Založ si blog

Najväčšie – znamenie – v dejinách sveta!

“Keď sa zvečerí, hovorievate: “Bude pekne, lebo sa červenie nebo;” a ráno: “Nebo je zachmúrené a červené, dnes bude búrka.” Vzhľad oblohy viete posúdiť,a znamenia časov neviete?! Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo“. Mat.16,2-4
A aj dnes hrozí  „búrka“  a nebo je naozaj  zamračené, temné, a čo my, vieme skúmať

Foto:https://pixabay.com/sk/

„znamenia časov“? A dostali sme nejaké? Našťastie áno, a mnohí aj vedia, že napríklad celá 24 kapitola Matúša je takzvané –„zložené znamenie“ /má viac spĺňaní/, a na základe aj neho môžme posúdiť , kde v horizonte času sa nachádzame?!
A tak „vojny, morové nákazy, zemetrasenia, ničenie zeme, nedostatok lásky a iné“  ukazovatele  nám hovoria, že sa nachádzame na významnej križovatke života.
Ale predsa, v danej kapitole Ježiš zdôraznil jedno veľké znamenie ,ktoré môžeme čítať v 14 verši: ……… „Táto Dobrá zvesť o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete ako svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.“
A práve toto najvýznamnejšie znamenie  je to čo opísal u Jána 14,12  sám Ježiš.

 

„Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Kto prejavuje vieru vo mňa, ten bude tiež konať skutky, ktoré ja konám;a bude konať väčšie skutky ako tieto, lebo ja odchádzam k Otcovi.“ Preto tie „väčšie skutky“ lebo Ježišovi nasledovníci mali pred jeho druhým slávnym príchodom prepracovať väčšie územie. A naozaj dnes sa so svojím svedeckým dielom dostali do všetkých končín zeme, ďaleko za hranice krajiny, v ktorej zvestoval Ježiš. A tiež sa mali s biblickým posolstvom dostať k väčšiemu počtu ľudí, a do toho sa určite radí aj …. kvalita /metodika/hlásanej zvesti, posolstva. Oficiálna webová stránka pre svedkov Jehovových je v skutočnosti najviac preloženou webovou stránkou na svete. /1006 jazykov/  Zahraničné stránky opisujú JS a ich preklady stránok za „ohromujúce“. Citujem:“Ale bez ohľadu na váš pohľad na túto záležitosť, práca, ktorá vedie k vytvoreniu konzistentného prekladu v takomto rozsahu, je skutočne ohromujúca!“  Alebo: „Prekladateľské práce v tomto rozsahu sú bezprecedentné!“  Pokračujem.:…. „Je to najviac preložený web na tejto planéte“ What is the World’s Most Translated Website? – Tomedes
A samozrejme, sú aj iné, jedinečné ukazovatele tohto veľkolepého diela. A tak nečudo, že v knihe.:…  The Religious Bodies of America  od Fredericka Mayera,  ktorá sa zaoberá náboženstvami, sa uvádza, že zvestovateľská činnosť Jehovových svedkov je „bezprecedentná v intenzite i rozsahu“. Obdobne aj profesor Charles S. Braden v knihe  The also Believe (Aj títo veria) píše:

„Jehovovi svedkovia svojím svedectvom doslova pokryli zem… Ani jedna náboženská skupina na svete neprejavuje viac horlivosti a vytrvalosti v snahe šíriť dobré posolstvo o Kráľovstve ako Jehovovi svedkovia.“ A ak toto bolo vypovedané pred niekoľkými desaťročiami, čo by by povedali dnes daní učenci? Ale prečo tá naliehavosť a rozsah? Nech odpovie Písmo:
„Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom. Lev reve, kto by sa nebál? Pán, Jahve, hovorí, kto by neprorokoval? „  Amos 3,7-8
Jednoducho povedané, ‚Tak ako nemôžeme zabrániť tomu, aby sme sa nebáli, keď počujeme zarevať leva, tak Boží ľud nemôže nezvestovať Božie slovo, keď počuli, ako im to Jehova prikázal. Ešte predtým dáva Boh všetkým na známosť, že sa chystá ukončiť tento skazený systém vecí!  A Boh vždy, keď sa chystal zasiahnuť do záležitostí zeme, dopredu varoval ľudstvo! Písmo sa preto musí naplniť, aj posledné proroctvá ,tak, že Jehova prostredníctvom celosvetového vydávania svedectva „trasie národmi a žiaduce veci“ – ľudia „napĺňajú Boží dom“. (Haggeus 2,7) 

A tak dané zvestovateľské ťaženie po celom svete, je ten najväčší prejav lásky a

„Ste moji svedkovia“!
—————————–
Foto:https://pixabay.com/sk/

tým pádom  – záchrana ľudských životov. A nie to, čo sa  často prisudzuje JS – agitácia, lanárenie, manipulácia, atď.
Ale, samozrejme sledujem a vnímam aj druhú stranu , ktorá má na to iný pohľad, a ani sa tomu nečudujem. Pretože aj dnes niekto si želá aby si ľudia nevšímali „znamenia časov“. Alebo ,už keď musia vnímať túto neprehliadnuteľnú činnosť, tak sa aspoň mnohí „odborníci“ na sekty a  toho, čo je pravé evanjelium,……. snažia zdiskreditovať a bagatelizovať túto činnosť a daných hlásateľov dobrého posolstva postaviť do zlého svetla.Ak sa to podarilo Božiemu odporcovi v 1 storočí v súvislosti s Božím synom a apoštolmi, prvotnými kresťanmi,…… o čo viac dnes dokáže zohyzdiť toto životodarne posolstvo aj ich nositeľov. Ak sa zbavíme predsudkov a budeme uvažovať čisto pragmaticky, tak zistíme , že dané dielo je nemožné konať bez podpory Božieho ducha a po Jehovových svedkoch ho už nebude nikto opakovať. Už nikto iný nepríde, čas tomuto svetu naozaj vypršal a „príhodný čas“  sa pomaly končí  –  „dvere sa zatvárajú“!. Dnes to nepozorujú len vedci /Únia znepokojených vedcov/, ekológovia, ale už aj babička z  Malej Lehoty.

Erich Fromm ……. /známy Nemecko – Americký psychoanalytik, sociológ/ napísal vo svojej  knihe:  „Mít nebo být?“, tieto slová, ……. „Apokalyptická predstava posledného súdu bola jednou z verzií mesiášskej idei, rozšírenej vtedajších dobách v židovských kruhoch. Verilo sa, že konečnému vykúpeniu a súdu, bude predchádzať doba chaosu a deštrukcie, doba tak strašná, že rabíni talmudu prosia Boha, aby ich života v pred-mesiášskej dobe ušetril ……. Naozaj, nemôžeme si pomôcť, aby sa nám nevybavila analogická predstava situácie v ranom kresťanstve, zo situáciou dnešného sveta. Nemálo ľudí verí – skôr vedcov než veriacich, s výnimkou Svedkov Jehovových, že sa podľa všetkého blížime ku konečnej,svetovej katastrofe! To je racionálna a vedecky podložená predstava!“  ….. /strana 49/

A až v tejto chvíli si „pochabé panny“ uvedomia svoju pochabosť a to, že duchovný spánok  nedeľný formalizmus nie je žiadúci.
Paradoxom je to, že samotní predstavitelia cirkví kritizujú seba samých, za to, čo „suplujú“ konajú  Jehovovi svedkovia. Citujem: „Ak nie sme svedkami, nemôžeme byť pravými kresťanmi… Každý kresťan je povolaný, aby bol misionárom a svedkom.“Pápež Ján Pavol II.
„Mali by sme klopať na dvere… Tak ako to robia (Jehovovi) svedkovia a niektorí ďalší, mali by sme vychádzať a hlásať Evanjelium Ježiša Krista.“Thomas V. Daily, katolícky biskup.

Lenže to sa ľahko povie a ťažšie už vykoná. Aj preto už mnoho pokusov napodobniť JS, zlyhali. Ale aj tak sú JS predmetom posmechu ako to vyplýva z daného – prostoduchého  videa , kde predsa jeden aktér , Gréckokatolícky kňaz Jozef Maretta hovorí na adresu JS: ……  „a sú pre nás veľmi pekným svedectvom“,……„šíria zvesť o Bohu a to robia Jehovovi svedkovia„,……..“ak sa katolíci niekde vyberú, tak možno po žobraní, a vďaka Bohu , že niečo nažobrú, ale len po žobraní,“ Toľko z daného videa. A keď už sa niečo hlása, tak „sociálne evanjelium, evanjelium /teológia/  prosperity, evanjelium /teológia /oslobodenia, nová evanjelizácia a podobne“, ale to nie je to , čo chcel Ježiš! Toto je naozaj „Misijný fenomén“ o tom, ako by to nemalo byť a ako sa bije teória s praxou.
Citujem: …… „Nech je vzdávaná vďaka Bohu, ktorý nás vždy vedie vo víťaznom sprievode spolu s Kristom a používa nás, aby sme všade šírili vôňu poznania o ňom. Lebo keď zvestujeme o Kristovi, sme pre Boha príjemnou vôňou, ktorú cítia tí, čo sú na ceste záchrany, aj tí, čo smerujú do záhuby.  Pre jedných sme pachom smrti, ktorý prináša smrť, pre druhých vôňou života, ktorá prináša život. A kto je na takú úlohu spôsobilý?  My, lebo nie sme podomovými obchodníkmi s Božím slovom ako mnohí, ale hovoríme z úprimných pohnútok ako učeníci Krista, ktorých poslal Boh a ktorí to robia pred Božími očami“. 2 Kor.2,14-17

Čo vyplýva z týchto slov? Že aj dnes môžu tí, čo šíria posolstvo záchrany byť  pre niekoho  „zápachom“  s predzvesťou smrti, a niečim nepríjemným.  Čo je veľmi smutný príklad. Na druhej strane pre niekoho sú títo evanjelisti  „príjemnou vôňou“. A ak takáto „vôňa“ potom vedie k trvalému, večnému a spokojnému životu, tak to je naozaj niečo žiaduce. Pretože, to kráľovstvo, ktoré je ústredným prvkom hlásaného posolstva s konečnou platnosťou vyrieši všetky problémy ľudí, čo chcú žiť v harmónií na bezpečnej a čistej planéte. Tu zrejme vnímame to, že práve to posolstvo, čo sa hlása, robí aj selekciu  –    triedenie na …… /ovce,capy/  a to podla toho, ako kto reaguje na dané posolstvo?!
Opäť citujem slová Písma: …… „Úklady blázna sú hriech, posmievač sa ľuďom protiví. Ak ochabneš v čase súženia, tvoja sila je malá.  Zachraňuj vedených na smrť a bráň tých, čo sa tackajú na popravisko.  Ak povieš: „Pozri, my sme to nevedeli,“ vari ten, čo skúma srdcia, tomu nerozumie, a ten, čo stráži tvoju dušu, to nevie? On odplatí človeku podľa jeho skutkov.“  Príslovia 24,9-12……

A tak čo povieme na základe daných slov? Pomôžu nám výhovorky: „nevedeli sme o tom“?
Nepripomína nám to niečo? Kto sa to bude opäť čudovať pri príchode Ježiša Krista? Pripomeňme si dané slová: „Nato aj oni odpovedia a rieknu: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako cudzinca alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ „./Mat.25,44 /
Tieto slová sú mementom a správne som ich použil na zdokumentovanie osudového prekvapenia u tých, čo dnes ignorujú poslov živého Boha. A tak Ježišove slová budú pre nich šokom:…..  „Do tej miery, ako ste to neurobili jednému z týchto najmenších [mojich bratov], ani mne ste to neurobili.“

/45 verš/
Žijeme vo zvláštnej dobe. „A toto sa im stalo ako predobraz a bolo to napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov.  Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol“. 1 Kor.10,11-12

Foto:https://pixabay.com/sk/

Žatva“   je pri konci! Je tomu tak, blíži sa „výplata“ a počujeme ten hlas?…. „A iný anjel [štvrtý] vyšiel zo svätyne chrámu a volal silným hlasom na toho, ktorý sedel na oblaku: ‚Prilož svoj kosák a žni, pretože nastala hodina žatvy, lebo úroda zeme dozrela.‘…“ Zjavenie 14,15

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ZAVER: „Rozumný je ten, kto uvidel nešťastie a ide sa  skryť ale neskúsení išli ďalej a musia trpieť trest.“ (Príslovie 22,3)
A preto budme bdelí a pozorní a neprehliadajme najvýznamnejšie znamenie časov, ale s „bázňou a chvením pracujme na svojej záchrane.“
Aby sme nakoniec nemuseli povedať: „Žatva sa pominula, leto je pri konci, ale my sme neboli zachránení!“ Jer.8,20

 

Foto:https://pixabay.com/sk

Nikdy neexistuje bezvýchodisková situácia v živote človeka a to ani v realite dnešných dní!

13.01.2023

(Doporučenie: Kto chce viac získať z tohoto článku, môže si pozrieť aj všetky odkazy na biblické texty, ktoré sú vyznačené inverzne.) Možno, pri názve tohoto blogu vás napadnú slová, že – nádej zomiera posledná. Ale ja začnem uistením, že skutočná nádej nikdy nezomiera. Ale sa napĺňa, a my potom zisťujeme,(alebo ešte len zistíme) že stálo za to veriť [...]

„Ja Som“ = „Ja som, ktorý som“ ? !

06.02.2021

Ako to vlastne je? A tak skúsme opäť uvažovať pomocou Božieho slova a zdravého úsudku, a možno pochopíme, /ak tak bude chcieť Boh, ktorý pokorným dáva porozumenie/, že nie všetko čo nám niekto tvrdí musí byť pravda. Aj keď to tvrdí väčšina. Z biblickej opakovanej histórie by sme to mali aspoň vedieť, ak ju dobre poznáme?! A verme, že skúmanie, kladenie otázok, [...]

„A pekelné brány ju nepremôžu“. – (ale niekde sa stala chyba, niekoho predsa premohli)

18.12.2020

Citujem, ……. „Akokoľvek zázračne to znie, Cirkev sa naozaj za celých dve tisíc rokov ani raz nepomýlila v otázkach viery alebo mravov. Je to vlastne skutočný zázrak, ktorý by mohol komukoľvek poslúžiť na dôkaz božskosti katolíckej Cirkvi. Mnohí by radi dokázali aspoň jeden jediný omyl katolíckej Cirkvi v jej dvetisíc-ročnej histórii. Nikomu sa to [...]

Kosovo srbsko

Balkánu hrozí nová vojna, tvrdí kosovská ministerka zahraničia: Vučiča zastavia len sankcie

02.10.2023 23:17

Gërvallová-Schwarzová uviedla, že Srbsko chce v Bruseli donútiť Kosovo súhlasiť s územnými ústupkami.

Medveď grizzly

Grizzly v kanadských horách zabil manželov, správcovia parku ho usmrtili

02.10.2023 22:17

Záchranári kvôli nepriaznivému počasiu nemohli turistom prísť na pomoc vrtuľníkom a museli sa na miesto vydať pešo.

Kaczynski

Kaczyński vytiahol do boja o voliča benzín a naftu: Orlen ceny znížil už 15-krát

02.10.2023 20:43

Vlnu posmechu vyvolal námestník ministra športu a poslanec za PiS Jacek Osuch, ktorý zobral čerpaciu stanicu útokom.

polícia banská Bystrica, hromadná bitka, Rimavská Sobota

Dráma pri Senici: Muž zastrelil exmanželku, je na úteku a zrejme ozbrojený

02.10.2023 20:21, aktualizované: 22:26

Nevládne telo 40-ročnej ženy našiel jej 18-ročný syn.

milano

"Ako je napísané: Nik nie je spravodlivý, celkom nik. Nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. Všetci poblúdili, úplne sa zvrhli, nikto nerobí dobre, celkom nik." Rim.3,10-12. (Botekov preklad) Prečo je tomu tak? Pretože poznanie Boha, porozumenie Pravdy, mnohí vymenili za náboženský formalizmus, tradíciu (folklór).

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 171317x
Priemerná čítanosť článkov: 4630x

Autor blogu

Kategórie