Založ si blog

Učenie antikrista – „Iný Ježiš“ ! . . . . . . . . . . . . (Biblický Ježiš versus Helénsky Ježiš. )

Nečakajme na antikrista, ten je už dávno tu. Už 1900 rokov pôsobí a zvádza   dôverčivých, čo sa opierajú len o svoj „rozum“.  A zložitá dogmatika /rôzne špekulatívne, metafyzické pojmy/ je tiež len potvrdením tohto faktu. A tak, …..  ako tvrdí istý učenec – „keď sa zamýšľam nad zložitou Christológiou, ….keď listujem v rôznych názoroch na túto tému, aj v súvislosti s vývojom rôznych dogiem, tak som zhrozený, niekedy sa musím smiať, ale viac je to do plaču, hlavne ak si uvedomím aký to má dopad na ľudí vo svete?!“ Súhlasím, a aj ja som z toho smutný. Aj keď tej druhej strane sa to nepáči, ale Ježiš učil inak a varuje!
Erasmus Rotterdamský svojho času tento problém, otázku vyriešil. On sa tiež smial týmto „staviteľom sveta-teológom filozofom, mníchom, vyššiemu duchovenstvu“, vo svojej satire, knihe s názvom: „Chvála bláznivosti“!
Citujem:  „Teológovia, ….. „zatrasení obrovským násypom hlavných a základných definícií, záverov a ich logických postupov, špeciálnych a všeobecných premís, sú vždy samá výhovorka a večné vykrúcanie , že by ich nemohol ani Vulkán lapiť do siete. Vždy sa totiž vyšmyknú pomocou svojich dištinkcií, ktorými rozotnú všetky uzly lepšie ako Tenedova sekera. A tá ich reč, až sa tak hmýri samými , novými, čudesnými výrazmi. A ako si ešte k tomu podľa ľubovôle vysvetľujú najhlbšie tajomstvá!“

Iba toľko málo z jeho diela, lebo jeho ostrejšie britkejšie slová by sme už asi neuniesli! Teda, aspoň nie tí, čo sa vyžívajú v pohanských, filozofických špekuláciách. Aj teológ Harnack odmietal – „cirkevnú christológiu ako ovocie kontaminácie Gréckym /pohanským/ myslením“. /str.4-Dejiny dogmy/ On to vnímal ako „smutný

Biblické mystérium, versus pohanské mystérium!

príbeh“, keď niekto –  „prostého, jednoduchého evanjeliového Ježiša , vtesnal do podoby nepochopiteľného, tajomného, helénskeho Ježiša, vykupiteľa“. Aj preto on a mnoho iných vnímajú dejiny dogmy, christológie ako „dejiny deformácie evanjelia“./str.5/
A tam patrí aj to, čo teo-filozofovia nazvali: „Hypostatická únia“. A to jednoducho znamená, učenie o „bohočloveku“.
Hypostatickou úniou /citujem/ …… „sa označuje skutočnosť, že Boh – Syn, Ježiš Kristus, vzal na seba ľudskú prirodzenosť, a predsa zároveň zostal úplne Bohom. Ježiš vždy bol Bohom , ale v momente vtelenia sa Ježiš stal aj človekom. Ježiš.  Bohočlovek, je teda stelesnením pripojenia ľudskej prirodzenosti ku tej božskej. To je hypostatická únia: Ježiš Kristus, jedna Osoba, úplný Boh a úplný človek. Ježišove dve prirodzenosti, ľudská a božská, sú neoddeliteľné. Ježiš bude navždy bohočlovekom, úplným Bohom a úplným človekom; dve odlišné prirodzenosti v jednej osobe. Ježišova ľudskosť a božskosť nie sú zmiešané, ale sú zjednotené bez toho, aby sa vytratila ich osobitosť. Ježiš sa v niečom obmedzil na ľudské mantinely a inokedy využíval moc Svojho božstva. V oboch prípadoch Ježišovo konanie vychádzalo z Jeho jedinej osoby. Ježiš mal dve prirodzenosti, ale len jednu osobnosť. Učenie o hypostatickej únii je pokusom o vysvetlenie, ako môže Ježiš byť Bohom aj človekom zároveň. V konečnom dôsledku je to však učenie, ktoré nie sme schopní úplne pochopiť.“  Zdroj: Čo je hypostatická únia?
A to je fakt, že ani zdravým úsudkom, rozumom a ani Písmom nedokážeme vysvetliť toto učenie, ….. presne tak ako aj učenie o trojjedinom Bohu. Aj preto je toľko názorov na danú tému, učenie, …… s ktorým mnohí nesúhlasia, a mnohí vidia v tom neprekonateľné problémy.  (Louis Berkhof: Dějiny dogmatu.)
A tak si opakovane a viackrát zdôrazníme isté myšlienky zástancov hypostatickej únie /z rôznych zdrojov/ v tomto článku. Je to nanajvýš potrebné v súvislosti s touto témou!  Dobre je tiež vedieť, že existujú ďalšie tri metafyzické pojmy, ktoré sú nevyhnutné na pochopenie tejto témy o …….. hypostatickej únii /bohočloveku/: hypostáza, anhypostáza, enhypostáza.
Ale len stručne, aby sme pochopili závažnosť týchto pojmov a dôsledkov z nich vyplývajúcich. Tieto čudné pojmy sa používajú na opis Ježišovho vzťahu k ľudskej prirodzenosti.  „Anhypostázia“  : znamená doslova „nie-osoba“ a poukazuje na skutočnosť, že neexistovala žiadna nezávislá ľudská osoba, do ktorej vstúpil alebo prevzal Boží Syn. Ježišova ľudská prirodzenosť nikdy neexistovala, okrem vtelenia Logosu ako človeka. V inkarnácii Boh Syn nevzal pravú ľudskú osobu, ale skutočnú ľudskú prirodzenosť“.
Inými slovami, „Kristus nadobudol pravú ľudskú prirodzenosť (podstatu), ale nie ľudskú osobu ( hypostázu ).“
Niektorí tvrdili, že Kristova ľudská prirodzenosť bola „anhypostatická“, čo znamená zhruba „neosobná“, akoby centrom jeho osobnosti bolo skôr jeho božstvo, ako jeho ľudskosť. Pretože ak by sme tvrdili, že Ježiš mal aj ako človek druhé ego, tak by sa tým poukazovalo na dve osoby v jednej. A to zástancovia bohočloveka odmietajú, nakoľko aj musia.

Kto som? Som človek? Alebo bohočlovek?

Enhypostázia – je teologický pojem, ktorý sa používa na označenie myšlienky, že Ježišovo ľudstvo malo skutočnú existenciu v osobe syna kvôli vteleniu. En-hypostáza: Ježišova ľudská podstata nikdy neexistovala sama. Ježišova ľudská podstata od svojho vzniku existovala v hypostatickom spojení s Bohom Zosilnenie Ježišovej ľudskej prirodzenosti Božskou prirodzenosťou.
Citujem: „Pre hypostatickú úniu v Kristovi sú dve bytia, podstaty a prirodzenosti a to božská a ľudská, ale je len jedna subsistencia, hypostáza a osoba – a to božská.  Hypostatická únia znamená subsistovanie druhej Božskej osoby v božskej a ľudskej prirodzenosti. Spojením tvoria tretiu úplnú podstatu. „ Rozumiete tomu? Aj vy babička z Malej Lehoty? Táto stránka uvádza, že „nemenný Boh sa síce stal človekom, ale sa nezmenil“. Nuž čo už, musíme tomu veriť,keď to hovorí magisterium cirkvi!  Alebo nie?  Máme sa viac držať Božieho slova a zdravého rozumu? No a daná stránka to ešte „priklincovala“ tvrdením: … „Kristova ľudská prirodzenosť je úplná, takže Kristus je opravdivý človek, i keď nie je ľudskou osobou.“ A je vymaľované. Už hádam chápeme, prečo svetskú filozofiu a ľudskú múdrosť Biblia odmieta?! Aj preto kniha .: „Problém Bohočloveka Ježiša Krista“. /Lučanský/, uvádza že, ..„Treba si byť na čistom, že kresťanstvo je nie logicky uceleným systémom.  Má protimluvy, … a podobne.“ Teda, má často protichodné názory,tvrdenia, náuky!

„Dejiny kresťanskej cirkvi“ , Philip Schaff, zväzok III, s. 757…..tu sa daný autor pozastavuje nad danou náukou  /anhypostáziou/ … citujem ho:
„Veľmi ma znepokojuje koncepcia anhypostázie ľudskej podstaty Krista.
Doslova sa zdá, že Hypostatická únia popiera samotného Človeka Krista
Ježiša“ ………  !!!

Poďme ale ďalej – Rímskokatolícky teológ Thomas Hart. kritizuje tradičné chápanie Ježiša zakotvené v kréde tradičného kresťanstva Chalcedonského koncilu. On ďalej k téme bohočloveka dodáva.: „Chalcedonský koncil, spôsobil to, že skutočná ľudská bytosť v prípade Ježiša nie je možná. Koncilová definícia hovorí že ,Ježiš je pravým človekom. Ale ak v ňom sú dve prirodzenosti, tak je jasné ktorá ho bude ovládať. A Ježiš sa okamžite stane niekym iným, ako sme my, ľudia. On je vševediaci, všemohúci, všadeprítomný. Pozná minulosť, prítomnosť a aj budúcnosť.Vie presne čo si každý myslí a čo sa chystá urobiť. A to je ďaleko od bežnej , ľudskej skúsenosti. Ježiš je pokúšaný, ale nemôže zhrešiť, pretože je Boh. Aké je to potom pokúšanie? To nemá veľa spoločné s rôznymi druhmi zápasov, skúšok ktoré dobre poznáme“. A je hádam každému aj jasné, že Boh a človek inak myslia,cítia a aj konajú! Thomas Hart ďalej, trochu inými slovami popisuje oficiálny pohľad na Ježiša: Podľa Chalcedonskej rady …… „Ježiš sa nazýva„ človek “vo všeobecnom zmysle, ale nie „človek“ /v bežnom ponímaní/. Má ľudskú povahu, prirodzenosť, ale nie je ľudskou osobou. Osoba v ňom je druhou osobou Najsvätejšej Trojice. Ježiš nemá ľudské centrum. Týmto spôsobom sa Chalcedonský koncil /Rada/ vysporiadal s problémom rozdelenej osobnosti.“  Citované z – To Know and Follow Jesus  – „Poznať a nasledovať Ježiša“…..  (pub. Paulist Press,1984., str.44.,46)  Môžme to čítaj aj na stránke – Anhypostasia – Apologetics – Catholic Answers Forums
A za dalšie na potvrdenie toho, ako sa nesprávne vníma koncilový Ježiš, citujem ešte zo stránky : Kristológia-Centrum.sk: …… „Záverom môžeme zhrnúť, že okolnosť, že Kristus – človek nie je ľudskou osobou, ale Božskou osobou, nenarúša ani úplnosť ani dôstojnosť jeho ľudskej prirodzenosti, ale naopak, znamená jej nekonečnú dôstojnosť. Kristova ľudská prirodzenosť je úplná, takže Kristus je opravdivý človek, i keď nie je ľudskou osobou“ 
A tak ako aj iné vyhlásenia, tak aj toto môžme, tento protiklad nazvať „teologickou perlou ducha“. Teda to tvrdenie, že „je opravdivý človek, ale nie je ľudskou osobou“. A ak si to prečítate celé, prídete aj na iné „perly ducha“, ….. krkolomné, filozofické ,koncepcie – špekulácie, ktoré si navzájom odporujú.
A už keď sme pri tých odporujúcich si tvrdeniach, tak ešte niečo.  „Ježiš Kristus
sa božskej prirodzenosti zriekol, ale Bohom zostal.“ /zaujímavý  protiklad – ďalšia perla ducha/ To už citujeme z inej stránky: „Ale čo je veľmi dôležité a čo nám tajomstvo vtelenia Ježiša Krista jasne dokazuje i ukazuje, je skutočnosť, že božská i ľudská prirodzenosť je kompatibilná, teda sa dá  spojiť“. To  tvrdí stránka:  „Rozlišujeme dve Kristove prirodzenosti“. (Katolícke noviny)  Ale naozaj  sú tie dve prirodzenosti „kompatibilné“, a dajú sa „spojiť“?
Ešte citujem: …….  „Bohočlovek vlastnil dva spôsoby  vedomia a vôle, ale samozrejme Ježišova ľudská vôľa nemôže byť v rozpore s vôľou Božou.“ Ale povedzme si, čo robí človeka človekom? Vedomie, vôľa a schopnosť

Musíme nájsť pravdu!

samostatne sa rozhodovať. Boli teda v bohočloveku dve egá ak mal dve vedomia a vôle? Čuduj sa svete, tu dané učenie o hypostatickej únií tvrdí, že „Ježiš mal len jedno ego.“ A opäť, zrejme aj vieme prečo sa tak tvrdí?!
Je viac ako isté, že pri vysvetľovaní tohto pojmu: „bohočlovek“, sa musí teológia uchýliť, opakujem, len k pohanským, filozofickým termínom, ktoré sú väčšine ľudí nezrozumiteľné!  Citujem aj preto jednu odozvu z mnohých: „Predstavte si ale, že takéto ponímanie sa niekedy zvykne nazývať  inkarnačnou teológiou!  Inkarnácia je kockatý, geometricko znejúci pojem, ktorý s kresťanstvom nemá nič spoločné. Nech už totiž Ježišovo narodenie chápeme akokoľvek, Jánovo evanjelium píše, že sa „Slovo telom stalo“. Nie, že sa vtelilo (inkarnovalo) do nejakého vopred nachystaného korpusu, ako plnka do papriky, ale že sa stalo telom, teda človekom. Evanjelium nemá nič spoločné s Bohom, ktorý vstúpil do nejakého vybraného tela. Ježiš nie je predsa nejakým hinduistickým avatarom.“
Paradox je aj ten, že ak je „Boh nemenný“ a stále je „večný duch“, ako sa mohlo stať ,že sa to v priebehu dejín zmenilo, a dokonca , že nesmrteľný a neviditeľný Boh sa stal viditeľný, zhmotnil sa a dokonca zomrel!? To už asi nikto nepochopí. A to sa ani nedá, len musíme, (povedané slovami Erazma), sa stále „vytáčať a vymýšľať nelogické, nebiblické pojmy“, aby sme si ako tak obhájili niečo, čo inak je neobhájiteľné!  A musíme si aj pošliapať vlastný rozum.
Tu urobíme predeľ a rozoberieme si to, čo tvrdia zástancovia hypostatickej únie /bohočloveka/, ……  a posúdime, či je to v súlade s Písmom a zdravým rozumom, úsudkom?! Pretože, presné, stotožnenie Boha Otca a Ježiša má pre nás cenu života. To potvrdzujú slová Písma na mnohých miestach. Citujem Jána 17,3: …. „Toto je večný život: poznať teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal: Ježiša Krista. „  Tu apoštol Ján /ale i Pavol/ jasne spojuje našu záchranu s presným poznaním pravdy a pochopením totožnosti Boha a totožnosti jeho syna Ježiša. Nezabúdajme na tento dôležitý fakt! Ježiš sám poukazoval, ako je dôležité dať si pozor, koho uctievame na mnohých miestach. : „Pozor, nerob to!“ , ….. „Nikomu, okrem Boha sa nebudeš klaňať ani ho uctievať“!  A tým Ježiš myslel svojho Otca. Treba byť opatrný a bdelý, nakoľko už – Skutky 20,30  predpovedajú ….. „Ba aj medzi vami samými povstanú ľudia, čo budú učiť nesprávne učenie, aby strhli učeníkov za sebou“.

A tu si spomenieme to najdôležitejšie,…… pred čím varujú Písma a konkrétne  Pavol v  2 Kor. 11,3-4 : ….. „Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi, ako keď had zviedol Evu svojou ľstivosťou. Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali“
Teda, kto chce aby sme uverili v „iného Krista“, a aby tak nám vzal vyhliadky na večný život?  Potvrdme si tieto slová, výstrahu ešte ďalšími varovaniami.
1 Jánov 4,2-3 …. „Božieho Ducha poznáte podľa tohoto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha.  Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.!
Tu si všimnime tie slová: …. „že, Boží duch vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele,“ ……. a ak to tak chápeme. potom sme „z Boha“, a máme jeho schválenie. A vtedy hlásame pravého Krista. Ale pozor! Kto tvrdí opak, tak ten „nemá Boha“, ….. „ale ducha antikrista!“  Potvrdme si to ešte druhým, podobným textom.:          2 Jánov 1,7-9                       Varovanie pred bludármi
Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist.  Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu. Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna. Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.“
Kto je podla Jána – „zvodca a antikrist a nemá Boha“?
Nuž tí, ktorí  –  „nevyznávajú, že Ježiš prišiel v tele“ !!! A že bol skutočným človekom, a nie bohočlovekom!
Možno už teraz chápeme, aké je dôležité nehlásať , neučiť  „iného Krista“!
Samozrejme, tu hneď budú mnohí nesúhlasiť a budú tvrdiť, že bohočlovek ale prišiel v „tele“, a že trojica /náuka/ nepredkladá „iného Ježiša“. Je pochopiteľné, že tak budú a aj musia tvrdiť. Ale nie je to pravda! Alibizmus je nám vlastný  – /“Adamov syndróm“/, …… to jest, že sa vždy snažíme obhájiť si každé zlo a nesprávnu vec, …. a to nám ide veľmi dobre. Ale Písmom a zdravým úsudkom sa náuka o bohočloveku a teda aj o trojici nedá nikdy obhájiť!
Preto sa ešte zamyslime nad tým, čo sme tvrdili doposiaľ na danú tému. Citujem –  Heb.2,14., ,  aj  17 verš : …. „A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla“, …… „Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu“.                2  Kor.5,16.  …„Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz (Ho) už nepoznáme.“ Lebo sa stal po vzkriesení „duchom“ a nie že by si svoje hmotné telo vzal do neba. To je  nemožné!   A tiež mnoho napovedá  1 Tim.3,16  : … „Zjavený bol v tele, ospravedlnený v Duchu, videný anjelmi, hlásaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore.“ Teda, Ježiš sa „zjavil len v tele“ /narodil/ a po vzkriesení bol „ospravedlnení v duchu“, a v tomto, duchovnom stave bol vzatý hore do „slávy“! Opakujem ale, určite nie aj so svojim telom – /hmotným/. Pozri Jána 17,5 !   Ten text tvrdí, že Ježiš si vzal presne to telo ktoré mal v nebi, pred príchodom na zem. Ak sme to ešte nepochopili, tak vedzme, že tak ako Boh Otec je nemenný tak aj Ježiš je stále rovnaký, včera i dnes a naveky!  (Heb.13,8)   Ešte skúsme  1 Petrov 3,18„Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu“. Uvažujme: Ak by bol v čase smrti aj Boh /duch/, tak čo vlastne bolo oživené? Hlavne ak zástancovia bohočloveka tvrdia, že v Ježišovi božská osoba /prirodzenosť/ nezomrela?! Ale z mnohých textov jasne vyplýva, že Ježiš zomrel ako človek, …. tri dni neexistoval,bol mŕtvy, ….. a na tretí deň „bol oživený ako duchovný tvor, v duchu“! A tieto a mnoho iných podobných tvrdení Písma vylučuje verziu hypostatickej únie, teda, že Ježiš bol aj Boh a aj človek!  NIE !!! Ježiš bol na zemi len človekMy už sme si spomenuli, že obsah týchto slov privádza do hrozného zmätku aj katolíckych, protestantských učencov, teológov, kňazov./Hart, Schaft,Clark, Owen, Werner, Bevan, Bruce, Lindbeck, Harnack, Buzzard, Hunting, Wiles, Hanson, Brunner, Vaucher, Haight a mnohí ďalší/
Pavol v podstate povedal, že Ježiš „bol vo všetkom ako my“, len s tým rozdielom, že bol bez hriechu. A to jasne poukazuje, že Ježiš bol skutočný človek a nič viac! Aj to, že na zemi bol „menší od anjelov„, jasne naznačuje, že nebol Bohom. To by zrejme určite nebol menší od anjelov!!! Alebo ešte inak, ak by Ježiš nebol plne človekom, ako mohol byť potom tým mesiášom, semenom /potomkom/ Abraháma a Dávida? Ak sa s tým mnohí nevedia vysporiadať, ktorí veria v bohočloveka a trojicu, tak ako to môžu prijať tí, čo sa pridŕžajú striktne Biblie a zdravého úsudku? A tiež si treba uvedomiť, že to čo je „staré, a dlho prijímané“, ešte nemusí byť pravdivé! Pretože „počet zástancov nejakého učenia a dlhý čas“ nie sú atribúty pravdy! Aj židia, vyvolený národ sa opakovane potkýnal na tom, na čom padá aj trinitárske „kresťanstvo“.  A  v danom čase nerozpoznali pravého mesiáša!
Nebiblickou predstavou o bohočloveku sa redukuje aj skúška z Matúša 4 kapitoly, keď Ježiša pokúšal satan, na  trápne divadlo.   Ale Ježiš nebol herec a ani nepredstieral niečo, čo by nebola pravda. A nemenný a dokonalý Boh ani nemôže trpieť ako človek a zomrieť. A tvrdiť, že zomrela len jeho ľudská schránka, je tiež niečo nebiblické a nelogické! Kniha –  „Doktrína o trojici,“  uvádza: … „Ježiš sa nemohol uchýliť do nejakej Božskej ,mentálnej kabíny aby unikol drsnostiam a bitkám každodenného života.“ /str.83/ A dodáva: „Niekto, kto bol plne Boh a plne človek , nemohol byť totálne ľudskou bytosťou. A to je základná príčina trinitárskeho problému!“ /str.82/ Ono potom komicky vyznieva rétorika trinitárov, že „Ježiš raz hovoril ako Boh a inokedy ako človek“. Opäť, je to nepochopiteľný alibizmus, ktorým niekto za každú cenu chce obhájiť to, čo rozum nemôže prijať. A naozaj, preto aj poznámka Canona Goudgea je veľmi príznačná k tejto téme: …. „Keď grécka, rímska myseľ začala ovládať cirkev miesto hebrejskej, bola to pohroma, z ktorej sa cirkev nikdy nezotavila“. /The Calling of the Jews./

Helénsky Boh-Ježiš aj s pohanskou aurou okolo hlavy!

A tak za touto „pohanskou fasádou“ zmizol skutočný, biblický Ježiš a namiesto neho sa objavil „iný Ježiš“, zosvetštený, Helénsky Ježiš, alebo ako mnohí tvrdia: „Ježiš filozofov“,…. „Boh filozofov“!  Teraz je vhodné pridať poznámku   Martina Wernera  /Formation of Christián Dogma: An Historical Study of Its Probléms. str.298/- citujem ho: ….. „Dogma o Kristovom Božstve premenila Ježiša na helénskeho vykupiteľa – boha, a tak bola propagovaná bájka, za ktorou historický Ježiš načisto zmizol“.

A to je viac ako veľavravný a pravdivý fakt, pre tých čo sa držia učenia Biblie a zdravého úsudku! A tak môžme smelo povedať, tak ako takí učenci ako Issac Newton, John Locke, a Milton,že – „podstatou kresťanstva je uznať Ježiša za mesiáša a nie za Boha“. Aj preto ten úžas A.T.Hansona, ktorý tiež bol učený na seminári aby uveril v teóriu bohočloveka a on zhrozene dodáva: …. „Bolo nám tvrdené,….. že Ježiš nemal ľudskú osobnosť, že Boh sa stal obecne človekom v Ježišovi Kristovi, ale že sa nestal určitým človekom. ….. Dva zretele,hľadiská ma presvedčili, že táto tradícia kristológie je neuveriteľná“!  /Grace and Truth: A Study in the Doctríne of the Incarnation./
A s tým musíme súhlasiť. Zaujímavé je aj to, že ak mnohí tvrdia, že „iba Boh nás mohol vykúpiť“, tak ako nás vykúpil, keď v Ježišovi vraj zomrela len ľudská prirodzenosť a božská nie? Trinitári nemôžu tvrdiť, že zomrela aj božská, nakoľko vedia, že by sa tým lapili do pasce, nakoľko „Boh predsa nemôže zomrieť“. A tvrdenie, že zomrela len ľudská časť Ježiša /jedna polovica/ je nemúdre. To Biblia neučí a Ježiša musíme vnímať komplexne. Ale aj to má háčik, Ježiš keď zomrel, nemal v sebe niečo ako  „nesmrteľnú dušu“, pretože aj to je nebiblický prvok. A tak čo sa stalo s Ježišovou, Božskou prirodzenosťou? Rozplynula sa? Áno, – „rozplynula sa“ vďaka presnému poznaniu Písma a zdravému, sedliackemu rozumu. Aj preto Boh priťahuje ku sebe hlavne „slabé, pochabé a neurodzené veci sveta“, aby tak „zahanbil múdrych tohoto sveta“ a ich „chytráctva“.  A tie spočívajú v bahne metafyzických špekulácií. Evanjelium je skutočne jednoduché a bolo naozaj zjavené hlavne chudobným a nevzdelaným, a je to obdivuhodný fenomén tejto „jednoduchosti“, že práve títo ľudia spoznávajú presne Boha a jeho syna, …. a tí čo aj majú intelektuálne predpoklady, Boha nespoznávajú, naopak, ešte ho „ponorili“ do zmieneného trasoviska pohansko-filozofických a nelogických mystérií!

A tak záverom by bolo dobré opäť spomenúť, že ten, …… „kto sa vo všetkom pripodobnil nám, ľuďom, bol naozaj človek ale bez hriechu“. A ak konal úžasné veci, zázraky, ak čítal v ľudských srdciach, tak ich konal tak, ako aj mnohí jeho učeníci /a v minulosti aj proroci/ za pomoci Božieho, svätého ducha.  (mocou od Boha).  Na to, aby také veci konal, nemusel byť Boh! Ježiš na zemi nebol „nejakou miešaninou Boha a človeka“, ako nejakí polobohovia v pohanskej mytológií. Takéto učenie naozaj pochádza od Božieho odporcu a  „antikrista“. , teda tých, čo takto učia iných, a tak šíria lož  „svojho otca lží“.
Preto verme v jednoduchého, prostého a hlavne – biblického Ježiša. /Božieho Syna/  Toho, ktorý je dnes druhou najmocnejšou bytosťou v celom vesmíre.

Cieľ je na dosah. Kráčajme preto po správnej ceste !!!

———————————————————————————————–

Foto: 7x  Pixabay.com/sk/

 

Nikdy neexistuje bezvýchodisková situácia v živote človeka a to ani v realite dnešných dní!

13.01.2023

(Doporučenie: Kto chce viac získať z tohoto článku, môže si pozrieť aj všetky odkazy na biblické texty, ktoré sú vyznačené inverzne.) Možno, pri názve tohoto blogu vás napadnú slová, že – nádej zomiera posledná. Ale ja začnem uistením, že skutočná nádej nikdy nezomiera. Ale sa napĺňa, a my potom zisťujeme,(alebo ešte len zistíme) že stálo za to veriť [...]

„Ja Som“ = „Ja som, ktorý som“ ? !

06.02.2021

Ako to vlastne je? A tak skúsme opäť uvažovať pomocou Božieho slova a zdravého úsudku, a možno pochopíme, /ak tak bude chcieť Boh, ktorý pokorným dáva porozumenie/, že nie všetko čo nám niekto tvrdí musí byť pravda. Aj keď to tvrdí väčšina. Z biblickej opakovanej histórie by sme to mali aspoň vedieť, ak ju dobre poznáme?! A verme, že skúmanie, kladenie otázok, [...]

„A pekelné brány ju nepremôžu“. – (ale niekde sa stala chyba, niekoho predsa premohli)

18.12.2020

Citujem, ……. „Akokoľvek zázračne to znie, Cirkev sa naozaj za celých dve tisíc rokov ani raz nepomýlila v otázkach viery alebo mravov. Je to vlastne skutočný zázrak, ktorý by mohol komukoľvek poslúžiť na dôkaz božskosti katolíckej Cirkvi. Mnohí by radi dokázali aspoň jeden jediný omyl katolíckej Cirkvi v jej dvetisíc-ročnej histórii. Nikomu sa to [...]

F-16, stíhačky, F16, armáda, letectvo

ONLINE: Kyjev chcel stovky, príde ich niekoľko. Príchod F-16 na Ukrajinu je komplikovaný

13.07.2024 07:30

Kyjev v lete konečne dostane stíhačky F-16, ale v oveľa menšom počte, ako dúfal, uvádza agentúra Bloomberg.

medved melon kosice tasr

Špeciálne melóny, mrazené vývary, nanuky či zmrzliny. Zvieratá v zoo počas horúčav dôkladne ochladzujú

13.07.2024 07:00

Do ľadových pochúťok pridávajú zvieratám v „pekelných“ horúčavách maliny, melón aj čučoriedky.

India Nový rok oslavy 2024

Najviac ľudí bude na svete v roku 2080 - 10,3 miliardy. Potom to pôjde z kopca

13.07.2024 06:40

Populácia Zeme dosiahne vrchol v polovici 80. rokov 21. storočia, na úrovni približne 10,3 miliardy ľudí, potom mierne klesne.

SpaceX, Falcon9

V USA uzemnili raketu Falcon 9, po stovkách úspešných misií Muskovej SpaceX jej zlyhal motor

13.07.2024 06:11

Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v piatok uzemnil pracovnú raketu Falcon 9 spoločnosti SpaceX po deštrukcii jej motora.

milano

Príslovia 24:12 - potom ďalej na túto bežnú výhovorku pokračujú slovami: "A ten kto pozoruje tvoj život (dušu), to nevie? On každému odplatí podľa jeho skutkov". Preto počúvajme hlas múdrosti, ktorá nás všetkých napomíná: ""Múdrosť na ulici kričí, hlasne volá na námestiach, na baštách znie jej volanie a v mestských bránach prednáša reči: „Vy neskúsení, dokedy budete mať radi prostoduchosť, a dokedy sa budú posmešníci schuti vysmievať a blázni nenávidieť poznanie? Venujte pozornosť mojim výčitkám! Hľa, vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje slová."" (Príslovia 1:20-23) "Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne (si žije), bez strachu, že sa mu zle povodí." (33 verš) A to je v dnešnej neistej a nepokojnej dobe, ten najlepší benefit pre každého jednotlivca. Pretože, presné poznanie biblickej pravdy prináša bohatú odmenu. Pozri ešte aj; ..... ; Príslovia 3:13-18.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 189751x
Priemerná čítanosť článkov: 5128x

Autor blogu

Kategórie