Založ si blog

„Vyjdi môj ľud z Veľkého Babylonu“! Ide vám o život! . . . . . . . . . . . . . . /ale kto to je? /

Pud sebazáchovy je veľmi silná emócia, ktorá nám pomáha prežiť. Otázka stojí: Ako by sme sa správali v čase ohrozenia? Utečieme, útočíme, zachováme si chladnú hlavu, podľahneme panike alebo pichneme hlavu do piesku? Aké sú naše reakcie v kritických situáciách? Je náš pud sebazáchovy dostatočne silný, aby sme v prípade potreby urobili také opatrenia , ktoré by nám pomohli prežiť? A navyše , Homo sapiens koná vtedy rozumne , ak včas vykoná preventívne kroky. Pretože, ak sme už niečim, niekym fyzicky atakovaný, tak v istých situáciach nemôžme toho veľa urobiť, alebo takmer nič, ak sme dopredu neurobili isté rozumné a  dôležité opatrenia  na prežitie.
A tak, uveďme si príklad: A tak, ak sme v situácií že nám ide o život,…… a nachádzame sa na mieste ohrozenia nášho života, čo urobí rozumný človek, ktorý si cení svoj život a má daný pud sebazáchovy?
Hlavne ak sme ešte navyše varovaný úradmi,/a inými subjektami/ že sme v nebezpečenstve života a že musíme opustiť ohrozené územie, ….. nebezpečnú zónu?!
Nepochybujem, že takmer všetci počúvneme pokyny tých, čo nás varujú, lebo sú v tom školení, a boli na to určení aby varovali občanov, verejnosť a pomohli im včas utiecť do bezpečia z ohrozeného územia. /evakuácia a podobne/

Biblia vyznačuje presnú trasu úniku!

A tak ak Biblia z postu najvyššej autority, Boha varuje kresťanov, /svoj ľud/ aby vyšli z nejakého miesta, kde im hrozí nebezpečenstvo, smrť, tak logicky všetci tí, čo sú naozaj kresťania a všeobecne  – ctitelia Boha, by mali zareagovať. Teda, ak veria Bohu , že im chce dobre a poslúchajú jeho pokyny?

A tak ak Biblia v Zjavení 18,1-3 , uvádza:1 Potom som videl zostupovať z neba iného anjela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávou sa rozžiarila zem. 2 I zvolal mohutným hlasom: „Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov, skrýšou všetkých nečistých vtákov, skrýšou všetkej nečistej a nenávidenej zveri, 3 lebo všetky národy pili z vína vášne smilstva tej neviestky a králi zeme s ňou smilnili a kupci zeme zbohatli z moci jej zhýralého prepychu.
Zjavenie ďalej pokračuje:….. A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, 5 lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.“  Zjav.18,4-5.
Zrejme nikto nepochybuje, že by sme mali poslúchnuť a vyjsť?!  Ale niekto môže namietať a povie: Ale odkiaľ to má Boží ľud vyjsť? Pretože tých názorov je viac, na daný „Veľký Babylon“.

A tu chcem ešte zdôrazniť, ……  že tu nejde o nejaké znevažovanie niekoho, ale je to súčasť  „dobrej správy“ a pomenovanie istých vecí z Písma, a odhalenie niečoho, čo by nám mohlo veľmi ublížiť, /obom stranám/ ak by sa mlčalo a ľud by nebol varovaný.
Preto skúsme ešte slová zo 17 kapitoly ZJAVENIA:
Súd nad hroznou neviestkou

„1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ 3 V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. 4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. 5 Na čele mala napísané meno, tajomstvo: „Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme.“ 6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil. 7 Ale anjel mi povedal: „Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy.   Zjav.17,1-7.
A ešte to doplníme slovami zo Zjavenia 17,18:: …… „A žena, ktorú si videl, je to veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme.,“

———————————————————————————————–
A tak teraz vieme, že „Veľký babylon“ je …. „matkou“ ……. „smilníc“ …… a „ohavností zeme“, a je aj „neviestkou“,….„ženou“. Inak povedané,…. Veľký Babylon je matka – smilnica , ktorá splodila, vychovala svoje dcéry,smilnice.
K daným slovám Písma asi toľko. Dozvedáme sa tu teda, že ide o perzonifikáciu Babylonu /žena,smilnica/  –  ktorý bol synonymom všetkého odporu voči pravému Bohu. Tam totiž, podľa knihy Genezis, sa ľudia spolčili pyšne proti Bohu a dali sa stavať vežu, ktorou by dosiahli až do nebies. Šlo o prvé spoločné, pyšné a opovážlivé vyzvanie Boha na súboj. Ale ako vieme, Boh zmiatol jazyky staviteľov veže a tí sa následne rozpŕchli po celej zemi, nakoľko sa už nevedeli dohovoriť. Samozrejme, so sebou si vzali aj tie náboženské predstavy a praktiky z Babylonu, ktoré sa potom postupom času stali  súčasťou  rôznych náboženstiev sveta. Aj preto je názov – Veľký Babylon, viac ako vhodný pre všetky falošné náboženstvá. Teda, daná „neviestka, smilnica, žena“ je vlastne aj „Veľký Babylon“, a to všetko spolu predstavuje – „spolok všetkých falošných náboženstiev sveta“! /ríšu falošných náboženstiev/ Je to výstižný názov /Veľký Babylon/ nakoľko táto ríša, spolok, je naozaj veľký, /“veľké mesto“/celosvetový a tento spolok vytvára v celom svete-zmätok,chaos, problémy, neporiadok, rozdelenie. Babylon /Bábel/=zmätok!
Myslím si, že nie je ťažké vysledovať pôvod všetkých falošných náboženstiev z tejto „kolísky“ , náboženstiev, aj jazykov – starovekého  Babylonu.
Biblický opis Veľkého Babylona sa naozaj hodí na všetky falošné náboženstvá sveta ako celok. aj keď tisícky náboženstiev nie sú formálne zjednotené do jednej svetovej organizácie. Ale sú viditeľne spojené v zámeroch, cieľoch a konaní.  Sem sa nesporne radí aj nebiblický ekumenizmus. Falošné náboženstvo má tak ako nemravná žena zo Zjavenia obrovský vplyv na vlády. Podobá sa žene, ktorá nezostala verná manželskému sľubu, a prejavuje sa to tak, že sa spolčuje s jednou politickou mocnosťou, ríšou, kráľovstvom, vládou za druhou. Niekto zrejme prepočul Ježišove slová, že „nemáme byť časťou sveta“ ?! A apoštol Jakub potom definuje k čomu takéto spolčovanie so svetom vedie: „Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom? Teda ktokoľvek chce byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Boha.“ —  Jakub 4,4.  Tu si vždy pri tomto texte spomeniem na Augustína , „ktorý zmieril  pohanský svet s kresťanstvom“ a tým ho „úplne pochoval“.  Ale pohanský svet sa nepoddal kresťanstvu,  ako naznačuje historik  Paul Johnson, skôr …….. „kresťanstvo sa stalo prostitútkou ríše“!  Mundus vult decipi, ergo decibiatur! Toto zmiešavanie falošného náboženstva s vládami, politikou vedie k mnohému ľudskému utrpeniu.  Aj preto je falošné náboženstvo, tou  ….. najtrestuhodnejšou časťou, satanovho systému vecí! Teda, určite nie sú to „rôzne cestičky k Bohu“, ako nám to niekto chce nahovoriť.

Zjavenie=odhalenie.

Ak teraz niekto povie, že to nie je pravda, …… tak skúsme sa pozrieť na príklad neverného starovekého Izraela, a jeho duchovné „smilstvo“.
Pretože ak chceme plne porozumieť tejto otázke, a vedieť kto je Veľký Babylon,….. musíme sa vrátiť do minulosti a poznať ako sa Boží ľud pod Starou zmluvou dopustil podobnej chyby a dopustil sa cudzoložstva, smilstva?! A to už je potom na každom študentovi Písma, aby si tento príklad smilstva podrobne preskúmal. Je to presná paralela s dneškom , a dnešnou nevernosťou tých, čo si myslia, že sú ctitelia Boha.
Všemohúci Boh použil výstižnú alegóriu v  Ezechielovi 23, 1-21, aby poukázal na veľké duchovné smilstvá dvoch sestier – ktoré znázorňovali Samáriu a Jeruzalem. Ale aj dnes tú máme v kresťanstve dve takéto „ženy“, nevernice, smilnice –  „Ohola a Oholiba“.  /staršia a mladšia sestra/. A nemusíme hádať dlho, aby sme zistili, koho v nevernom kresťanstve predstavuje „staršia sestra“ a koho „mladšia sestra“? Všetko sa presne opakuje!  Ale aj keby sa to opakovalo stokrát za sebou, ľudia sa nikdy nepoučia! Sám si kladiem otázku: „Prečo je tomu tak“?
Môžme si napríklad všimnúť, čo bolo povedané nevernému Izraelu za jeho smilstvo : …. „Tak na vás padne všetka nevinná krv, vyliata na zem, počnúc krvou nevinného Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi Chrámom a oltárom“.  Mat.23,34-35.
A podobne veľká krvná vina je vztiahnutá aj na dnešných neverných ctiteľov Boha: …. „V ňom bolo vidieť krv prorokov a svätých a všetkých, ktorí boli povraždení na zemi.“ Zjav.18,24.
Aj z tohto môžeme vidieť že takáto nevernosť, smilstvo vedie naozaj k veľkému utrpeniu ľudstva a nikdy nemôžu takéto – kompromisné,  náboženstvá priviesť ľudí k  jedinému, nedeliteľnému Bohu, a nemôžu zmeniť myseľ človeka k lepšiemu. A už vôbec nemôžu vyriešiť  stále rastúce problémy sveta, ľudí!
Veľa nám môžu napomôcť aj rôzne konkrétne, varovné príklady z minulosti, kde tiež museli ctitelia Boha zaujať istý postoj a …. vyjsť odniekiaľ, …… aby si zachránili život.
Určite poznáme príklad potopy. Aj tu keby pomyselne ľudia nevyšli z daného sveta, ktorý sa Boh rozhodol zničiť potopou, a nevošli by do „záchranného korábu“, tak by prišli o svoje životy. A tak sa aj stalo, pretože až na osem ľudí, všetci ignorovali vtedajšie varovanie Boha.
Ježiš tiež prirovnal dnešné zničenie zlých a aj apel na vyjdenie z Veľkého Babylonu s príbehom Sodomy a Gomory! Luk.17,28-30.
„Vstaňte, opusťte toto miesto, lebo Jahve zničí toto mesto.“ Ale jeho budúcim zaťom sa zdalo, že žartuje. 15 Keď vyšla ranná zora, anjeli naliehali na Lota slovami: „Vstaň! Vezmi svoju ženu a obe svoje dcéry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre vinu mesta.“ 16 A keďže váhal, tí muži ho chytili za ruku, tiež jeho ženu a jeho dve dcéry, pretože Jahve sa nad ním zmiloval. Vyviedli ho a nechali ho až za mestom. 17 Keď ich viedli von, jeden z nich povedal: „Uteč, ide ti o život! Neobzeraj sa a nezastavuj sa nikde na rovine, uteč do hôr, aby si nezahynul!“ 1 Mojž.19,14-17.
A u tohto príbehu sú zrejme mnohým známe slová Písma: „Pamätajte na Lótovú manželku“!   Aj tento príbeh poukazuje na rázne jednanie, a na fakt, že záchrana života je možná len ak sme dôslední, pohotoví a neobzeráme sa naspäť, za svetom.
Obdobne mali reagovať aj židia pri prvom zničení Jeruzalema Babylonskou armádou a „vyjsť z mesta a vzdať sa Babylončanom“, čo pre mnohých , ktorí nemali duchovné zmýšľanie a poslušné srdce ,bolo niečo nemysliteľné. Jer.27,17,./ 38,17. – vyjdeš k Babylončanom/
To bolo ešte viac nemysliteľné, ako keby dnes niekto napadol Slovensko, a niekto by vám tvrdil, –  že prežijete iba vtedy ak sa dobrovoľne vzdáte a pôjdete do zajatia /do krajiny ktorá nás napadla/, kde musíte byť niekoľko  desiatok rokov v zajatí. Chápeme pointu daného príbehu zo staroveku, a prečo iba málo ľudí poslúchlo proroka Jeremiáša? Vieme čo chýbalo ľuďom, ktorí odmietli počúvať varovania Boha, skrze Jeremiáša?
No a na záver, si povieme ešte jeden veľavravný príklad z 1 storočia. Čo mali urobiť všetci kresťania v Jeruzaleme, keď uvidia –  „ohavnosť spustošenia“ /Rímsku armádu/ pred bránami mesta? Ježiš povedal: ….. „15 Keď uvidíte ohavnosť pustošenia, postavenú na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel, kto číta, nech pochopí: 16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr“.  Mat.24,15-16. Lenže aj tu bol jeden háčik a väčšina sa nechala oklamať neočakávanou zmenou udalostí. A tak tí, čo neutiekli do hôr a mesta Pella, a nechceli opustiť svoju „komfortnú zónu“, boli  v roku 70 n.l., zničení!
Tu teraz chcem položiť dôraz na niečo a dvakrát to podčiarknuť, že ak nebudeme presne poznať Písma a to, „odkiaľ máme utiecť“, a vôbec veriť, že je životne dôležité pohotovo zareagovať, tak skončíme tak ako sa to mnohým stalo v minulosti a ako to opisuje aj sám Ježiš.
Obrovským paradoxom je ale to, že značná časť kresťanov nevie nič o nejakom „Veľkom Babylone“ a ďalšia časť/viac vzdelaná/ zas nevie kto sa skrýva za týmto názvom, tajomstvom?! Poprípade týmto slovám tomuto varovaniu neprikladá žiadnu váhu, akoby sa to ich netýkalo.
Už aj z výrazu – „tajomstvo“, /mystérium/je zrejme, že Boh skryl pred svetom pravdu o istých veciach a zjavuje ju iba „svojim sluhom,prorokom“/Luk.8,9-10,/
Tiež 1.Kor.2,7-10, tiež poukazuje na fakt, že niektorým ľuďom boli odhalené dané tajomstvá. Táto skutočnosť, že tajomstvá sú pravdou odhalenou určitým ľuďom, sa nachádza aj v Rimanom 16,25-27 a v liste Kolosanom 1,25-28.  To tvrdí aj publikácia o prvotných kresťanoch /Raní kresťania a apokryfy/, kde sa na strane 102 uvádza: „Kresťania sa cítili ako vyvolení, jediní ktorí poznajú pravdu , nedostupnú ostatným“. A ako píše aj kňaz Jozef Porubčan  – /Apokalypsa,str.6, aj úvod/ – „Bez výnimočného Božieho zjavenia, je toto dielo /Zjavenie Jána/, podľa mienky mnohých : úplne nepochopiteľné.“  A ďalej dodáva: „A čo je zapísané v Jánovom proroctve , – jeho obsah a zmysel , to už nepoznáme skoro vôbec.“ Teda, naozaj, pravdou je to, že táto kniha je pre väčšinu úplne „zapečatená“! Aj preto Boh vo svojom zámere určil, že v „čase konca“ tu bude ľud, čo bude  odkrývať tieto „tajomstvá“  po celom svete a bude učiť všetkých pokorných ľudí pravde, ktorí chcú ju spoznať. Aj

Veľký Babylon“!

pravdu o tom, KTO, alebo ČO JE „VEĽKÝ BABYLON“ ??? 
Tu si musíme povedať , že je mnoho názorov na danú vec a isté prvky ohľadne

Veľkého Babylonu, ale sú úplne nebiblické, nelogické a preto im nebudeme venovať pozornosť. Spomenieme iba dva také pohľady.1, ….. Viaceré  protestantské denominácií poukazujú, že tu sa jedná o smilstvo  katolíckej cirkvi , jej spojenectva so svetom, vládami a podobne. A že k tomuto Veľkému Babylonu patria aj iné, jej „dcéry“, iné kresťanské cirkvi.
2, ….. Druhý pohľad je samozrejme pohľad RKC, ktorá sa proti tomuto vyhraňuje a poukazuje, že „Veľký Babylon“ je  …. „pohanský Rím“,….. „svet ako taký /neveriaci/“,…. „konzum“ , a podobne.
My sme si už naznačili v úvode, že Veľký Babylon je spolok všetkých náboženstiev, nielen kresťanských. Samozrejme, neverné kresťanstvo je dominantné v tomto spolku z pochopiteľných dôvodov. A slovné spojenie „Veľký Babylon“, nie je ani narážkou na  pohanský Rím, ako niektorí tvrdia. A už vôbec „sedem pahorkov“ zo Zjavenia nepoukazuje na doslovné  pahorky, vrchy , na ktorých vraj sedí mesto, štát Vatikán, ale na sedem politických mocností/hláv/! To je absolútne nepochopenie textu a kontextu Písma, ak by sme chápali tie „vrchy“ doslovne! A nedá my spomenúť jeden paradox, že aj tí, čo si myslia, že nie sú súčasťou Veľkého Babylonu/príklad:Adventizmus/, a ktorý je známy tiež častým apelom na vyjdenie z daného Bohom, neschváleného spolku, ,,,,  tak stále je aj on, jeho súčasťou! Pretože sa tak, ako mnohí iní, ešte nezbavil mnohých babylonských prvkov, náuk.
Ale čo nás oprávňuje to tvrdiť? Podla akých znakov teda poznáme pravdu o Veľkom babylone?

=========================================================
1, ….. Vo svete vystupujú tri zložky: Náboženstvo – obchod – politika.
A pri zničení Veľkého babylonu posledné menované zložky /obchodníci,vládci/  „plačú nad jeho zánikom“ a stále budú na scéne sveta. . To nepochybne poukazuje na náboženstvo, ….. ktoré už nebude! Teda, „konzum“ a ani „vládcovia“, teda ani pohanský Rím to nemôže byť. Hlavne ak vieme, že Zjavenie 17-18 kapitola opisujú  „čas konca“,/dnešné dni/, a dnes Rím už nie je pohanský.
2, …. Ak sme už spomenuli, duchovné smilstvo, tak to opäť môžme pričleniť k nevernému náboženstvu, čo história potvrdzuje. Príklad starovekého Jeruzalemu, a predkresťanských ctiteľov Boha je toho dôkazom.
3, ….. Aj výraz: ……   „tvoje čary zviedli všetky národy.“  ….. mnoho opäť naznačuje. tak ako aj slová …..  „ani už nikdy viac nezasvieti v tebe svetlo sviece, /lampy/ ani sa viacej nepočuje v tebe hlas ženícha a nevesty,“ To opäť poukazuje na náboženstvo.
4, …. Tiež, Veľký Babylon je označený ako – „tajomstvo“. Bolo by nejakým tajomstvom, keby pohanský svet,…. svet ateizmu,….konzum boli tým Veľkým Babylonom a boli by v nepriazni Boha? Určite nie,  …. lebo, to by prirodzene každý očakával!
5, …. Aj preto, keď Ján videl tento – Bohom neschválený prvok, „Veľký Babylon“, tak sa „zadivil, zhrozil, čudoval“? A zrejme tušíme prečo? Lebo zjavne nepredpokladal že uvidí dominantné cirkvi kresťanstva a rozsah nevernosti kresťanstva vo videní ktoré dostal?!
6, ….. A čo nám naznačuje aj nesmierne bohatstvo Veľkého Babylonu? Naozaj poznáme , kto je ako bohatý, čo vlastní a v akom prepychu žije? Ktoré náboženstvá sú tým príslovečné?
7, ….. Tiež, ku komu môžme priradiť farby ako  šarlát a purpur ? Ak povieme , že ku vládcom sveta/kráľom, cisárom/ naozaj sú tieto farby späté hlavne s vládcami? Alebo s náboženstvami, kňazstvom?

8, ….. Vnímame aj výraznú spojitosť „kupcov, obchodníkov“ s náboženstvom? Aj ten „predaj, kúpu, bohatstvo,majetky,  artefakty/modly/ náboženstiev“? Identifikuje to niekoho?
9, …. Kto je známy tým, že žil v tesnom spojenectve so svetom, čo v prvotnej cirkvi nebolo možné?! A zrejme mnohí poznáme princíp teórie  „dvoch mečov“?
10, ….. A vieme, čo je to ten – „zlatý kalich, plný ohavností a nečistoty jej smilstva;“….??? Na čo aj to poukazuje?
11, ….. A vieme, čo naznačuje to, že daný Veľký Babylon, zničia jej  „politickí milenci“?  Zrejme preto, že vnímajú náboženstvá sveta, ako destabilizujúci, rozdeľujúci prvok?!  A dnes to jasne pozorujeme.
12, …. Koho nám identifikuje vyjadrenie, že tá „žena/smilnica/ je veľké mesto a kraľuje nad kráľmi zeme“? Kto je tým známy z histórie?
13, …. A o kom by sa dalo povedať , že je : „príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov,“…??? Pretože to môže opäť platiť len na falošné náboženstvo.
14, …. Alebo, čo znázorňujú slová: „všetky národy sa opíjali vínom jej smilstva“. Ako chápeme tú „opitosť“ ? Nepoukazuje to na celosvetový prvok duchovného smilstva?
15, …. A kto to „oslavoval sám seba“?  A ako to robil? Naznačuje aj to niečo? Napríklad aj tým, že si dával honosné tituly a upriamoval pozornosť na svoj   „majestát“.
16, …. Prečo smilnica príde o všetko, a aj o tie „vody“/ľudí, národy, jazyky/ na „ktorých sedí“? Prečo ju opustia ľudia? A to nám čo hovorí? Pozorujeme dnes tieto tendencie? A náboženský skepticizmus?
17, …. Aj z výrazu – „ľud môj“, môžme pochopiť, že mnohí ctitelia Boha sa nachádzajú vo falošných náboženstvách, a preto ich Boh varuje a dáva im poslednú šancu na záchranu, únik! Poukazuje to opäť na náboženstvá ako také? Na spolok všetkých nepravých náboženstiev? Boh oslovuje tých,jeho ctiteľov, /“Jeho ľud“/ čo boli  zvedení a sú v „zajatí“ Veľkého Babylonu!!
18, …. A sú aj iné fakty, ktoré v Písme poukazujú, že tu naozaj ide o „náboženský prvok, spolok“? Naznačujú aj slová , že „súd začína od Božieho domu“ niečo? A vieme kedy a ako prebehol, a kedy bude aj „finále“ tohto proroctva? /zničenie falošného náboženstva/  1 Petrov 4,17.
19, …. Alebo ak vnímame Jánove slová a spojíme ich s podobenstvom „o kúkoli medzi pšenicou“, čo nám hovoria dané slová: „Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie“? Zrejme mnohí vieme, koho, alebo čo predstavuje „kúkoľ“? Mat.13,24-30.
20, …. A úplne na záver: Kedy sa mal daný „kúkoľ“ zbierať, čo hovorí dané podobenstvo? Mat.13,39-40. Kto ho „zbiera“, oddeľuje dnes po celom svete? Mat.24,14.

————————————————————————————————–
Ale čo sa stane po tomto všetkom? Nuž, ešte pred zničením všetkých odporcov Boha sa naplní dané proroctvo z Malachiáša: …. „Vrátite sa a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a nespravodlivým, medzi tým, čo slúži Bohu, a tým, čo mu neslúži.“ Malachiáš 3,18.
A mnohí to už vidia, a aj vedia,že už žijeme v tých kritických časoch v ktorých je všetko prekrútené, ale Písmo varuje: …„Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!“ Izaiáš 5,20.
ZÁVER: Možno sme pochopili , že naozaj žijeme v čase keď sa rozhoduje o našej  budúcnosti. A je veľmi dôležité spoznať čo nám Boh aj skrze knihu Zjavenie a daným varovaním, aby sme vyšli z Veľkého Babylónu, chce povedať?! A samozrejme, ak to my zistíme, a zistíme aj kto je Veľký Babylon, tak verím, že aj urobíme potrebné kroky k záchrane a  opustíme nebezpečnú zónu.  Ale máme slobodnú vôľu a je na nás čo s tým všetkým urobíme a ako budeme konať!?  A úspech závisí od našej intelektuálnej poctivosti, vytrvalosti, pokory a snahou vyhnúť sa pohodlným riešeniam. Nikdy preto nechodme  cestou menšieho odporu!

A nech je NORMOU, Božie Slovo . BIBLIA !!!


 

 

Foto: 6x –   https://pixabay.com/sk/

Nikdy neexistuje bezvýchodisková situácia v živote človeka a to ani v realite dnešných dní!

13.01.2023

(Doporučenie: Kto chce viac získať z tohoto článku, môže si pozrieť aj všetky odkazy na biblické texty, ktoré sú vyznačené inverzne.) Možno, pri názve tohoto blogu vás napadnú slová, že – nádej zomiera posledná. Ale ja začnem uistením, že skutočná nádej nikdy nezomiera. Ale sa napĺňa, a my potom zisťujeme,(alebo ešte len zistíme) že stálo za to veriť [...]

„Ja Som“ = „Ja som, ktorý som“ ? !

06.02.2021

Ako to vlastne je? A tak skúsme opäť uvažovať pomocou Božieho slova a zdravého úsudku, a možno pochopíme, /ak tak bude chcieť Boh, ktorý pokorným dáva porozumenie/, že nie všetko čo nám niekto tvrdí musí byť pravda. Aj keď to tvrdí väčšina. Z biblickej opakovanej histórie by sme to mali aspoň vedieť, ak ju dobre poznáme?! A verme, že skúmanie, kladenie otázok, [...]

„A pekelné brány ju nepremôžu“. – (ale niekde sa stala chyba, niekoho predsa premohli)

18.12.2020

Citujem, ……. „Akokoľvek zázračne to znie, Cirkev sa naozaj za celých dve tisíc rokov ani raz nepomýlila v otázkach viery alebo mravov. Je to vlastne skutočný zázrak, ktorý by mohol komukoľvek poslúžiť na dôkaz božskosti katolíckej Cirkvi. Mnohí by radi dokázali aspoň jeden jediný omyl katolíckej Cirkvi v jej dvetisíc-ročnej histórii. Nikomu sa to [...]

Robert Fico, rokovanie vlády

Hrabko: Fico nikdy nemal ústavnú väčšinu, aj tak ústavu dokázal meniť

13.07.2024 07:38

V minulosti podľa publicistu Fico opakovane dokázal väčšinu potrebnú na odsúhlasenie ústavnej zmeny dosiahnuť rokovaniami s opozíciou.

F-16, stíhačky, F16, armáda, letectvo

ONLINE: Kyjev chcel stovky, príde ich niekoľko. Príchod F-16 na Ukrajinu je komplikovaný

13.07.2024 07:30

Kyjev v lete konečne dostane stíhačky F-16, ale v oveľa menšom počte, ako dúfal, uvádza agentúra Bloomberg.

medved melon kosice tasr

Špeciálne melóny, mrazené vývary, nanuky či zmrzliny. Zvieratá v zoo počas horúčav dôkladne ochladzujú

13.07.2024 07:00

Do ľadových pochúťok pridávajú zvieratám v „pekelných“ horúčavách maliny, melón aj čučoriedky.

India Nový rok oslavy 2024

Najviac ľudí bude na svete v roku 2080 - 10,3 miliardy. Potom to pôjde z kopca

13.07.2024 06:40

Populácia Zeme dosiahne vrchol v polovici 80. rokov 21. storočia, na úrovni približne 10,3 miliardy ľudí, potom mierne klesne.

milano

Príslovia 24:12 - potom ďalej na túto bežnú výhovorku pokračujú slovami: "A ten kto pozoruje tvoj život (dušu), to nevie? On každému odplatí podľa jeho skutkov". Preto počúvajme hlas múdrosti, ktorá nás všetkých napomíná: ""Múdrosť na ulici kričí, hlasne volá na námestiach, na baštách znie jej volanie a v mestských bránach prednáša reči: „Vy neskúsení, dokedy budete mať radi prostoduchosť, a dokedy sa budú posmešníci schuti vysmievať a blázni nenávidieť poznanie? Venujte pozornosť mojim výčitkám! Hľa, vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje slová."" (Príslovia 1:20-23) "Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne (si žije), bez strachu, že sa mu zle povodí." (33 verš) A to je v dnešnej neistej a nepokojnej dobe, ten najlepší benefit pre každého jednotlivca. Pretože, presné poznanie biblickej pravdy prináša bohatú odmenu. Pozri ešte aj; ..... ; Príslovia 3:13-18.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 189752x
Priemerná čítanosť článkov: 5128x

Autor blogu

Kategórie