviem predstaviť Krista ,ako teo-filozofa.  Kol.2,8.
Nikdy nebudem súhlasiť a odmietam niečo, čo by som nazval ako – ústup z pozície pravdy. Odmietam všeobecne bigotnosť, svätuškárstvo a neschopnosť byť stále otvorený pravde. A som si istý, že skutočná, kresťanská ortodoxia musí stáť vždy pevne v pozíciách pravdy, rozumnosti a vyrovnanosti. Nakoľko pravda sa nemení, a to aj keď sem zahrniem ľudskú nedokonalosť a naše napredovanie. „Mení sa“ len náš pohľad na pravdu, seba, vesmír. A to takým spôsobom, aby celistvosť biblickej pravdy zostala vždy zachovaná.

„Usiluj sa predstaviť sa Bohu ako človek osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
2 Tim.2,15

——————————————————————————————-

Foto: https://pixabay.com/sk/

 

“ . . . . . a nič nezbadali, . . . . . . . “ ? !

28.03.2020

V Biblii u Matúša v 24 kapitole 37-44 …… je jedno závažné vyhlásenie ktoré má veľmi veľký dosah na našu budúcnosť, život. Citujem danú správu: ——————————–: Bdejte, aby ste neboli prekvapení :——————————- „Ako bolo za dní Noema, tak [...]

Učenie antikrista – „Iný Ježiš“ ! . . . . . . . . . . . . (Biblický Ježiš versus Helénsky Ježiš. )

06.03.2020

Nečakajme na antikrista, ten je už dávno tu. Už 1900 rokov pôsobí a zvádza dôverčivých, čo sa opierajú len o svoj „rozum“. A zložitá dogmatika /rôzne špekulatívne, metafyzické pojmy/ je tiež len potvrdením tohto faktu. A tak, ….. ako tvrdí istý učenec – „keď sa zamýšľam nad zložitou Christológiou, ….keď listujem v rôznych [...]

„Vyjdi môj ľud z Veľkého Babylonu“! Ide vám o život! . .. .. .. .. .. .. . /ale kto to je? /

15.02.2020

Pud sebazáchovy je veľmi silná emócia, ktorá nám pomáha prežiť. Otázka stojí: Ako by sme sa správali v čase ohrozenia? Utečieme, útočíme, zachováme si chladnú hlavu, podľahneme panike alebo pichneme hlavu do piesku? Aké sú naše reakcie v kritických situáciách? Je náš pud sebazáchovy dostatočne silný, aby sme v prípade potreby urobili také opatrenia , ktoré by [...]

Virus Outbreak South Korea

Južná Kórea: Viac ako polovica známych nakazených sa už vyliečila

28.03.2020 09:33

Južná Kórea sprísnila kontrolu hraníc a v piatok začala uplatňovať dvojtýždňovú karanténu.

recyklacia, pet flasa, pet flase, plast, triedeny odpad

V Bratislave pracuje automatizovaná separačná linka odpadu

28.03.2020 09:22

Linka bola projektovaná a postavená pre potreby hlavného mesta.

Boris Klempa, Virologický ústav SAV

Virológ Klempa: Testy nie sú všetko

28.03.2020 08:39

Čím viac testujeme, tým lepšie. Nemali by sme však podľahnúť falošnému pocitu, že len testovanie nás zachráni, hovorí virológ Boris Klempa zo SAV.

škola, učiteľka, žiaci, trieda

Minister školstva ďakuje učiteľom za prácu v náročnej situácii

28.03.2020 08:02

Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského.

milano

Mat. 24,14 - "Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec."

Štatistiky blogu

Počet článkov: 31
Celková čítanosť: 55702x
Priemerná čítanosť článkov: 1797x

Autor blogu

Kategórie