Založ si blog

POKORA, alebo cesta k životu.

https://pixabay.com/sk/

V októbri 1962 prechádzala pomedzi veľký dav ľudí na Námestí sv. Petra veľká  procesia – 2 500 biskupov a prelátov, oblečených do bieleho rúcha a s bielymi mitrami na hlavách, sa uberalo do Chrámu sv. Petra. Na konci dlhej procesie, šiel Ján XXIII. – lepšie povedané, niesli ho na nosidlách /sedes gestatoria/ podľa starého zvyku pápežov. Keď prišli k oltáru, ktorý sa nachádza nad hrobom sv. Petra, pápež zostúpil z nosidiel,pokľakol a zaspieval hymnus Veni creator Spiritus (Príď, tvorca, Duch svätý). A koncil sa mohol začať.

 

A práve tento pápež bol známy svojim výrokom: „O mne sa hovorí, že som pokorný, lebo nechcem pápežské nosidlá. Ale ja nie som pokorný. Som tučný a bojím sa, že spadnem.“ /KNOPP, Guido. „Vatikán – moc pápežov.“ Bratislava: Ikar, 2003/

A predsa ho niesli a nespadol.
Ak by sme k tomu priradili ešte také prvky ako drahá tiara, a iné honosné prejavy tejto a iných ceremónií, bozkávanie rúk, nôh , hlboké poklony a ,podobne, dostali by sme istý obraz niečoho,…..čo má istú ,ale odlišnú spojitosť s námetom článku.
Samozrejme, aj mnohí vládcovia, cisári ,králi a iné autority ,ľudia rôzneho postavenia si potrpeli na pompéznosť, okázalosť, prepych a oslavu seba samého.
Ale to stačí na pochopenie toho, aby sme si všimli istý hlboký a nezmieriteľný kontrast, medzi pýchou a pokorou, čo si budeme dokumentovať iným príkladom.

Je až zarážajúce , že druhá najmocnejšia bytosť v celom vesmíre/pre niekoho -Boh sám/, sa narodil takmer do najchudobnejšej rodiny v Izraeli, až takej ,že Jozef a Mária nemali ani na ovečku na obetu, keď sa narodil Ježiš,aby ju priniesli do chrámu ako obeť za hriech. Ale predložili iba dve hrdličky.

 

https://pixabay.com/sk/

Prečo tomu tak bolo? Čo nám to ukazuje?
Ak sa teraz rýchlym sledom prehupneme časom, a spomenieme letmo Ježišovu trojročnú činnosť, službu, nesebeckosť,obetavosť, skromnosť,lásku ,nestrannosť a hlavne pokoru, tak dostaneme príklad ,ktorý by mal osloviť každého človeka.
Jeho – dych vyrážajúca pokora sa prejavila aj vtedy, keď ako kráľ vošiel do Jeruzalema. Ale tu nevidíme žiadnu okázalosť a ani niečo, čo by poprelo to, čo sme si už o ňom povedali.
Je to až nepochopiteľné, ale Ježiš vstupuje do mesta na obyčajnom oslíkovi, bez nejakého drahého výstroja, a tento kráľ ani nemá na sebe drahé rúcho, ani korunu  a sprevádzajú ho jeho učeníci a prostý ľud, a deti.

 

Bol to ten Kristus, o ktorom Písma píšu:…„Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“  Luk.9,58.
Ale aj v tých časoch boli prepychové komnaty, spálne a paláce, koče….ale jemu neboli súdené, tak ako niekomu. A tento Kristus, kráľ vyzdvihol ešte viac svoju pokoru, keď zomrel ako zločinec, pre pýchu nášho predka Adama. Je to obrovský protiklad z úvodnej okázalosti a určite aj dnešku  a mnohých postojov ľudí.
Pýtam sa: – Môže niekto pochopiť pokoru takým spôsobom, ako to vyplýva z úvodu?  Ak pritom zohľadníme aj skutočnosť, že rozumnosť a Písma nám nehovoria, že nutne musíme byť chudobní a skromní až tak ako náš učiteľ.
Ale predsa len, pokora musí dominovať v našom živote, a nesmieme ju tak okato prehliadať. Pokora totiž nie je slabosťou,ale úžasnou silou. A tak si uvedomujeme, že príklad každého kresťana je istým posolstvom tým druhým.
Ale, otázka na nás: „Sme pokorní?“. Napríklad tak, ako „malé deti“?  Mat.18,4
Alebo predstavme si situáciu, že žijeme v daných časoch Krista, a boli by sme židia, alebo pohania. Nasledovali by sme Krista ak by nás oslovil svojim posolstvom, alebo jeho nasledovníci, prostí, jednoduchí ľudia?  Skutky 4,13
Opustili by sme svoje náboženstvo, svoje predošlé presvedčenie aj keď sa honosilo takmer dvoj-tisícročnou tradíciou a vyvolenosťou?
Ak by sme boli vzdelaní, mocní, urodzení, slávni, bohatí,….pokorili by sme sa, a prijali by sme pravdu života od nevzdelaných,slabých,neurodzených,neznámych a chudobných učeníkov Krista?  Ján 7,49
Zapreli by sme vieru svojich rodičov a nasledovali by sme opovrhovanú cestu kresťanov?  (Skutky 16,20-21; 24,5, 14; 28,22)
Stali by sme sa dobrovoľne „vyvrheľmi sveta, odpadom,smeťami a divadlom pre svet?“  1 Kor.4,11-13,. Plač Jeremiáša 3,45
Zapreli by sme sami seba , svoje prirodzené sklony a obetovali sa v prospech danej cesty?  Mat.16,24-26
Urobili by sme to, ak keby nás odvrhla vlastná rodina, známi, priatelia, svet? Matúš 10,18-23
Ak väčšina odmietla samotného Krista,ktorý dokazoval svoju pravú identitu mocou zázrakmi, a svojou rečou, a osobným príkladom, dokázali by sme trebárs dnes nasledovať jeho učeníkov, nasledovníkov, ktorí zďaleka tak nevynikajú ako on?
Alebo, máme takú pokoru, ktorá by nám umožnila bez predsudkov sa sústrediť na hovorené slovo a jeho obsah, viac ako na samotných jednoduchých ľudí,ktorí nám prinášajú toto posolstvo? Matúš 24,14
A ako sa staviame k slovám ,že máme ...“každý pokorne považovať iných za vyšších od seba“?  Fil.2,3
Je naozaj pravda, že – „múdrosťou chudobného sa opovrhuje“? Kazateľ  9,14–16.  Konáme aj my v zmysle tohto nesprávneho pravidla ,alebo nie?
A môže sa dnes opakovať niečo podobné ako v minulosti?
A ak áno, ako sa mi postavíme k tomu so svojou proklamovanou pokorou?
Alebo nie sme jej vlastníkmi?
Naozaj teda platí to ono, biblické, že „Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi,.. urodzenému,…. mocnému,….. slávnemu ,…. vzdelanému, vojsť do Božieho kráľovstva.“  (Mat.19,24; Lukáš 10,21; 1. Korinťanom 1,26-29,. Jak.2,5)
A tak to,čo mnohí považujú za istú výhodu-moc,vzdelanosť,bohatstvo,urodzenosť  je v skutočnosti obrovská nevýhoda. Uvedomujeme si to? Paradoxom je aj to, že aj mnohí ľudia čo sú presným opakom týchto atribútov, aj tí ešte nemajú vyhrané a musia rovnako skúmať svoje postoje, pohnútky. Vieme to?
A to akokoľvek by sme si mysleli niečo iné. A aj keď takmer každý by tvrdil,že je pokorný, dobrý, spravodlivý a podobne, život svedčí o opaku.
Pavol to preto dobre vedel, aj z vlastnej skúsenosti a preto napísal to, čo sa týka hlavne dnešnej doby:….„Ako je napísané: Nik nie je spravodlivý, celkom nik.  Nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha.  Všetci poblúdili, úplne sa zvrhli, nikto nerobí dobre, celkom nik.  Ich hrtan je otvorený hrob, ich jazyk samý med. Jed vreteníc je za ich perami.  Ústa majú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sa náhlia prelievať krv,  ničenie a zrúcaniny sú na ich cestách.  Nepoznajú cestu k pokoju.  Nemajú Božiu bázeň.“
Prečo tie Pavlové šokujúce slová? Tak ako vždy tomu bolo, tak tomu je aj dnes,……. je to dôsledok toho, že pokora sa dnes nenosí, a je to dôsledok toho, čo je opakom pokory…..„pýcha“. Teda, žiadne masy pokorných ľudí!
Ale pozor, je aj zdanlivá pokora, a práve Pavol o nej hovorí:…„Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou,/pokorou/ uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní“ ……„sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť v predstieranej nábožnosti, poníženosti/pokory/ a prísnosti voči telu; ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela.“   Kol,2,18.,23

https://pixabay.com/sk/

Čo nám pripomínajú tieto slová, koho,….akú prax? Prehliadne Boh takúto zdanlivú pokoru? Zapáčime sa mu ňou? Rozozná to Boh, ak len predstierame pokoru?
Na záver – je preto vhodné, aby sme sa všetci preskúmali a zistili,ako je to s nami , s našou pokorou, poníženosťou mysle?
Pretože, ak odhalíme niečo nesprávne v našom srdci, postoji , musíme urobiť nápravu. A najlepším protijedom pýchy ,je práve pokora. Aj preto, že múdrosť , lásku a záchranu nezískame bez tejto vlastnosti. NIKDY !!!
A tak je len na nás ako si zodpovieme tento test, pretože vieme, že Boha nijak neoklameme, a ak niekoho, tak len seba.
Mali by sme si preto vážiť Pavlovu radu v 1. Korinťanom 10,12:…. „Ten, kto si myslí ,že stojí, nech si dá pozor aby nespadol.“
Ak vnímame Kristovu pokoru ,tak nemajme najmenšiu obavu o svoju budúcnosť, a budúcnosť svojich blízkych, detí. Pretože on – „knieža pokoja“, je vládca, akého dnes svet nutne potrebuje.

„Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnou rukou Boha, aby vás povýšil v príhodnom čase.“  1 Petra 5,5-6


 

Foto:https://pixabay.com/sk/

Nikdy neexistuje bezvýchodisková situácia v živote človeka a to ani v realite dnešných dní!

13.01.2023

(Doporučenie: Kto chce viac získať z tohoto článku, môže si pozrieť aj všetky odkazy na biblické texty, ktoré sú vyznačené inverzne.) Možno, pri názve tohoto blogu vás napadnú slová, že – nádej zomiera posledná. Ale ja začnem uistením, že skutočná nádej nikdy nezomiera. Ale sa napĺňa, a my potom zisťujeme,(alebo ešte len zistíme) že stálo za to veriť [...]

„Ja Som“ = „Ja som, ktorý som“ ? !

06.02.2021

Ako to vlastne je? A tak skúsme opäť uvažovať pomocou Božieho slova a zdravého úsudku, a možno pochopíme, /ak tak bude chcieť Boh, ktorý pokorným dáva porozumenie/, že nie všetko čo nám niekto tvrdí musí byť pravda. Aj keď to tvrdí väčšina. Z biblickej opakovanej histórie by sme to mali aspoň vedieť, ak ju dobre poznáme?! A verme, že skúmanie, kladenie otázok, [...]

„A pekelné brány ju nepremôžu“. – (ale niekde sa stala chyba, niekoho predsa premohli)

18.12.2020

Citujem, ……. „Akokoľvek zázračne to znie, Cirkev sa naozaj za celých dve tisíc rokov ani raz nepomýlila v otázkach viery alebo mravov. Je to vlastne skutočný zázrak, ktorý by mohol komukoľvek poslúžiť na dôkaz božskosti katolíckej Cirkvi. Mnohí by radi dokázali aspoň jeden jediný omyl katolíckej Cirkvi v jej dvetisíc-ročnej histórii. Nikomu sa to [...]

Britain Royals

Angličania začnú platiť s portrétom kráľa. Čaká to aj Kanaďanov, ale väčšina z nich ho nechce mať v peňaženke

29.05.2024 11:10

Portrét Juraja III. sa objaví na všetkých existujúcich bankovkách v hodnote 5, 10, 20 a 50 libier. Prvé kusy sa dostanú do obehu 5. júna.

Marián Petko, ANS

Členovia Asociácie nemocníc Slovenska podpísali dodatky zmlúv so všetkými zdravotnými poisťovňami

29.05.2024 10:58

So štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou majú zmluvu platnú len do konca júna.

eštok a šutaj

Šutaj Eštok chce zmeny v polícii zaviesť čo najskôr, komunikovali o nich aj s eurokomisiou

29.05.2024 10:19, aktualizované: 10:39

Minister o tom informoval pred stredajším zasadnutím bezpečnostnej rady.

Kyrylo Budanov

Ako Kyjev prekazil sprisahanie zradných plukovníkov? Objavili sa nové fakty o pláne únosu Zelenského a likvidácie Budanova

29.05.2024 10:00

Plukovník ukrajinskej Správy štátnej bezpečnosti Andrij Huk, ktorého Bezpečnostná služba Ukrajiny obvinila z prípravy atentátu na prezidenta Zelenského, na začiatku totálnej ruskej invázie navrhol kolegom, aby sa v prípade príchodu ruských vojsk vzdali.

milano

(New Living Translation) "Základy práva a poriadku sa zrútili. Čo môžu robiť spravodliví?" "Základy", - pod týmto slovom treba vidieť princípy morálky, ktoré tvoria základ spoločnosti. (Ellicottov komentár) Na otázku: "čo môže robiť spravodlivý"? - odpovedá Žalmista v 1 a 7 verši, daného 11 Žalmu. Práve v takých časoch, musí kresťan bezvýhradne dôverovať Bohu, ktorý podporuje a ochraňuje tých, čo sa držia jeho spravodlivých noriem. A útechou je im aj to, že tí - čo rúcajú základy poriadku a prehliadajú spravodlivosť, nikdy nemôžu zvíťaziť! Táto kategória ľudí, dokonca považuje súčasný úpadok morálky, za - "ilúziu" a značná časť týchto ľudí verí, že "žijeme v tom najlepšom svete". Veľavravné sú preto aj slová zo Zjavenia 22,11-12, ktoré, na už nadhodenú otázku, radia: ..... "Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je špinavý, nech zostane špinavý ďalej; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov."

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 186624x
Priemerná čítanosť článkov: 5044x

Autor blogu

Kategórie