Založ si blog

Čo teda znamená „zdržiavať sa krvi“? Biblický pohľad/2. časť/

„Zákaz krvných transfúzií je jedna z najkontroverznejších doktrín svedkov Jehovových, kvôli ktorým boli a sú kritizovaní širokou verejnosťou za nezmyselné hazardovanie so životom. Žiadna iná náuka sa tak priamo nedotýka života a smrti následkom pochybenia v náboženskom učení ako práve náuka o krvi.“…Citované z – „Význam krve v Písmu – odpověď svědkům Jehovovým“, Obdobne čítame aj: „Ako odpovedať svedkom Jehovovým – Časopis ROZMER“

Teda,….. čo v daných  článkoch a čo aj iní tvrdia v súvislosti s postojom JS k zákazu „zdržiavať sa krvi“, teda i k  transfúziám, ……. aké sú ich argumenty?

TIE SÚ NASLEDOVNÉ .:

1,…..že, „zmluva uzatvorená s Noachom nie je univerzálna,nadčasová/večná/“.
2,…..že, zákaz sa týkal a týka iba „jedenia zvieracej krvi“.
3,…..že, išlo iba o dočasný „ceremoniálny úkon“
4,…..že, „kresťania nie sú pod Starým zákonom“
5,…..že „nikto  kresťanov nemá súdiť pre pitie,jedenie“,…..nakoľko to všetko“ ide  do čriev a potom do stoky“.
6,…..že „spasení sme milosťou skrze Krista“ a nie nejakými príkazmi,pravidlami.
7,…..že, daný zákaz zo Skutkov apoštolských je skôr „odporúčací ,a nie príkaz“.
8,…..že, „jedenie nie je transfúzia“.
9,…..že, tu ide o „otázku svedomia“ v súvislosti s obrátenými pohanmi na kresťanskú vieru, aby sa kresťania zo židov na nich „nepotkýnali, nepohoršovali“
10,….že, „Pravda je od počiatku ucelená a nemôže sa meniť“.
11,….že, „raní kresťania sa mýlili a nemali v tom úplne jasno a ani nepropagovali zákaz používať krv, a ani iné použitie“
12,….že, „symbol života/krv/ nie je viac ako samotný život.“
13,….že, je potrebné „rešpektovať posvätnosť života, krvi!“

=============================================================================

„Zdržiavať sa krvi“/všeobecne/ ………?! Foto:https://pixabay.com/sk/

Prv ale než si rozoberieme dané otázky bod po bode, položme si ešte inú otázku: „Môže každý človek porozumieť problematike krvi a zaujať fundovaný postoj k tejto otázke?“

My hneď v úvode môžme smelo vylúčiť vyše 2/3 populácie , nakoľko k nim patria inoverci a ateisti. Ale prečo? Nuž nech odpovie Biblia:…….„Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne.  Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik.“ 1. Korinťanom 2:14–16.)
Teda, 14 verš poukazuje ,že „duchovné veci sa vysvetľujú, chápu duchovne.“ V Písme je viac  tvrdení, ktoré nepripúšťajú fakt, že by ateista, telesný človek, inoverec mohol spoznať pravdu nejakej náuky, a to aj tvrdšími slovami z listu (Rimanom 1:18-31) /a pod,./
Daniel 12,10 …… tento pohľad rozširuje na všetkých zlých, bezbožných:...“Ani jeden bezbožný nepochopí, ale rozumní pochopia.“
A sem môžme zahrnúť aj  ……..“90% matrikových kresťanov, ktorí nemajú poznanie Písiem, a náboženstvo je pre nich iba zvyk,folklór.“ /vyjadrenie kňaza/ To,že tomu je tak, potvrdili aj mnohí cirkevní predstavitelia, a štúdie o „stupni praktizovania viery“RELIGIOZITA: SLOVENSKO A JEHO SUSEDIA.

Proste ak niekto nepozná dôsledne Písma /celkový kontext/, tak sa nemôže vyjadrovať fundovane k danej otázke. Môže mať svoj názor ,ale taký názor má malú, výpovednú hodnotu. Pretože sa posudzuje duchovná záležitosť telesne. Tiež Písma poukazujú,že aj ctitelia Boha v drvivej väčšine /idúci po širokej ceste/, nemôžu mať pochopenie v tejto otázke, a vôbec v poznaní pravdy.:…. „nie je vám dané porozumieť,…slepí pastieri,….ktorí svojim učením, urobili svoje ovečky hodným zničenia dvakrát viac ako boli predtým“!  (Mat. 23:15., Luk.8:10)   A tak ako sa mýlili aj v základných náukách náboženskí vodcovia v minulosti, /v 1 storočí/ tak je tomu aj  dnes.
Spomeniem príklad: … Ak si prečítam tri-štyri články na danú tému o krvi, alebo aj celú Bibliu za týždeň,…môžem spoznať pravdu o tom , ako je to s tým zákazom? Asi nie?! Chce to omnoho viac. A tak ,ak má pravdu RKC, tak potom sa mýlia tí ostatní mimo nich a naopak. A toto právo tvrdiť majú aj iní. Ak JS, sú Božím ľudom, tak mimo tohto spoločenstva nemožno plne pochopiť danú náuku,  a pravdu ako takú.  Pretože pravda je len jedna a nemá tisíce výkladov! (Ef. 4,5)  A tak každý sa môže slobodne rozhodnúť, ak si myslí ,že spoznal pravdu, čomu chce veriť a kam sa zaradiť?! Je isté, že až do konca tu budeme mať stovky, tisícky náboženstiev, a milióny názorov. A je rozumné a kresťanské, a patrí to k elementárnej slušnosti ,nikomu neupierať svoj názor na nejakú otázku./pravdu, náuku/ Nemusíme so všetkým súhlasiť, a môžme vecne oponovať, ak si myslíme ,že poznáme pravdu. Cieľom mojich článkov nie je niekomu prikazovať ako má konať, ale je to snaha poukázať, že JS majú dobré dôvody /opodstatnené/ pre svoju vieru aj čo sa týka tejto spornej otázky o krvi. A že si vážia život svoj a aj iných. A to dokazujú a dokazovali skutkami,nie slovami.

……môžme chápať ako zákaz, alebo nie? Foto:https://pixabay.com/sk/

Teraz si už rozoberieme jednotlivé body z úvodu a preskúmame ich z pohľadu Písma a zdravého úsudku. V celom Písme sa slovo krv, v rôznych gramatických formách,  vyskytuje v 375 veršoch na 447 miestach. Z toho v Starom zákone v 282 veršoch a na 346 miestach. V Novom zákone nájdeme zmienky o krvi v 93 veršoch celkom 101 krát./stránka: Evan.,teolog.fakulta-ďalej len ETF – jej tvrdenia, /odpověď svědkům Jehovovým/ ktoré budem rozoberať som preložil do slovenčiny/
1,…..že, „zmluva uzatvorená s Noachom nie je univerzálna, nadčasová /večná/“. Citujem: „Len nebudete jesť spolu s mäsom i jeho dušu, totiž krv. 5 Ale budem vás brať na zodpovednosť za krv každého z vás; budem brať na zodpovednosť za ňu každé zviera aj človeka, aj ľudí medzi sebou budem brať na zodpovednosť za dušu človeka.“…..“Keď bude dúha v oblakoch, uvidím ju a rozpomeniem sa na večnú zmluvu, ktorá je medzi Bohom a všetkými živými tvormi, každým telom, ktoré je na zemi.“  (1. Mojžišova 9:4-5., 16) Interpretácia zmluvy z Noachom  u oponentov /že nie je večná/ je viac ako nerozumná a nelogická. Nakoľko to, že je „večná“ je tam priamo ukotvené, a netýka sa to len „potopy“. Alebo, vieme si predstaviť, že by niekto tvrdil, že istá časť /že už Boh nezničí zem, ľudstvo potopou/ platí ,ale iná časť /nebudete jesť spolu s mäsom i jeho dušu, totiž krv./ už neplatí? Citujem: „Tento zákon mal zabrániť krutostiam, páchaných na zvieratách, ktoré boli podla niektorých surových barbarských zvyklostí jedené  zaživa“. /ETF/ To síce môže byť pravda, ale primárne tu išlo o krv. Tiež aj tvrdenie, že „tu nejde o transfúzie , ale o jedenie zvieracej krvi“. Samozrejme, že tomu tak je, nakoľko vtedy nebola táto požiadavka aktuálna, tak ju nebola treba riešiť. A daný príkaz musíme vnímať komplexne, v súčinnosti s ostatnými zmluvami a časťami Písma. A tak ak na počiatku, tiež v SZ a potom aj v NZ je táto požiadavka zopakovaná, tak by nám malo byť jasné, že daný zákaz bol nadčasový, univerzálny. To potvrdzujú mnohí učenci. A značná časť kresťanstva. Okrem RKC názoru som sa stretol s tým, že každý vníma zmluvu s Noachom ako večnú, univerzálnu. A je zaujímavé, že aj katolícki učenci staršieho dáta vnímajú ju obdobne. Je nám zrejme, prečo dnes už je rétorika iná?! Stránka: #24 Boží smlouva s lidstvem | Genesis 9:8-17
Tiež: J.D.Levenson /žid.teolog/…The Universal Horizon Of Biblical Patricularism ,str.147….večná a univerzálna zmluva/veľké toldót/ – píše o tom aj katolícky spisovatel Petr Štica, ktorý cituje Levensona.. Tiež  o večnej zmluve prednáška evanjelického teológa Martina prudkého….Smlouvu s člověkem Bůh zpečeťuje znamením duhy | Ranní slovo.
„Celá smlouva má charakter smlouvy věčné, což znamená, že platí v celém věku po potopě, ovšem jen do té doby než přijde jiný věk……..Smlouva s Noem a Abrahamem má společné rysy. V obou případech se jedná o smlouvu věčnou, netýká se jen jedince a vždy má tři účastníky. Hospodina, Noeho či Abrahama a zaslíbené potomstvo“……Zdroj:diplomová práce – Univerzita Karlova
Alebo:… „Táto zmluva je bezpodmienečná (9:9), celosvetová (9:9-10,17) a večná (9:12,16).“….“A Boh hovoril ďalej: „Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavieram na večné pokolenia medzi mnou a vami a všetkými živými bytosťami, čo sú s vami:“ To znamená, kým bude Zem existovať. …..

Podľa židovskej tradície Noach a jeho synovia dostávajú sedem prikázaní:

  • Zákaz modlárstva.
  • Zákaz rúhania.
  • Zákaz krviprelievania a vraždy.
  • Zákaz jedenia zdochlín.
  • Zákaz lúpenia a krádeží.
  • Trestanie zločincov
  • Zákaz jedenia živých zvierat……………….. zdroj: Kniha Genesis

Aj stránka:God’s COVENANT with Noah. – Faithlife Sermons –  kde sa píše ,že zmluva s Noachom je večná a je univerzálna.
„Nesmiete jesť nijakú zdochlinu. Dáš ju cudzincovi, ktorý býva v tvojom meste, nech ju zje, alebo ju predaj cudzincovi zvonku. Lebo ty si ľud zasvätený Jahvemu, svojmu Boh“5. Mojžišova 14,21 …je tu reč o roztrhanom zvierati, nie primárne o krvi. Aj keď v danom zvierati ešte mohla byť./aj zadusené,uškrtené/. Ten text citujem na margo toho,že niektorí sa pýtajú,„prečo sa to malo dať cudzincom?“ Je to na dlhšie , ale treba si všimnúť to slovo-„zvonku“ a vedieť, prečo Boží ľud mal zostať čistý od týchto vecí a ďalej nech ešte odpovedia dané dva texty: Citujem.:…..
3 Mo.17,12…. „Preto som povedal Izraelcom: „Nikto z vás nebude jesť krv, a ani cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami, nebude jesť krv“. 2. Mojžišova 12,49…   „Ten istý zákon bude platiť pre domorodca i pre cudzinca, ktorý býva medzi vami.“.  Teda, potvrdené: „ani cudzinec nesmie jesť krv!“
2,….. Tiež aj tvrdenie, že „tu nejde o transfúzie , ale o jedenie zvieracej krvi“. Samozrejme, že tomu tak je, nakoľko vtedy nebola táto požiadavka aktuálna, tak ju nebola treba riešiť. Aj keď už od počiatku sa začala krv spájať s liečebnými účinkami,aj s duchovnými ,ako som spomenul aj v predošlej téme. A národy mimo Izrael ju využívali aj na tento účel. /Epilepsia, malomocenstvo, schopnosti,sila, odvaha, ovládnutie, atď./ Stránka z úvodu /ETF/ tvrdí:… „Zmyslom príkazu v Genesis 9 evidentne nebolo žiadne zdravotné hľadisko“. Aj keď tu šlo o duchovnú /mravnú/ stránku, nemôžme úplne súhlasiť s daným výrokom. Veľa zákonov od Boha malo aj túto stránku, a my dnes o krvi vieme veľmi málo. A to som spomenul aj v predošlom blogu v závere. Božie zákony nás chránia po každej stránke! Ale aj tak musím povedať, že Boh nezakazoval krv v prvom rade preto, že by bola nezdravá.
3,…… že, išlo iba o dočasný „ceremoniálny úkon“.  Citujem….„Ak nejaký človek z Izraelovho domu alebo cudzinec bývajúci medzi vami bude jesť krv, akúkoľvek krv, obrátim sa proti tomu, kto bude jesť túto krv, a vylúčim ho zo stredu jeho ľudu. 11 Lebo život tela je v krvi. Túto krv som vám dal ja, aby ste na oltári vykonávali obrad zmierenia za svoje životy; lebo táto krv je zmierením za život. 12 Preto som povedal Izraelcom: „Nikto z vás nebude jesť krv, a ani cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami, nebude jesť krv.“ 13 Ktokoľvek z Izraelcov alebo cudzinec bývajúci medzi vami uloví zver alebo vtáka, ktorý sa smie jesť, musí vyliať jeho krv a zakryť ju zemou. 14 Lebo životom každého tela je jeho krv a ja som povedal Izraelcom: „Nebudete jesť krv z nijakého tela, lebo životom každého tela je jeho krv a ktokoľvek ju bude jesť, bude vyhubený.“ (Levitikus 17:10-14,); 
Tu môžme súhlasiť len  s tým, že isté ceremoniálne úkony skončili so Starou zmluvou, lebo sotva  dnes niekto /z kresťanov/ zabíja zvieratá na obetné účely, kropí krvou oltár a podobne. Ale čo sa týka krvi ako takej, a jej zákazu konzumácie, tak to platí stále.
Daná stránka/ETF/ uvádza: …..  „Krv zo zabitého zvieraťa, zvlášť obetného zvieraťa, mala byť daná Bohu, ako symbol podriadenosti najvnútornejšieho života a jeho samotnej esencie. Obsahom zákazu o jedení krvi, ktorý bol explicitne formulovaný až v Levitiku, je jasné vyjadrenie výlučného Božieho vlastníctva nad krvou, podobne ako nad celým životom, preto Hospodinovi výlučne patrí tento podiel na obetiach.“ /ETF/ Súhlasíme, s prvou vetou, ale to ďalej nie je celkom pravda! V zmluve s Noachom sme mohli čítať slová Boha:….„nebudete jesť spolu s mäsom i jeho dušu, totiž krv“. A to bolo spomenuté cca 840 rokov pred zákonom z Levitiku /3. Mojž./ A zopakované aj v Skutkoch apoštolských v 15 kapitole.
Stránka /ETF/ z úvodu pokračuje: „Z toho vyplýva podstata jeho posvätného charakteru. Hlavne v starozákonných oddieloch je veľmi zreteľne vidieť, že si Hospodin vyhradzuje výlučné právo určovať, ako sa s krvou musí nakladať a tvrdo trestá, pokiaľ jeho vyvolený ľud Izrael tato nariadenie nerešpektuje“.  A s tým sa dá súhlasiť, nakoľko jediné použite krvi je len na náboženské použitie  /“dal som vám ju na oltári“/, inak sa má „vyliať“! Na žiadne iné účely sa nesmie používať! Obradná manipulácia s krvou teda symbolizuje odovzdanie života Bohu. A poukazuje /predobrazne/ na „krv zmierenia“, Kristovu, jedinečnú obeť.
Stránka /ETF/ pokračuje:….. „Rešpektovaním zákazu ohľadne jedenia krvi sa vyjadrovala hlboká úcta k posvätnej krvi. Krv se mala z tela zabitého zvieraťa nechať vytiecť, ale nevyžadovalo sa jej úplné odstredenie, čo by ani v praxi nebolo dosť možné.“ A to je fakt, ale potom neviem ,prečo sa to vyčíta JS? A to aj vtedy, keď JS menšie frakcie /mimo celej krvi a jej štyroch hlavných častí/ z krvi ponechávajú na svedomie samotných ľudí. Žiadny rozumný a vyrovnaný človek nebude zachádzať do extrémov, a neurobí z Božieho prikázania, pravidla bremeno, ako tomu bolo v minulosti a ako je tomu dnes./príklad-sabat,atď/

Desať prikázaní. Foto:https://pixabay.com/sk/

4,…… že, „kresťania nie sú pod Starým zákonom“.  Tu netreba toho veľa dodávať, nakoľko je to pravda. Ale je nutné povedať, že tým sa zákaz z krvou nezrušil, nakoľko ako sme spomenuli ,je uvedený aj v Novej zmluve. A zrejme je každému jasné, že mnohé zásady, zákony z SZ prešli aj do NZ. Ježiš sám povedal: „…Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť“. (gr. plerósai). ​(Matúš 5:17)
Zaujímavé by bolo vedieť, prečo Boh trestal porušenie daného zákazu „jesť krv“ smrťou? Naznačuje to niečo o dôležitosti tohto zákazu? „Hebrejský pojem “odrezať” (karat)implikuje oddelenie, exkomunikáciu v podobe vyobcovania zo spoločenstva,čo pre priestupníka malo predstavovať nábožensko- spoločensku izoláciu. Doslovný preklad tiež môže znamenať oddelenie od života, zničenie, zahubenie.“ /ETF/
5,….. že „nikto  kresťanov nemá súdiť pre pitie,jedenie“. Citujem: „Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka.“  (Marek 7:18–20). Naozaj , dnes môžme jesť všetko čo je vhodné, ale krv ako taká ,nikdy nebola pre Boží ľud „prirodzeným jedlom“ ,aj keď sa neskôr jedla v okolitých národoch. Ale keby aj, znamená to teraz, že môžme všetko jesť? Lebo v súvislosti s týmto textom mnohí zachádzajú do extrémov. No určite nie! Narkoman, ktorý bol prichytený ako orálne jedol drogu by určite na polícií nepochodil , keby sa na výsluchu odvolával na tento text. Vieme ,že aj prílišne pitie a jedenie/obžerstvo/ je hriechom. „…ani opilci…..nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (1. Korinťanom 6:9, 10
Teda, tento text nemôžme vnímať paušálne, bez rozmyslu. A to teda platí, že ani krv nemôžme jesť, lebo bola zákonom vyčlenená a zakázaná! Ak už niekto používa tento text, a verí, že eucharistia je doslovné jedenie tela Krista a pitie jeho krvi /nie symbolické/, tak kam ide daná oplátka po zjedení? Nejde tiež do čriev a do stoky? Teda, aj tu sa ukazuje, že takto chápať /doslovne/- „jedenie tela Krista a pitie jeho krvi“ je viac ako nerozumné. A hlavne nevhodné, neúctivé!  Vo svojej knihe Font of Life (2012), Garry Wills poznamenáva, ako Augustín „zosmiešňoval“ myšlienku, že eucharistický chlieb a víno sú doslovným telom a krvou Krista. „Augustín opakovane hovorí,“ píše Wills, „že Kristus nemôže byť žuvaný, strávený a vylučovaný.“ Tak kto sa viac mýli?
6,…….že „spasení sme milosťou skrze Krista“ a nie nejakými príkazmi, pravidlami“.
S tým musí každý súhlasiť, to by malo byť každému zrejme, ale aj tak nie je. A to hlavne tým, ktorí tvrdia, že „spasení môžme byť aj vďaka skutkom, bez viery v Krista“. /RKC-rozviniem v závere/
Lenže aj toto tvrdenie je viac ako nerozumné, nepravdivé. Na druhej strane, aj viera, ktorá sa neprejavuje patričnými skutkami nás nezachráni. A tak potom môžem robiť čo chcem, stačí mi viera. Nuž, tú „majú aj démoni a trasú sa“.  Jak 2:19„Viera bez skutkov je neplodná“! /20 verš/ Teda, nijako nemôžme súhlasiť. Načo sa potom snažiť o ovocie ducha, a prečo Biblia hovorí, že tí a tí ľudia „nezdedia Božie kráľovstvo“? Takéto tvrdenia  robia z ľudí nábožne mrtvoly a „neplodných“. Sú to aj tí, čo „spásu“ nechávajú na koniec, keď kalkulujú s posledným pomazaním, vychodenými /9/ piatkami a svojou „ľútosťou“ na smrteľnej posteli, keď je skoro každý vtedy na „mäkko“. Ale to je sebaklam!
7,…… že, daný zákaz zo Skutkov apoštolských je skôr „odporúčací ,a nie príkaz“.
Tak ako znejú dané slová /príkaz/?  „Lebo Svätý Duch a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: zdržiavať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví!“ Sk.ap. 15,28-29  Teda, ako vy vnímate, kedy je čo príkazom, alebo odporučením? A aký je v tom rozdiel? A ako to môžme určiť? Nám vyhovuje príkaz /JS/ a iným -odporučenie, lebo daný zákaz neakceptujú? Nemal by rozhodnúť kontext  15 kapitoly Skutkov, a celkový kontext Písma? Ak tam čítame niečo o „nevyhnutnosti“, tak čo nám to hovorí? Alebo ,že „ak sa budeme toho chrániť budeme konať správne“? A ak to spojíme aj s „krvou, uduseným a smilstvom“, tak tam vidíme len nejaké odporučenie?  Ako napríklad:“Môžte sa toho zdržať, ale nemusíte, – je to na vás.“ Kvôli tomu šli Pavol, Barnabáš a iní do Jeruzalema, a merali takú dlhú cestu? Teda, v praxi to znamená, že ……… „nesmilniť“ je len odporučenie? A aj ten problém /obriezka/ kvôli ktorému šli do Jeruzalema, je tiež len „odporučenie“? Teda, kto chce /napr.židia/ sa môže obrezávať, a pohania nemusia? Iné časti Písma jasne a nespochybniteľné vyvracajú takýto názor.  Ten silný akcent príkazu je tam vidieť, aj v spojení s daným „duchom svätým“. Komické je to, /tvrdenie z netu/ že niektorí tomu aj tak veria,že kresťania zo židov a kresťania z pohanov k tomu zaujali rozdielny postoj, a že takto to má byť.

8,…….že, „jedenie nie je transfúzia“. S tým samozrejme opäť súhlasím. Lenže nemám ten dojem, že

Je jedna alternatíva z mnohých.

Skutky apoštolské hovoria o „jedení“, ale o „zdržiavaní sa krvi“, a to má podstatne širší význam. Otázka: Má aj staro-gréčtina/koiné/ slovo „jesť“? Samozrejme, a čítame ho na mnohých miestach Písma.  Greek-20068. Prečo potom sa tu nepoužilo toto slovo, a to opakovane-dvakrát? Je Boh predvídavý a vedel, že v istom čase bude transfúzia bežnou súčasťou ľudí? Možno chápať slovné spojenie: „zdržiavať sa krvi“, ako len jedenie? Alebo má širší význam? Ak povieme ,že niekto sa zdržal hlasovania, veríme, že v skutočnosti hlasoval, len nie bežným spôsobom /elektronicky/, ale trebárs zdvihnutím ruky,slovne? Zrejme nie?! Zámerne som nepoužil analógiu s alkoholom, čo zrejme mnohí poznajú. Ešte raz – daný zákaz hovorí, že  krv akýmkoľvek spôsobom do organizmu neprijímame, pretože ten zákaz sa týka krvi samotnej a nie cesty akou ju do organizmu dostaneme. Ta „cesta“ je nepodstatná. Podstata problému je výhradne v krvi samotnej.  A tá sa má „vyliať“,…“vrátiť Bohu“,….“Zdroju života“. Kto môže, ten to pochopí.
9,….. že, tu ide o „otázku svedomia“, v súvislosti s obrátenými pohanmi na kresťanskú vieru, aby sa kresťania zo židov „nepotkýnali“,nepohoršovali.
Teda,…..prečo by kresťan nemal smilniť? Kvôli tomu, aby sa niekto na nás „nepotkýnal, nepohoršoval sa“? Alebo preto, že je to zlé, a Bohu sa to nepáči? Nie je tomu tak aj s krvou? Alebo tu to platí inak? To znamená, že ak sa židia potkýnali, tak po uznesení vedúceho zboru v Jeruzaleme, sa museli pohania obrezávať ďalej, aby židov nepohoršovali? Nech si každý odpovie sám.
10,…… že, „Pravda je od počiatku ucelená a nemôže sa meniť“. Je tomu tak? Nie, nikdy tomu tak nebolo. Potvrdzuje to aj daný výnos apoštolskej rady. Tu stránka /ETF/ poukazuje na isté zmeny v učení u JS. Čo je samozrejme fakt, odhliadnuc od istých nepresností. Citujem ich: „Väčšina radových svedkov Jehovových nepátra po hlbších dôvodoch, prečo prichádzajú z ústredia ich organizácie tak protichodné závery.  Uspokoja sa s argumentom, že predsa Jehova Boh dáva aktuálne “nové svetlo” svojmu ľudu skrze teokratické vedenie, ktoré reprezentuje vedúci zbor svedkov Jehovových.“  Tá druhá časť je pravdivá, a tak to má byť. A to mi bolo vždy aj sympatické. Nakoľko …..  „cementácia, zabetónovanie“ niečoho, čo sa ukazuje ako nepravdivé, alebo nepresné, je cesta do záhuby toho ,ktorého náboženstva. To sa vyčíta aj reformácií, že „nebola dotiahnutá do konca“, ale si osvojila isté nebiblické náuky z RKC. Jedno je isté, že všetci nedokonalí , omylní ľudia chybujú a upravujú svoje  predošlé poznanie, a to nielen náboženstvá, ale všetci./ateizmus, veda,atď/ No a samozrejme, ak sa to vyčíta JS, tak potom to platí na každého. Alebo nie? A každý kto pozná čo len trošku históriu vývoja istých náuk, tak vie , že nikde sa to tak veľa a radikálne nemenilo ako trebárs v RKC. A niekedy opakovane. /Limbus, peklo, trojica, celibát obrazoborectvo, evolúcia, ospravedlnenie, atď./ Je toho nesmierne veľa. Ale nesúďme a vnímajme to ako ich „nové svetlo“. A to aj v prípade tých, /ETF/ ktorí pozabudli ,že aj Luther /reformácia/ veril v zákaz jedenia krvi. Stáva sa. „Chybička se vloudi“.
A každý, kto pozná vyučovanie JS /a ich  takmer každodenné štúdie Písiem/ a teda aj „vyučovanie“  iných, vie porovnať, kto dnes má nejaké biblické poznanie, a kto nie?! Všetko možno JS vyčítať, ale určite nie to, že neskúmajú Písma a že nejdú do „hĺbky“.
11,….. že, „raní kresťania sa mýlili a nemali v tom úplne jasno a ani nepropagovali zákaz používať krv, a ani iné použitie“
Sčasti sme si na to odpovedali  v minulom blogu, ale nie je tomu tak. Ich vyjadrenia na daný zákaz sa nedajú takýmto spôsobom nijak interpretovať. Ak by radšej zomreli, ako by jedli zvieraciu, alebo ľudskú krv ,tak tu netreba viac nič dokazovať. Tragikomické na tom je to, že daný zákaz dodržiavajú mnohí kresťania, /východní/ a západná cirkev ho tiež do konca tisícročia dodržiavala. Aspoň formálne. A to aj na základe praxe prvotnej ,kresťanskej obce. To, že raná cirkev reagovala na krivé obvinenia/pitie krvi detí,atď/, je jedna vec, ale ich zrozumiteľné vyjadrenia jasne poukazujú, že daný zákaz  jedenia krvi rešpektovali.
12,……že, „symbol života/krv/ nie je viac ako samotný život.“ Niet námietok. Ale musíme to aj správne chápať. Tak, najlepšie je to dokumentovať biblickými príkladmi. Nikto nepochybuje, že život je

Foto:https://pixabay.com/sk/

najcennejšia komodita, a že tento život symbolizovala krv. A je nám jasné aj prečo? A tak skúsme príbeh o tom, ako sa isté deti /ak je už reč o deťoch JS-„obetiach“/ posmievali Božiemu prorokovi Elizeovi slovami: „Poď hore, plešivec, poď hore, plešivec!“ No a Elizeus na nich zvolal zlorečenie a z lesa vyšli dve medvedice a roztrhali 42 detí, ktoré sa mu smiali.  (2 Kráľov 2:23, 24)   Čo sa z tohoto príbehu môžme naučiť? Je vždy prioritou náš život, naša záchrana, alebo poslušnosť Bohu? Posmievanie Božiemu prorokovi sa rovnalo posmievaniu  samotnému Bohu. Nehovorí Písmo: „Lebo takto vraví Jahve nebeských mocností, ….: „Kto sa dotkne vás, dotýka sa zrenice môjho oka!“ Zech. 2,12
A je nebezpečné vŕtať sa v oku „mocného Boha“. Ja by som to nikdy nerobil, lebo vieme naozaj „kto dnes slúži Bohu“? /Pozri zásadu: ………. ​(Sk. 5:38, 39 !!!/  A ak je to málo, skúsme iné príklady:       2 Sam.24,10-21,. Dávidove sčítanie Izraela, 4.Mojž.16,1-50-zničenie Kóracha a spol, a ďalších za reptanie, 2 Mojž.32,1-35-uctievanie teľaťa, Daniel 3,1-30, príbeh Šadracha, Mešacha a Abed Nega, Ananiáša a Zafiry, a desiatky iných príbehov. Tie majú jedno spoločné. Že poslušnosť Bohu a jeho prikázaniam je dôležitejšia ako náš život. Aj preto sú JS tak odlišní v tejto vlastnosti, ktorá vedie k jednote a k požehnaniam. Aj potopa, prvé zničenie Jeruzalemu, druhé zničenie a podobne, tiež poukazujú, že „poslušnosť je viac ako život tých, čo prehliadajú Božie normy!“ Poslušný, pravý kresťan vidí svoju budúcnosť , život v prvom rade v „budúcom veku, skutočnom živote“, ktorý ešte len príde.  (1. Timotejovi 6:19., Hebr. 2:,5;) Teda, problém nie je v Bohu, ten je dokonalý a spravodlivý a miluje deti a všetkých čo sa mú chcú páčiť……. ale „neponecháva bez trestu“. Hlavne u tých, čo hrubo ignorujú jeho požiadavky,normy.
13,…… že, je potrebné „rešpektovať posvätnosť života, krvi!“ A toto je ten najväčší problém mnohých. Môže človek, čo opäť má len zbežné poznanie histórie povedať, že „kresťania“ rešpektovali posvätnosť krvi a života? V súvislosti s dokumentami ktoré len v tento týždeň išli na staniciach TV /križiacke vojny, 2 svetová vojna, 30-ročná vojna/ bolo možné vidieť a počuť slovné spojenie.“Krv tiekla prúdom po uliciach“, a detailne bola rozobraná „posvätnosť života a krvi“ z minulosti v praxi. Čo vo mne vzbudzovalo hrôzu z toho, ako niekto chápe túto posvätnosť a lásku k blížnym. Ak by sme sa pozreli hlbšie na celú minulosť kresťanstva a aj súčasnosť, môžme nadobudnúť pocit, že sa pochopila plne posvätnosť života a krvi? Verili by ste takým ľuďom, že majú oni pravdu ohľadne zákazu „zdržiavať sa krvi“, keď takto pochopili danú posvätnosť života? A to môžme vynechať podľa ich názoru „spravodlivé“ zabíjanie, vojnu, ak zohľadníme len tie iné./zlé/ Tie ,kde určite nešlo o kresťanské princípy, ani o spravodlivosť! Hneď na začiatku článku sme čítali: „Žiadna iná náuka sa tak priamo nedotýka života a smrti následkom pochybenia v náboženskom učení ako práve náuka o krvi“./ETF/ Je to pravda? NIE !!! Posvätenie vojny, náboženský formalizmus, ľudské a filozofické náuky, absencia presného biblického poznania a podobne zabili, zničili tisícnásobne viac ľudských životov. Na konci článku priložím niektoré štatistiky týchto zbytočných obetí.  Vo svetle týchto faktov už plnšie chápem posolstvo Erasmovej – „Chvála bláznivosti“. cez  renesanciu, osvietenstvo až k sekularizácií dnešnej doby. „Preliatím krvi, ľpie na tých čo tak robili -vina krvi“…….„Pretože má krv tak drahocennú a unikátnu hodnotu, nesmie sa s nou nakladať ako s niečím obyčajným“. /citácia-ETF/ Pretože, je to aj apel Písma:….„uvážte, o čo hroznejší trest si zaslúži ten, kto šliape po Božom Synovi, znevažuje krv zmluvy, v ktorej bol posvätený, a tupí Ducha milosti?“ Ale ako to môžme robiť? Kto pozorne čítal tento článok, tak ten vie ako. A môžme ju znevažovať aj tak,

Exkluzivita krvi Krista !!! Foto:https://pixabay.com/sk/

že budeme tvrdiť, že zachránení môžu byť aj inoverci,ateisti a že tá záchrana bude akoby „plat za ich dobré skutky?“ Tvrdenia – KBS./katechizmu/. Nie je to rúhanie? „Spása, nie je plat za naše skutky“.

Čo ešte vyplýva zo Skutkov apoštolských a zo zákazu „zdržiavať sa krvi“? Nuž to, že krv Krista posväcujeme a považujeme za jedinečnú a svätú, ak ju staviame na ten najvyšší piedestál. A to sa deje aj tak, že rešpektujeme zákaz krvi všeobecne. Práve vtedy si hlavne uvedomíme, čo Boh a jeho syn pre nás vykonali?! A krv jeho syna získa nesmiernu hodnotu, ktorú ničím nemôžme nahradiť. Neplatí to, ono známe: „Daruj /Jozef/ krv a zachrániš /Michalovi/ život“,….pretože mu ho maximálne môžme tak akurát len predlžiť,…..ale v skutočnosti platia slová: „uver v preliatu krv Krista a získaš skutočný, krásny, večný život!“


Zhrnutie: Nadčasová zmluva s Noachom o zákaze jesť mäso s krvou /840 rokov pred Mojžišom/,…zákaz vyslovený v Levitiku,/daný Mojžišovi/……nerešpektovanie trestané smrťou,…….život/duša/ je v krvi,  ……jediné použitie na náboženské účely/“dal som vám ju na oltár“/,……zákaz daný kresťanom z rozhodnutia apoštolov,svätého ducha,…..ako niečo-„nevyhnutné“,….poslúchanie = „správne konanie“ …..zmierovacia krv Krista tak získava jedinečné a vyvýšené miesto v živote každého hriešneho človeka!

ZÁVER:  Jehovovi svedkovia – teda „nehazardujú so životom“ a ani „nepochybili v náboženskom učení“ !

——————————————————————————————————————————-

„Lebo kto myslí len na to, ako si život zachrániť,/porušením Božieho prikázania/ stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa,/svojou poslušnosťou Bohu/ nájde ho.“ Matúš 16,25

============================================================================

Štatistiky ako si ľudia vážia život:

VOJNY………Každoročne v dôsledku vojen zahynú vo svete desaťtisíce ľudí. V roku 2008 svet evidoval 63 regionálnych konfliktov, ktoré viedli k 56-tisícom strát na životoch. Za rok /2007/ sa počet civilných obetí v 42 konfliktoch, ktoré vo svete prebiehali, odhaduje na 180-tisíc, teda na vyše trojnásobok. Nezanedbateľný je aj ekonomický dopad na ľudstvo ,….lebo aj to má úzky súvis s úmrtnosťou,so smrťou! Alebo i…….Keď sa vojny vedú v štátoch so zlou infraštruktúrou a s málom zdrojov, zvyšuje sa počet „nepriamych zabití“ chorobami a hladom. A samozrejme,každému je známe ,že len dve svetové vojny v „kresťanských“ krajinách si vyžiadali cca 50-70 miliónov obetí! Inštitút pre ekonomiku a mier (IEP) nedávno odhalil, že nás celosvetové zbrojenie vlani stálo šesť biliónov dolárov. Celkové ekonomické dopady násilia tvorili závratných 14,3 biliónov.

Kde na svete sa najviac vraždí? – tu je prehľad! 437-tisíc zaznamenaných vrážd v celosvetovom meradle.

TOBACCO OR HEALTH IN THE EUROPEAN UNION PAST, PRESENT AND FUTURE ……:

Účinky  používania tabaku na zdravie jedinca a celej populácie v Európe sú popísané v kapitole c.1. Fajčenie zostáva najčastejšou samostatnou príčinou smrti a ochorení v Európskej únii (eú) napriek pokroku, ktorý bol dosiahnutý v oblasti regulácie tabaku. Viac ako 650 000 Európanov zomrie každý rok, pretože fajčia, co predstavuje každé siedme úmrtie v Európe, a ďalších viac ako 13 miliónov trpí vážnymi chronickými ochoreniami vyplývajúcimi z fajčenia. Okrem toho sa nado-všetku pochybnosť vie, že tabakový dym predstavuje vážne ohrozenie zdravého životného prostredia, ktoré zabíja desiatky tisíc ďalších nefajčiacich Európanov, pričom mnoho miliónov ľudí navyše je chorých v súvislosti s inhaláciou dymu produkovaného inými ľudmi…..atď“!

Samovraždy.….Databáza úmrtnosti WHO a priložená mapa s počtom úmrtí na 100 000 obyvateľov. Len na Slovensku je to každý rok cca 500-800 dokonaných samovrážd a ďalšie stovky pokusov. A to je len malé Slovensko! Švajčiarsko (15. februára, RV) – V uplynulých dňoch Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že od roku 1950 do roku 1995 došlo ku globálnemu nárastu samovrážd o 60%. Na svete každoročne spácha samovraždu jeden milión……Každý rok !!!  Tu sú krajiny s najväčším počtom samovrážd – Mapa.

Posvätnosť života?! Foto:https://pixabay.com/sk/

Dr. Ross Wilson, ktorý viedol štúdiu o používaní krvi, vysvetlil, že „podanie transfúzie krvi môže pacienta zabiť, pretože môže spôsobiť zlyhanie srdca“. Podľa štúdie, ktorú viedol Dr. Wilson pred šiestimi rokmi, „zomrelo ročne asi 18 000 [Austrálčanov] v dôsledku komplikácií, ktoré vznikli ako priamy následok použitého liečebného postupu“. Samozrejme, iba istá časť úmrtí  bola spojená s podaním transfúzie. Sydney Morning Herald. /Australské noviny/

.Odhaduje sa, že pri transfúziách bolo napríklad vo Francúzsku v rokoch 1982 až 1985 nakazených vírusom HIV 6000 až 8000 ľudí. Podľa niektorých zdrojov krvné transfúzie spôsobili 10 percent infekcií HIV v celej Afrike a 40 percent prípadov aidsu v Pakistane. A samozrejme sú aj iné/vyspelé,a rozvojové/ krajiny ,kde boli veľké krvné škandály! A z času na čas sa objavujú iné. Spomínajú sa v danom vestníku Rady Európy 2003.

Potrat bol hlavnou príčinou smrti vo svete v roku 2018, lekári ním zabili  42 – 45 /podľa iných/ až 56  miliónov ľudí. https://www.thecatholicthing.org/2017/01/29/45-million-aborted-children-only-a-statistic/

A tých ďalších zbytočných obetí je aj v iných oblastiach života:Alkoholizmus, drogy , hlad, ničenie zeme…atď. Teda, JS nie sú na tom tak zle,/práve naopak/ nakoľko spomenutým veciam v závere sa vyhýbajú!  Ešte veríme, že niekomu až tak záleží na živote? Ale podotýkam, je rozdiel zomrieť pre poslušnosť Bohu, a niečo iné pre neposlušnosť jeho normám správania, príkazom!


Foto: Zdroj….:Pixabay

1 Foto-vlastný zdroj.

Nikdy neexistuje bezvýchodisková situácia v živote človeka a to ani v realite dnešných dní!

13.01.2023

(Doporučenie: Kto chce viac získať z tohoto článku, môže si pozrieť aj všetky odkazy na biblické texty, ktoré sú vyznačené inverzne.) Možno, pri názve tohoto blogu vás napadnú slová, že – nádej zomiera posledná. Ale ja začnem uistením, že skutočná nádej nikdy nezomiera. Ale sa napĺňa, a my potom zisťujeme,(alebo ešte len zistíme) že stálo za to veriť [...]

„Ja Som“ = „Ja som, ktorý som“ ? !

06.02.2021

Ako to vlastne je? A tak skúsme opäť uvažovať pomocou Božieho slova a zdravého úsudku, a možno pochopíme, /ak tak bude chcieť Boh, ktorý pokorným dáva porozumenie/, že nie všetko čo nám niekto tvrdí musí byť pravda. Aj keď to tvrdí väčšina. Z biblickej opakovanej histórie by sme to mali aspoň vedieť, ak ju dobre poznáme?! A verme, že skúmanie, kladenie otázok, [...]

„A pekelné brány ju nepremôžu“. – (ale niekde sa stala chyba, niekoho predsa premohli)

18.12.2020

Citujem, ……. „Akokoľvek zázračne to znie, Cirkev sa naozaj za celých dve tisíc rokov ani raz nepomýlila v otázkach viery alebo mravov. Je to vlastne skutočný zázrak, ktorý by mohol komukoľvek poslúžiť na dôkaz božskosti katolíckej Cirkvi. Mnohí by radi dokázali aspoň jeden jediný omyl katolíckej Cirkvi v jej dvetisíc-ročnej histórii. Nikomu sa to [...]

Kyrylo Budanov

Ako Kyjev prekazil sprisahanie zradných plukovníkov? Objavili sa nové fakty o pláne únosu Zelenského a likvidácie Budanova

29.05.2024 10:00

Plukovník ukrajinskej Správy štátnej bezpečnosti Andrij Huk, ktorého Bezpečnostná služba Ukrajiny obvinila z prípravy atentátu na prezidenta Zelenského, na začiatku totálnej ruskej invázie navrhol kolegom, aby sa v prípade príchodu ruských vojsk vzdali.

Zoroslav Kollár, súd

Pokračuje súdny proces so Zoroslavom Kollárom v kauze korupcie na súdoch

29.05.2024 09:40

Obžalobe čelí aj bývalý sudca Richard Molnár a advokát Tomáš Kulák.

Bojová stíhačka / F-16 /

Letisko v Sliači nie je pripravené na prílet stíhačiek F-16. Dôvodom je aj sporné rozhodnutie Naďa, zistili vládni kontrolóri

29.05.2024 09:22

Národní audítori skritizovali aj spoluprácu ministerstva obrany s Agentúrou NATO pre podporu a obstarávanie

milano

(New Living Translation) "Základy práva a poriadku sa zrútili. Čo môžu robiť spravodliví?" "Základy", - pod týmto slovom treba vidieť princípy morálky, ktoré tvoria základ spoločnosti. (Ellicottov komentár) Na otázku: "čo môže robiť spravodlivý"? - odpovedá Žalmista v 1 a 7 verši, daného 11 Žalmu. Práve v takých časoch, musí kresťan bezvýhradne dôverovať Bohu, ktorý podporuje a ochraňuje tých, čo sa držia jeho spravodlivých noriem. A útechou je im aj to, že tí - čo rúcajú základy poriadku a prehliadajú spravodlivosť, nikdy nemôžu zvíťaziť! Táto kategória ľudí, dokonca považuje súčasný úpadok morálky, za - "ilúziu" a značná časť týchto ľudí verí, že "žijeme v tom najlepšom svete". Veľavravné sú preto aj slová zo Zjavenia 22,11-12, ktoré, na už nadhodenú otázku, radia: ..... "Kto krivdí, nech krivdí ďalej; kto je špinavý, nech zostane špinavý ďalej; spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov."

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 186607x
Priemerná čítanosť článkov: 5043x

Autor blogu

Kategórie