Založ si blog

Smrtiaca ilúzia !

Závoj smrtiacej ilúzie. Foto:https://pixabay.com/sk/

Môže falošná predstava, ilúzia zabíjať?

A môže to robiť vo veľkom meradle, o ktorom nemáme ani len tušenie?
Môže napáchať veľké zlo a smrť iba jedna takáto ilúzia, predstava?
Môže ! A tak sa aj dnes deje po celom svete. Niekto nám podsúva niečo, čo brzdí rozvoj ľudského ducha a jeho snahu napredovať. A zahmlieva sa pravda Božieho slova. Ako sa to ale môže diať?

Aj takto:
„Kardinál Hans Urs von Balthasar hovoril o nádeji, že peklo bude prázdne. Ľudia v ňom nebudú.“ Dodáva tiež, že z Písma o nikom nevyplýva, že by bol zatratený, dokonca priamo ani o Judášovi. „V každom prípade do pekla ide len  ten, kto doň chce ísť.“  A tak stavitelia modernej  tolerantnej, /lacnej/ náboženskej ideológie, „úzku cestu k záchrane“ prekryli „šesť prúdovou diaľnicou„.    Hyghway To Hell.

Toto dielo /Čo smieme dúfať?/, vyvolalo veľký rozruch, a to z viacerých dôvodov. Hlavne sa mu vyčítalo to, že je to až príliš optimistická vízia, a že sa tým prehliada Božie Slovo, ktoré má iný názor ,a že Biblia odmieta takýto bezbrehý optimizmus. Samozrejme, to „peklo“ musíme chápať , nie ako miesto večných múk, ale ako smrť, zničenie./zlých/, nakoľko Biblia nepodporuje náuku o večných mukách.
.A on sám /pán kardinál/nie je osamotený s touto predstavou, pretože, viacerí katolícki učenci, kňazi, laici  i protestantskí  teológovia/Karl Barth,atď./poukazujú na niečo podobné. A to sa u niektorých blíži až nebiblickej predstave Origena z minulosti, ktorý učil o spáse všetkých, dokonca aj satana, démonov. /Apokastáza – Origenes/

Pravdou je to, že niektorí katolícki učenci sa snažili a snažia trochu „vyretušovať“ názor pána kardinála, ale ani oni nie sú ďaleko od nebiblických predstáv o záchrane. Ak v minulosti boli časy, keď sa každý posielal do pekla/zatratenia/, tak teraz tu máme druhý extrém, a ešte horší.
Prečo tak môžme hovoriť?
Nuž, ak sa ľuďom podsúva takáto predstava, tak necítia potrebu „hľadať Boha“,……necítia potrebu „byť zachránení“,……necítia potrebu „byť bdelí“,…..necítia potrebu „s bázňou a chvením pracovať na svojej záchrane“,……necítia potrebu „rozlišovať“ a podobne.

A v zmysle textu z 1 Korinťanom 7,23   – ako keby sme takýmto, svojim pasívnym postojom, redukovali hodnotu preliatej krvi Krista na úplne bezvýznamnú. A tak v povedomí ľudí žije predstava, že záchrana je samozrejmosť, a nič nám nehrozí, lebo Božie milosrdenstvo zastrešuje všetkých, aj tých čo nechcú Boha poslúchať a konať jeho vôľu. Masy vlažných, matrikových kresťanov a kresťanov bez presného biblického poznania, sú toho dôkazom.
K tejto zničujúcej predstave patrí aj ilúzia tých, čo tvrdia: … „Raz spasený, navždy spasený“.

Foto: https://pixabay.com/sk/

Nie, skôr platí že   – „Kto vytrvá do konca, bude zachránený.“ ​(Matúš 24:13
Dokonca sa prišlo aj s niečim takým, čo je pre nás vraj „akousi poistkou“ pred smrťou v neschválenom stave. /krst, odpustky, vychodiť deväť prvých piatkov, posledné pomazanie a podobne/
Ale má takáto optimistická predstava aj pri viere v milosrdného Boha , biblickú podporu?
Skúsme príklady z minulosti: Potopa /zachránilo sa osem ľudí/, Sodoma a Gomora/zachránili sa traja ľudia/, prvé zničenie Jeruzalemu Nabuchonodozorom a i druhé zničenie Jeruzalemu Titom/zachránený bol relatívne malý počet /. Teda, opakovane „brány pekelné“ niekoho premohli, lebo sa niekto „skryl vo falošnosti“!“ IZAIÁŠ 28:15.
Tak ako v minulosti, tak aj dnes platia známe prorocké slová: …. „ako je napísané: „Nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha.  Všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik. Ich hrtan je ako otvorený hrob, svojimi jazykmi hovoria ľstivo, za perami majú jed vreteníc, ich ústa sú plné kliatby a horkosti;  ich nohy sú rýchle prelievať krv,  na ich cestách skaza a nešťastie; nepoznali cestu pokoja.  Pred ich očami nieto bázne Božej.“
Rim.3 kapitola 10-18., Žalm 14:1-3./
Čo vyplýva z daných slov? Je tu priestor na prílišný optimizmus kardinála Balthasára?
Alebo skúsme,  ako to prorocky videl prorok Sofoniáš 1:18..…?
„Do úzkosti vženiem ľudí, že budú chodiť ako slepí, lebo zhrešili proti Pánovi; ich krv sa bude vylievať ako prach a ich telá ako hnoj.  Ani ich striebro, ani ich zlato ich nevládze zachrániť v deň Pánovho hnevu. Oheň jeho žiarlivosti pohltí celú zem, lebo skoncuje, a to hrozne, so všetkými obyvateľmi zeme.“
Zrejme zo slov Sofoniáša sa už vytratil náš „optimizmus“ načisto? Ale iba ten nebiblický, ale to je viac problém tých, čo prehliadajú Písma /zlých/. Apoštol Pavol napísal: „Vždy sa radujte.“ ​(1. Tes. 5:16) Teda, kresťania majú byť optimisti, ale nesmú prehliadať realitu Božieho slova.
Dobre, a to Boh zničí „všetkých obyvateľov zeme“?  Nie !!!  Kontext Sofoniáša a kontext Písma hovorí , že predsa len niekto bude zachránený, ale tak výrazne sa zredukuje počet obyvateľov po zásahu Boha, že to naozaj bude vyzerať aj z pohľadu ľudí, akoby išlo o vyhubenie celej zeme. Realitu vystihujú aj slová z 1 Petra 4,18 :……..

A ak sa spravodlivý ledva zachráni, kam sa podeje bezbožný a hriešnik?“  Pozri tiež.: Kazateľ 7:28.
Ježiš sa tiež vyjadroval viackrát k danej téme, už známymi slovami o „širokej a úzkej ceste“ k záchrane, /ako som už uviedol,/ ale i inými slovami: ….„lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.“ ​(Matúš 24:21, 22)

Tento text tiež len potvrdzuje pointu slov proroka Sofoniáša. A naozaj, človek aj pre svoju ľahostajnosť, bezstarostnosť a sebaklam bude vtedy na zemi „vzácnejší ako zlato z Ofíra“.  ​(Izaiáš 13:12)
Už zmienený optimizmus niekoho z úvodu, je niečo podobné ako to podáva aj prorok .Jeremiáš 6:14 – …. „veď od najmenšieho po najväčšieho sú ziskuchtiví všetci a od prorokov až po kňazov všetci pášu podvod. Liečia ranu dcéry môjho ľudu ľahkovážne. Vravia: “Pokoj! Pokoj!”, ale pokoja niet. Zahanbení sú, veď pášu ohavnosť, ale hanbiť sa nehanbia, ani červenať sa nevedia. Preto padnú s tými, čo budú padať, v čase navštívenia klesnú, hovorí Pán.“

Teda, obdobnú smrtiacu a nebiblickú predstavu mali aj ctitelia Boha v minulosti. Ten proklamovaný „pokoj“ nebol žiadnym pokojom a mnohí za to zaplatili životom. A ako vtedy, tak aj dnes budú „falošní poslovia pokoja  horko plakať“. Iz 33:7
Prečo sa nepoučiť?  A to preto, ten „horký plač“, lebo tí „proroci a kňazi“ –  „vypúšťali smrteľne jedovatý plyn“, ľudské pohľady na záchranu, svoje vlastné predstavy, tradície, ktoré oklamali  celú zem. A tak budú „jesť z  horkých ,plodov svojich úst“. A smutné je to, že aj s tými oklamanými.

Foto: https://pixabay.com/sk/

A táto epidémia smrtiacej ilúzie o spáse si stále vyberá svoju daň a pácha obrovské škody. A podotýkam, že tu nejde len o „počty“ tých, čo budú zničení, alebo zachránení, ale hlavne o návrat k Bohu , návrat k morálnosti.
Žijeme v dobe, keď sa rozhoduje o našej budúcnosti. Tí, ktorí sa zaoberajú svetskými ilúziami a veria im, sa jedného dňa prebudia do drsnej skutočnosti. Ich údel je vhodne opísaný týmito slovami:….. „Áno, stane sa to tak, ako keď sa niekomu hladnému sníva sen a v ňom je, a prebudí sa, a jeho duša je prázdna; a ako keď sa niekomu smädnému sníva sen a v ňom pije, a prebudí sa, a tu je unavený a jeho duša je vysušená.“ (Izaiáš 29:8)  Ilúzie tohto sveta a nebiblické ,náboženské predstavy, celkom iste neurobia nikdy nikoho spokojným a šťastným a ani mu nezabezpečia záchranu, večný život!. Ak sme už spomínali slova proroka Sofoniáša, tak aj na záver si môžme citovať jeho varovné slová: …. „Hľadajte Jahveho, všetci skromní ľudia zeme, ktorí plníte jeho príkazy. Hľadajte statočnosť, hľadajte skromnosť, možno sa skryjete v deň Jahveho hnevu“. Sofoniáš 2:3:

A záleží len na nás či to „možno“ bude „istotne“, a potom priami zeme nemusia

https://pixabay.com/sk/

mať žiadne obavy zo zničenia zlých.
Tento „zhubný nádor“ ktorý ničí, dusí túto zem , musí byť odstránený! A to je opäť – radostná správa.

Teda, praví kresťania majú opodstatnený dôvod na optimizmus /a to nie je nebiblická ilúzia/, aj preto, že očakávajú, blízku a radikálnu zmenu k lepšiemu, čo vyplýva aj zo sľubu príslovia:

Prísl. 2:21, 22: „Priami, tí budú bývať na zemi, a bezúhonní budú na nej ponechaní. Zlí, tí budú zo zeme odrezaní; a zradní, tí budú z nej vytrhnutí.“

 


Foto: https://pixabay.com/sk/

„Ja Som“ = „Ja som, ktorý som“ ? !

06.02.2021

Ako to vlastne je? A tak skúsme opäť uvažovať pomocou Božieho slova a zdravého úsudku, a možno pochopíme, /ak tak bude chcieť Boh, ktorý pokorným dáva porozumenie/, že nie všetko čo nám niekto tvrdí musí byť pravda. Aj keď to tvrdí väčšina. Z biblickej opakovanej histórie by sme to mali aspoň vedieť, ak ju dobre poznáme?! A verme, že skúmanie, kladenie otázok, [...]

„A pekelné brány ju nepremôžu“. – (ale niekde sa stala chyba, niekoho predsa premohli)

18.12.2020

Citujem, ……. „Akokoľvek zázračne to znie, Cirkev sa naozaj za celých dve tisíc rokov ani raz nepomýlila v otázkach viery alebo mravov. Je to vlastne skutočný zázrak, ktorý by mohol komukoľvek poslúžiť na dôkaz božskosti katolíckej Cirkvi. Mnohí by radi dokázali aspoň jeden jediný omyl katolíckej Cirkvi v jej dvetisíc-ročnej histórii. Nikomu sa to [...]

Založme oheň, budeme páliť vojenskú výzbroj celého sveta!

25.07.2020

Námet daného blogu platí do slova a do písmena. Blíži sa čas, keď naozaj sa budú „páliť“ sedem rokov všetky zbrane sveta. Aj keď to slovo – „páliť“ môžme chápať či už ako – likvidovať, ničiť, alebo aj doslovne. Nakoľko oheň zohráva primárnu úlohu v taviacich peciach. A väčšina zbraní je zo železa. Dané proroctvo môžme [...]

Polícia / NAKA / Kukláči /

NAKA začala trestné stíhanie v kauze vyplatenia 30 miliónov eur advokátom

02.12.2022 10:34

FNM zrealizoval v roku 2014 verejné obstarávanie právnych služieb a uzavrel zmluvy aj s advokátskymi kanceláriami Bžán a Dvorecký.

prezidentka

Poslanci pokračujú v rokovaní, čaká ich výnimočne viacero hlasovaní

02.12.2022 09:52

Poslanci majú rozhodnúť aj o novele zákona o dani.

sanna marinová Anthony Albanese

Európa nie je dosť silná na to, aby sama čelila Rusku, vyhlásila Marinová

02.12.2022 09:02

Podľa fínskej premiérky ruská invázia a okupácia Ukrajiny odhalila slabé stránky Európy a strategické chyby pri rokovaní s Ruskom.

Peter Pellegrini, Ide o pravdu

Pellegrini v Ide o pravdu: Hlasovanie o páde vlády bude test. Ukáže sa, kto je provládny

02.12.2022 09:00

Pri odvolávaní vlády neexistuje šedé, len biele a čierne. Buď ste za túto vládu alebo ste proti nej, hovorí Peter Pellegrini. Jasne sa poslanci rozdelia, dodáva.

milano

""Postavím sa na svoje strážne miesto, zastanem si na strážnu vežu, budem striehnuť, aby som zbadal, čo mi povie, čo odpovie na moju sťažnosť. Vtedy mi Jahve odpovedal slovami: "Napíš videnie, vyry ho na dosky, aby sa dalo ľahko čítať. Lebo toto videnie sa splní v určenom čase, speje ku svojmu splneniu a nesklame, ak sa oneskorí, čakaj naň, lebo sa určite splní, nezlyhá. Pozrite! Nestatočný človek padne, ale statočný človek si zachová život svojou vernosťou."" Hab.2,1- 4 (katolícky, Botekov preklad)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 36
Celková čítanosť: 151714x
Priemerná čítanosť článkov: 4214x

Autor blogu

Kategórie